Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags ordinarie bolagsstämma onsdag 17.5.2017 kl. 10.00 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.


ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN


På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt § 19 i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman. På stämman behandlas även förslag på ändring av § 3 och § 16 i bolagsordningen.


Föredragningslistan för stämman är följande:


1 Mötets öppnande


2 Mötestekniska ärenden


2.1 Val av ordförande och kallande av sekreterare


2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda


2.3 Val av protokolljusterare


2.4 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet


2.5 Konstaterande av närvarande delägare


3 Framställande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande


4 Fastställande av bokslut och koncernbokslut


5 Beslut om användning av vinst som den fastställda balansräkningen utvisar


Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 59.954.650,40 euro används så att till garantiandelsägarna betalas 5,8 procent ränta på garantikapitalet, dvs. 2.179.959,00 euro, och att till säkerhetsfonden överförs 57.274.000,00 euro samt till dispositionsfonden 500.691,40 euro.


6 Beslut om ansvarsfrihet


7 Fastställande av ersättningsgrunder som gäller förvaltningsrådsmedlemmars och revisorers arvoden och resekostnader


Hittills har ersättning betalats till förvaltningsrådsmedlemmar enligt följande:


• Månadsarvode på 2 000 euro till ordförande för förvaltingsrådet och 1 750 euro till vice ordföranden

• Mötesarvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande och vice ordfö-randen och till övriga förvaltningsrådsmedlemmar 1 000 euro per möte

• Arvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande vid deltagande i styrelsens möte

• Månadsarvode på 1 500 euro till ordförande för förvaltningsrådens samarbetsutskott och 1 000 euro till vice ordförande

• Mötesarvode på 500 euro till ordförande och vice ordförande för samt medlemmar i förvaltningsrådens samarbetsutskott

• Mötesarvode på 500 euro till alla medlemmar i övriga utskott som består av förvalt-ningsrådsmedlemmar


Förvaltningsrådsmedlemmarnas resekostnader har ersatts enligt skattestyrelsens vid re-spektive tidpunkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.


Revisorn har fått ersättning enligt faktura som bolaget godkänt.


För bolagsstämman föreslås att förvaltningsrådsmedlemmars och revisorers arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader hålls oförändrade.


8 Antalet medlemmar i förvaltningsrådet och val av medlemmar


Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning och medlemmarnas mandatperioder finns på bolagets webbsidor:


medlemmar i förvaltningsrådet


Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet förvaltningsrådsmedlemmar fastställs till 36.


I tur att avgå från förvaltningsrådet är Hannu Anttila, Jari Bachmann, Vesa Ekroos, Juha Hakkarainen, Jouko Havunen, Pekka Ilmivalta, Merja Lehtonen, Ahti Manninen, Marita Modenius, Totti Salko, Jouko Setälä, Minna Talvio, Harri Tuomi och Yrjö Välimäki.


Susa Nikula, vars mandatperiod skulle ha fortsatt fram till bolagsstämman år 2019, har dessutom 7.10.2016 meddelat att hon avgår från förvaltningsrådet eftersom hon föreslås som styrelsemedlem till Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Mikko Koivisto, vars mandatperiod skulle också ha fortsatt fram till bolagsstämman år 2019, har meddelat att han avgår från förvaltningsrådet vid bolagsstämman eftersom han har blivit valt till medlem i LokalTapiola Ömsesidiga Försäkringsbolagets förvaltningsråd.


Utnämningsutskottet föreslår att förvaltningsrådsmedlemmarna Vesa Ekroos, Juha Hak-karainen, Merja Lehtonen, Ahti Manninen, Totti Salko, Minna Talvio och Harri Tuomi som står i tur att avgå ska omväljas för en mandatperiod på tre år fram till den ordinarie bolagsstämman år 2020. Som nya förvaltningsrådsmedlemmar föreslås executive business strategist Saara Perho från Helsingfors (Citrus Solutions Oy) samt ledande specialist Satu Ylisiurua-Hemminki från Seinäjoki (Landskapsreformens beredningsprojekt) ända till den ordinarie bolagsstämman år 2020.


I stället för Mikko Koivisto för hans återstående period ända till den ordinarie bolagsstämman år 2019 ska väljas advokat, vicehäradshövding Juhani Salo från Raumo (advokatbyrå Juhani Salo) samt i stället för Susa Nikula för hennes återstående period ända till den ordinarie bolagsstämman år 2019 fältdirektör Arttu Laine från Esbo.


9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa


För bolagsstämman föreslås att som bolagets revisor väljs revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som har meddelat att CGR Mikko Haavisto utses som huvudansvarig revisor.


10 Ändring av bolagsordningen


Bolagets styrelse föreslår en ändring av § 3 i bolagsordningen så att bolaget som anknytande verksamhet också kan sälja och marknadsföra produkter och tjänster för ett sådant företag, som erbjuder tjänster eller produkter som ingår i riskhantering eller skadeförebyggande eller därmed jämställd verksamhet.


Bolagets styrelse föreslår även ändring av § 16 i bolagsordningen så att bolagsstämman utöver bolagets hemort Esbo även kunde hållas antingen i Helsingfors eller i Vanda.


11 Avslutande av stämman

HANDLINGAR FÖR BOLAGSSTÄMMAN


Bokslutshandlingar och förslag på ändring av bolagsordningen finns till påseende för delägarna fr.o.m. 11.4.2017 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen: Norrskensgränden 1, Esbo.


Bokslutshandlingarna finns även som bilagor till denna kallelse:


länk till bokslutet
länk till revisionsberättelsen
länk till förvaltningsrådets utlåtande

ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN


Deltagande- och rösträtt


Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare som är försäkringstagarna och ägarna av garantiandelar enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har minst en röst på bolagsstämman samt en tilläggsröst för respektive sparandel på fulla 1 700 euro vid utgången av år 2016. Om försäkringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp överstiger 7 000 000 euro, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 17 000 euro som överstiger 7 000 000 euro. Ägare av garantiandel har en röst per varje garantiandel. Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet, och det totala antalet röster som bygger på garantiandelsägarnas garantiandelar får högst vara lika stort som det totala antalet röster som grundar sig på försäkringstagarnas försäkringar.

Anmälan


Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag 12.5.2017 kl. 16. Anmälan kan ske:

  • på Internet under adressen www.lahitapiola.fi/yhtiokokoukset
  • per e-post på adressen yhtiokokous@lahitapiola.fi
  • per telefon (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
  • per post på adressen LokalTapiola-gruppen/Ritva Nurmi, 02010 LOKALTAPIOLA

Anmälan ska göras före utgången av anmälningstiden.


Esbo 29.3.2017


LOKALTAPIOLA ÖMSESIDIGT LIVFÖRSÄKRINGSBOLAG
Styrelsen