LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

LokalTapiola Kapitalförvalting Ab koncentrerar sig på kapitalförvaltning. Vi är en av Finlands största kapitalförvaltare och vi förvaltar en kundförmögenhet på ungefär 10,8 miljarder euro (12/2017).

LokalTapiola Kapitalförvaltning hör till koncernen LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag.

Revisor

Revisionens huvudsakliga uppgift är att granska att bolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och de andra bestämmelserna som gäller upprättandet av bokslut samt att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet för bolagets verksamhet och om bolagets ekonomiska ställning.

Bolagets revisor är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning. Sammanslutningen är den ordinarie revisor som utsetts på bolagsstämman för LokalTapiola Kapitalförvaltning.

Som bolagets revisor verkar en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning och ingen revisorssuppleant behöver därför väljas.

LokalTapiola Kapitalförvaltnings revisorer

Ordinarie revisor KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning,
som till huvudansvarig revisor utsett
Timo Nummi, CGR.

Revisorsarvoden:

KPMG Oy Ab har varit revisor sedan den ordinarie bolagsstämman år 2013. LokalTapiola Kapitalförvaltning betalade till KPMG Oy Ab sammanlagt 12 524 euro i LokalTapiola provisioner år 2016.