Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Revisor

Revisionens huvudsakliga uppgift är att granska att bolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och andra bestämmelser som gäller upprättandet av bokslut samt att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet för bolagets verksamhet och om dess ekonomiska ställning.

Bolagets revisor är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning och därmed behöver ingen revisorssuppleant väljas.

Livbolagets ordinarie revisor:

KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning,
som till huvudansvarig revisor utsett
Timo Nummi, CGR.

Revisorsarvoden

Till revisorn betalas arvode enligt faktura som bolaget godkänt. Arvoden som betalats till revisorn för föregående år anges i redogörelsen för bolagets förvaltnings- och styrsystem och i noterna till bokslutet.