Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Gransknings- och riskhanteringsutskottet

Gransknings- och riskhanteringsutskott

Syftet med Gransknings- och riskhanteringsutskottet är att bistå styrelserna för LokalTapiola Skadebolaget och LokalTapiola Livbolaget i deras lagstadgade ärenden och ärenden enligt arbetsordningen i anslutning till bolagens och LokalTapiola-gruppens ekonomi, bokföring, solvens, riskhantering, revision, intern kontroll och intern revision.

Med beaktande av Skadebolagets roll som LokalTapiola försäkringsbolagsgruppens yttersta moderföretag behandlar utskottet även LokalTapiola regionbolagens ärenden till den del ärendena på gruppnivå hör till Skadebolagets ansvar.

Utskottet består av utskottets ordförande och minst en (1) annan medlem som Skadebolagets styrelse väljer bland sina medlemmar samt av en (1) medlem som Livbolagets styrelse väljer bland sina medlemmar. Utskottets ordförande och medlemmarna ska vara styrelsemedlemmar som är oavhängiga av LokalTapiola-gruppen.

Utskottet handlägger och förbereder bl.a. följande ärenden för styrelsen:


• Bokslut och delårsrapporter samt övervakning av ekonomisk rapporteringsprocess i anslutning till dem


• Redogörelse för bolagets förvaltnings- och styrsystem


• Övervakning och bedömning av solvens


• Övervakning och bedömning av riskhantering


• Uppföljning av revision och bedömning av revisorns oberoende ställning inklusive uppföljning av tjänstedebiteringar som gäller andra tjänster än tjänster i anslutning till revision, som anskaffats från revisorn eller revisionssamfundet.


• Beredning av resolutionsförslag som gäller revisorn


• Behandling av granskningsutskottets tilläggsrapport som avses i artikel 11 i Europeiska unionens regler om revision.


• Bedömning av intern kontroll och iakttagande av lagar och bestämmelser


• Behandling av planer och rapporter för den interna revisionen


• Verksamhetsprinciper för förvaltningssystemet och bedömning av deras funktion


• Finansinspektionens bedömningar och rapporter om bolagets och LokalTapiola-gruppens verksamhet


Utskottet samlas regelbundet minst fyra gånger om året på ordförandes kallelse. Utskottets ordförande får ett mötesarvode på 1500 euro och övriga medlemmar ett mötesarvode på 750 euro per möte. Utskottet har inlett sin verksamhet som ett gemensamt utskott för Skade- och Livbolagets styrelser i början av år 2018.

Gransknings- och riskhanteringsutskottets medlemmar:

Ordförande Ulla-Maija Moisio

Ulla-Maija Moisio

vicehäradshövding
Åbo
Industrins Kraft Abp
1.1.2022 - 31.12.2023

Olli Latola

Jur. kand., vicehäradshövding

1.1.2022 - 31.12.2024

Mirel Leino-Haltia

Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Arbetslivsprofessor (Professor of Practice)

1.1.2023 - 31.12.2025

Timo Vuorinen

JM

1.1.2022 - 31.12.2024