Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Revisor

Revisionens huvudsakliga uppgift är att granska att bolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och andra bestämmelser som gäller upprättandet av bokslut samt att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet för bolagets verksamhet och om dess ekonomiska ställning.

Bolagets revisor är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning och därmed behöver ingen revisorssuppleant väljas.

Livbolagets ordinarie revisor:

KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning,
som till huvudansvarig revisor utsett
Mikko Haavisto, CGR.

Revisorsarvoden

KPMG Oy Ab har varit revisor sedan den ordinarie bolagsstämman år 2013. Bolagen i LokalTapiola-gruppen betalade sammanlagt 29 642 euro i revisionsarvoden, 15 175,30 euro för skattetjänster samt 0,00 euro för övriga tjänster till KPMG Oy Ab år 2017.