LokalTapiola Kaakkois-Suomi

Lappeenranta

LokalTapiola Kaakkois-Suomi ger personlig och lokalt förankrad service Vårt mål är att ta hand om kundernas viktigaste ärenden professionellt och med genuint intresse. Vi vill vara en ledande samarbetspartner inom säkerhet, välbefinnande och ekonomi, nära våra kunder. För att betjäna de över 61 000 kunderna har vi över 80 proffs på finansområdet hos oss.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Teemu Routti

verkställande direktör

LokalTapiola Kaakkois-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Ahti Manninen, ordförande, kommerseråd, Villmanstrand
Jyrki Mattinen, vice ordförande, kontrollrumsansvarig/lantbruksföretagare, Villmanstrand
Petri Heikkinen, direktör, vicehäradshövding, Vanda
Lasse Koskelainen, teknologidirektör, Villmanstrand
Osmo Lamponen, lantbruksföretagare, Lemi
Kirsi Lyytikäinen, informatör, Fredrikshamn
Ari Nopanen, vd, Fredrikshamn
Juha Sormunen, serviceman, Villmanstrand
Raimo Ukkola, lantbruksföretagare, Miehikkälä