Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

LokalTapiola Kapitalförvalting Ab koncentrerar sig på kapitalförvaltning. Vi är en av Finlands största kapitalförvaltare och LokalTapiolas kapitalförvaltningskoncern förvaltar en kundförmögenhet på ungefär 26,7 miljarder euro.

Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen. Enligt arbetsordningen är styrelsens viktigaste uppgifter följande:

  • Fastställa bolagets strategiska planer, viktigaste verksamhetsprinciper och -policyer samt verksamhetsplaner och budgetar samt övervaka genomförandet av dem.
  • Behandla och godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen samt delårsrapporterna.
  • Fastställa organisationsstrukturen
  • Utnämna verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt företagsledningens företrädare och besluta om deras anställningsförhållanden.
  • Fastställande av de allmänna principerna för belöningssystemet.
  • Fastställa solvensplanen och riskhanteringsplanen samt övervaka iakttagandet av dem.
  • Besluta om andra ärenden som kan ha stora eller långtgående konsekvenser för bolagen.

Styrelsen bedömer regelbundet sin verksamhet genom ett årligt utvärderings- och utvecklingssamtal som utgår från ett sammandrag av skriftliga utvärderingsenkäter.

Styrelsens sammansättning och sammanträden

Styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning består av 6 ledamöter. Mandatperioden är ett år.

Till styrelsemedlem i LokalTapiola Kapitalförvaltning väljs personer, som har den behörighet och tillförlitlighet som uppgiften förutsätter samt möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för att sköta uppgiften framgångsrikt.

Vid val av styrelsemedlemmar beaktas att de har månsidig, yrkesmässig behörighet som kompletterar varandra samt erfarenhet och kunskap om Kapitalförvaltningens affärsverksamhet och om riskhantering i anslutning till dess verksamhet.

LokalTapiola Kapitalförvaltning följer de verksamhetsprinciper som styrelsen godkänt för att sammansätta en mångfaldig styrelse och att båda könen ska vara jämlikt representerade i styrelsen. Vi strävar efter att beakta pluralismen i styrelsen när vi kompletterar styrelsens sammansättning.

Tillsvidare har LokalTapiola Kapitalförvaltning inte ett riskutskott i styrelsen när värdet på tillgångarna som hör till LokalTapiola Kapitalförvaltnings balansräkning och tillgångarna utanför balansräkningen är under 100 miljoner euro.

Styrelseledamöter

Ordförande: Jari Eklund
Vice ordförande: Teemu Tähtinen

Jari Eklund

Styrelseledamot,
direktör i bolagsgruppen

1.1.2022 - 31.12.2024

Mirel Leino-Haltia

Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Arbetslivsprofessor (Professor of Practice)

1.1.2023 - 31.12.2025

Hanna-Leena Pesonen

dekan och professor
Handelshögskolan vid Jyväskylä universitet

Teemu Tähtinen

direktör, placeringsverksamhet och balansförvaltning

LokalTapiola Skadeförsäkring

Lauri Riekkola

verkställande direktör

LokalTapiola Loimi-Häme Ömsesidigt Försäkringsbolag

Pia Santavirta

verkställande direktör

Tesi

Petri Vilska

direktör, affärsverksamhet och produkter

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag

Styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning sammanträdde 14 gånger år 2022, och på möten deltog i genomsnitt 96,90 procent av styrelsemedlemmarna. Till de styrelsemedlemmar som inte är anställda inom LokalTapiola-gruppen eller som är anställda inom LokalTapiola-gruppens regionbolag, betalas ett mötesarvode på 500 euro per möte samt ett månadsarvode på 1400 euro. För arvodena betalas ArPL-avgift. Till övriga styrelsemedlemmar som är anställda inom LokalTapiola-gruppen betalas inte separata månads- eller mötesarvoden för styrelsearbetet.