Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa

Vi har nöjet att hälsa dig välkommen som kund i ditt eget regionbolag! Vi betjänar dig ännu bättre och mera lokalt i ditt eget regionbolag, LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Juha Antikainen

Verkställande direktör
LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag
 

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelsens sammansättning

Yrjö Ojaniemi, ordförande, verksamhetsdirektör, Lappo
Ossi Tuomela, vice ordförande, vd, Seinäjoki
Maija Ala-Nikkola, vicehäradshövding, företagare, Kurikka
Jukka Joensuu, produktchef, agrolog, Alajärvi
Liisa Lähdesmäki, landsbygdföretagare, motionsrådet, Seinäjoki
Jouni Mäenpää, vd, projektchef, ingenjör (YH), Kauhava
Hannu Mäkelä, VD, LKV, Kauhajoki
Johanna Ratia, vd, Kauhava
Raimo Sarajärvi, företagare, Seinäjoki