Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Etelä

LokalTapiola Etelä har ett verksamhetsområde som sträcker sig från Salo via S:t Mårtens, Somero och Vichtis till ringtrean och tillbaka via Lojo. Inom området bor cirka 150 000 invånare. Vi är marknadsledare i vår region. Vi satsar på privathushåll utan att glömma företag och lantbrukskunder. Kunderna betjänas av bolagets cirka 80 proffs inom branschen.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Ari Lagerström

Verkställande direktör
LokalTapiola Etelä Ömsesidigt Försäkringsbolag

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Jaakko Halkilahti, ordförande, lantbruksföretagare, Salo
Liisa Tuominen, vice ordförande, regiondirektör, Salo
Matti Erola, lantbruksföretagare, Lojo
Tapio Halme, vd, Salo
Heikki Kerko, S:t Mårtens
Matti Lehtinen, försäljningsdirektör, Lojo
Varpu-Leena Malmgren, Vichtis
Tero Pirttilä, Somero
Jyrki Sjöholm, vd, Salo
Ulla-Maija Tolonen, kommerseråd, Salo