Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Itä

Verksamhetsområdet för LokalTapiola Itä sträcker sig från Övre Savolax till Karelen, ända till östgränsen.
Vår kundbas består av hushåll, lantbruk och företagsverksamhet. Varje kundgrupp står för en betydande andel av kundbasen.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

 

Juha Mäkinen

Verkställande direktör
LokalTapiola Itä Ömsesidigt Försäkringsbolag

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Anssi Keinänen, ordförande, professor, Ylämylly
Antero Stedt, vice ordförande, jordbrukare/företagare, Suhmura
Heikki Kinnunen, lärare, Nilsiä
Pekka Kokkonen, lantbruksföretagare, Juuka
Kari Kontkanen, redaktionschef, Joensuu
Petri Korhonen, vd, Mäntylahti
Pekka Nevalainen, styrelseordförande (Outokummun metalli Oy), Outokumpu
Kati Partanen, lektor, Idensalmi
Mariaana Pykäläinen, företagare, Rääkkylä
Alpo Turunen, övergränsbevakare i a., Hoilola