Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kainuu-Koillismaa

LokalTapiola Kainuu-Koillismaa täcker en stor del av gränstrakten mot öster. Geografiskt sett är området stort men våra tjänster finns nära i och med att kontor finns i nästan varje kommun.
Vi är marknadsledande i skadeförsäkring inom området. Vi har 43 000 ägarkunder, som betjänas av över 70 proffs inom branschen.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelsens sammansättning

Arto Okkonen, ordförande, styrelseordförande (Imagon), Kajana
Miariikka Tervonen, vice ordförande, företagare, Kajana
Ville Hälinen, företagare, Kajana
Veijo Karhu, ekonomidirektör, Kajana
Karita Karvonen, vd, Kuusamo
Timo Leppänen, vd, Kajana