Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 17.5.2017 klo 11.30 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkuja 1, Espoo.


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT


Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään esitys yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 14 §:n muuttamiseksi sekä kannanluovutussuunnitelmat koskien yhtiön harjoittaman, lakisääteistä liikennevakuuttamista koskevan liiketoiminnan ja siihen liittyvän vakuutuskannan siirtämistä LähiTapiola alueyhtiöihin lukuun ottamatta yhtiön suurasiakasyksikön asiakkaina olevien yritysten liikennevakuutuksia.


Kokouksen asialista on seuraava:


1 Kokouksen avaaminen


2 Kokoustekniset asiat


2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 168.300.985,70 euroa käytetään seuraavasti:

Varmuusrahastoon siirretään 167.500.000,00 euroa
Käyttörahastoon siirretään 800.985,70 euroa

Hallitus voi päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.


6 Vastuuvapaudesta päättäminen


7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen


Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 2.000 euroa ja varapuheenjohtajille 1.750 euroa

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.000 euroa kokoukselta

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 500 euroa kokoukselta

• Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 1.500 euroaja varapuheenjohtajalle 1.000 euroa

• Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa

• Muiden hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien kaikille jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa


Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.


Tilintarkastajalle on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.


Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.


8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen


Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta:


hallintoneuvoston jäsenet


Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 42.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Raimo Alhoke, Jari Enberg, Pauliina Haijanen, Hannes Heiskala, Jukka Kola, Timo U. Korhonen, Sami Kulla, Jyrki Mattinen, Jorma Mikkonen, Mikko Mäkimattila, Katja Taimela, Antero Vesterinen ja Pertti Yliniemi.


LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Hannes Heiskalan (LähiTapiola Satakunta), Sami Kullan (LähiTapiola Pohjanmaa), Jyrki Mattisen (LähiTapiola Kaakkois-Suomi) ja Mikko Mäkimattilan (LähiTapiola Loimi-Häme). LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa on nimennyt hallintoneuvoston jäseneksi vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemen Lapualta (MTK Etelä-Pohjanmaa) ja LähiTapiola Lännen myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Koiviston Raumalta (Tukimet Oy).

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Timo U. Korhonen, Jorma Mikkonen, Katja Taimela ja Pertti Yliniemi valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi nimitystoimikunta esittää valittaviksi kolmivuotiskaudeksi vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka talousjohtaja Minna Kahrin Helsingistä (Onvest Oy), toimitusjohtaja Markus Oksan Vantaalta (Barona Group Oy) sekä toimitusjohtaja Mari Onkamon Espoosta (Delta Auto Oy).


9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen


Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Haaviston.


10 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen


Yhtiön hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttamista niin, että myös jälleenvakuutuksen ottaminen tuottaisi osakkuuden yhtiöissä. Lisäksi hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 14 §:n muuttamista niin, että yhtiökokous voitaisiin pitää yhtiön kotipaikkakunnan Espoon lisäksi joko Helsingissä tai Vantaalla.


11 Liikennevakuutuskannan ja liiketoiminnan luovutukset LähiTapiola alueyhtiöihin


Kokouksen hyväksyttäviksi esitetään hallituksen esitykset lakisääteisen liikennevakuutuskannan ja siihen liittyvän liiketoiminnan luovutuksista yhtiön ja LähiTapiola-ryhmän alueyhtiöiden välillä. Vakuutuskannan luovutus ja liiketoimintasiirto jatkavat LähiTapiola-ryhmän harjoittaman vahinkovakuutustoiminnan alueellistamista ja kasvattavat liiketoiminnan paikallista vaikuttavuutta.


Yhtiön hallitus on allekirjoittanut vakuutuskannan ja liiketoiminnan luovuttamista koskevat suunnitelmat 20 LähiTapiola alueyhtiön kanssa. Suunnitelmien mukaan luovutuksen kohteena on LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön kunkin LähiTapiola alueyhtiön toimialueella harjoittama, vahinkovakuutusluokkaan 10 kuuluva, lakisääteiseen liikennevakuutukseen liittyvä liiketoiminta sekä tähän toimintaan kuuluva vakuutuskanta siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen lukuun ottamatta yli 50 työntekijän yrityksille tarjottavia liikennevakuutuksia, jotka jäävät vakuutuskannan luovutuksen ulkopuolelle.

Vakuutuskannan ja liiketoiminnan luovutusten suunniteltu täytäntöönpanoajankohta on 30.6.2017.

12 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ja vakuutuskannan ja liiketoiminnan luovutusta koskevat suunnitelmat liitteineen sekä muut vakuutusyhtiölain 21 luvun 10 §:n mukaiset vakuutuskannan luovuttamiseen liittyvät asiakirjat sekä esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ovat yhtiön osakkaiden nähtävinä 11.4.2017 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa: Revontulenkuja 1, Espoo.

Tilinpäätösasiakirjat ovat myös tämän kutsun liitteenä:

linkki tilinpäätökseen
linkki tilintarkastuskertomukseen
linkki hallintoneuvoston lausuntoon

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kul-takin vuonna 2016 maksetun täyden 170 euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni. Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 12.5.2017 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

  • internet-sivulla www.lahitapiola.fi/yhtiokokoukset
  • sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@lahitapiola.fi
  • puhelimitse (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
  • postitse osoitteella LähiTapiola-ryhmä/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Espoossa 28.3.2017

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus