Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

LokalTapiola Kapitalförvalting Ab koncentrerar sig på kapitalförvaltning. Vi är en av Finlands största kapitalförvaltare och LokalTapiolas kapitalförvaltningskoncern förvaltar en kundförmögenhet på ungefär 26,7 miljarder euro.

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola-gruppens förvaltningsprinciper och -modell

I förvaltningen av LokalTapiola-gruppens bolag iakttas god förvaltning, som grundar sig på lagstiftningen som gäller finans- och försäkringsbranschen, på föreskrifter och anvisningar som Finansinspektionen utfärdat och i tillämpliga delar på gällande corporate governance-rekommendationer. God förvaltning har som mål att säkerställa framförallt ägarstyrningens funktion och verksamhetens genomskinlighet.

LokalTapiola-gruppens förvaltningsmodell bygger på ömsesidighet. Delägare i LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag är försäkringstagarna samt i LokalTapiola regionbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag även garantiandelsägarna.

I de ömsesidiga försäkringsbolagen blir försäkringstagarna delägare direkt när försäkringen tecknas, utan tilläggsplacering i bolaget. Garantiandelarna, i bolag som har sådana, ägs av de andra ömsesidiga försäkringsbolagen i gruppen. Alla aktier i LokalTapiola-gruppens aktiebolag inom finansbranschen samt i bolaget för fastighetsplaceringar ägs av de andra bolagen i gruppen.

På grund av den ömsesidiga bolagsformen och den breda ägarbasen har förvaltningsråden en viktig roll och övervakningsuppgift i bolagen, vilket avviker från börsnoterade bolag. Förvaltningsrådet väljer bl.a. styrelsemedlemmar och beslutar om åtgärder som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av bolagets verksamhet.

LokalTapiola Kapitalförvaltnings ägare

Bolagets aktiekapital är 933 350 euro och det fördelas på 42 499 aktier. Bolagets aktiestock ägs av LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och LokalTapiola-gruppens regionala skadeförsäkringsbolag.

Allmänna krav på förvaltnings- och styrningssystemen

LokalTapiola Kapitalförvaltning leds effektivt och enligt försiktiga affärsprinciper. Styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning godkänner riskstrategin och övriga strategiska mål samt ser till att iakttagandet av målen och strategin övervakas på ett tillförlitligt sätt. Styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning värderar årligen förvaltnings- och styrningssystemens effektivitet.

Krav på ledningens tillförlitlighet- och kompetens samt tidsdisposition

Kraven på LokalTapiola Kapitalförvaltnings lednings tillförlighet och kompetens värderas före utnämningen och regelbundet därefter. Vid bedömningen av styrelsemedlemmarnas och den operativa ledningens tillförlitlighet och kompetens i bedömningen iakttas bestämmelser och anvisningar som Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter utfärdat.

Ledningsgruppen för LokalTapiola Kapitalförvaltning bistår verkställande direktören och fungerar som LokalTapiola Kapitalförvaltnings operativa förhandlings- och beslutandeorgan.

För att säkerställa att styrelsemedlemmarna i LokalTapiola Kapitalförvaltning har tillräckligt med tid för att sköta uppgiften, värderas deras huvudsysslor och andra förtroendeuppdrag före utnämningen och regelbundet därefter.