Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Lappi

LokalTapiola Lappi, det geografiskt största regionbolaget, har ett omfattande servicenät. Vi är marknadsledande i försäkring av hushåll, lantbruk och företag inom vårt verksamhetsområde.
Vi är ett finansvaruhus med heltäckande tjänster där 80 energiska och engagerade proffs inom branschen arbetar för att betjäna våra 58 000 kunder.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Kari Salmela

Verkställande direktör
LokalTapiola Lappi Ömsesidigt Försäkringsbolag

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Mikko Kurtti, ordförande, vd, Kemi, 2017-2020
Risto Rantala, vice ordförende, företagare, Torneå 2017-2020
Juhani Jutila, vd, Rovaniemi, 2017-2020
Kaija Kinnunen, verksamhetsledare MTK-Lappland, Rovaniemi, 2017-2020
Kari Kuosmanen, brandinspektör, Kittilä, 2017-2020
Vivi Marttila, kommundirektör, kommun Simo, 2017-2020
Pentti Neitola, jordbrukare, Sodankylä, 2017-2020