Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Styrelse

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Enligt bolagsordningen är styrelsens viktigaste uppgifter följande:

  • Fastställa bolagets strategiska planer, viktigaste verksamhetsprinciper och -policyer samt verksamhetsplaner och budgetar samt övervaka genomförandet av dem.
  • Behandla och godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen samt delårsrapporterna.
  • Fastställa organisationsstrukturen.
  • Utnämna verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt företagsledningens företrädare och besluta om deras anställningsförhållanden.
  • Fastställa avlönings-, belönings- och incitamentsystem.
  • Fastställa placeringsplanen och se till att den är aktuell samt övervaka iakttagandet av placeringsplanerna.
  • Fastställa finans- och försäkringsgruppens solvensplan och riskhanteringsplanen samt övervaka iakttagandet av dem.
  • Besluta om andra ärenden som kan ha stora eller långtgående konsekvenser för bolagen.

Utveckling av tjänster för ägarkunder, placeringsfrågor och riskhantering betonas i styrelsearbetet inom bolagen i LokalTapiola-gruppen. Styrelsen bedömer regelbundet sin verksamhet genom ett årligt utvärderings- och utvecklingssamtal som utgår från ett sammandrag av skriftliga utvärderingsenkäter.

Styrelseledamöter

Koponen Juha

LokalTapiola-gruppens chefdirektör
Styrelseordförande

vald för tjänsten tills vidare

Jari Eklund

Styrelseledamot,
direktör i bolagsgruppen

1.1.2022 - 31.12.2024

Timo Laakso

Ekonomi- och utvecklingsdirektör,

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

1.1.2021 - 31.12.2023

Olli Latola

Jur. kand., vicehäradshövding

1.1.2022 - 31.12.2024

Mirel Leino-Haltia

Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Arbetslivsprofessor (Professor of Practice)

1.1.2023 - 31.12.2025

Antti Pulkkanen

Verkställande direktör,

LokalTapiola Savo Ömsesidigt Försäkringsbolag

1.1.2021 - 31.12.2023

Kati Sulin

verkställande direktör

Ifolor Oy

1.1.2023 - 31.12.2025

Styrelsens sammansättning och sammanträden

Styrelsen för LokalTapiola Livbolag består av minst sex och högst åtta ledamöter. Vissa av styrelseledamöterna arbetar på heltid och vissa på deltid. Två av styrelseledamöterna företräder regionbolagen inom LokalTapiola-gruppen. Styrelseordförande är LokalTapiola-gruppens chefdirektör.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet. Enligt försäkringsbolagslagen ska en styrelseledamot ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Styrelsen ska bestå av personer med sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som krävs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. Ledamöternas mandatperiod är tre år.

Förutom styrelseuppdraget har styrelseledamöterna ansvaret för LokalTapiola-gruppens tjänster till olika kundgrupper: privathushåll, företag, storkunder och samfund samt bank-, spar- och placeringskunder.

Styrelseledamöter med anställning i LokalTapiola-gruppen får inget separat månads- eller sammanträdesarvode för styrelsearbetet. Till styrelseledamöter som är oberoende av LokalTapiola-gruppen betalas ett månadsarvode på 3 500 euro och till ledamöter som representerar regionbolagen betalas 1 750 euro per månad.