Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat. LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa kullakin vakuutuksenottajalla on yksi ääni kultakin edellisenä kalenterivuonna maksetun täyden 170 €:n suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni.

Yhtiökokouksessa äänestettäessä osakas voi äänestää enintään 10 %:lla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Lue lisää LähiTapiola-ryhmän hallintomallista .

Yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa kullakin vakuutuksenottajalla on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi ääni kultakin edellisenä kalenterivuonna maksetun täyden 170 €:n suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni.

Lue lisää yhtiökokouksesta ja sen tehtävistä .

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 10.5.2024 klo 13.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkuja 1, Espoo.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kokouksen asialista on seuraava:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen
2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 74.602.028,83 euroa siirretään varmuusrahastoon, josta siirretään käyttörahastoon 1.500.000,00 euroa.

Hallitus voi päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioita on korotettu yhtiössä edellisen kerran vuonna 2021. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioita esitetään korotettavan seuraavasti (suluissa nykyiset palkkiot):

  • Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 2.650 euroa (2.500 euroa) ja varapuheenjohtajille 2.400 euroa (2.250 euroa)

  • Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille kokouspalkkiona 550 euroa (500 euroa) kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.100 euroa (1.000 euroa) kokoukselta

  • Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 550 euroa (500 euroa) kokoukselta

  • Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 1.850 euroa (1.750 euroa) ja varapuheenjohtajalle 1.350 euroa (1.250 euroa)

  • Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille kokouspalkkiona 550 euroa (500 euroa)

  • Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiona 550 euroa

  • Osallistumisesta hallintoneuvoston varsinaisten kokousten ulkopuolisiin, hallintoneuvostotyöhön liittyviin kokouksiin sekä hallinnon puheenjohtajakokouksiin palkkiona 550 euroa.

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset esitetään korvattaviksi verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiot/lahitapiola-vahinkoyhtio/#hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 43.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Tom Ekman, Seppo Haapalainen, Timo Haapaniemi, Jaakko Halkilahti, Pertti Hietaniemi, Jouko Huumarkangas, Heikki Häqqkvist, Miika Julin, Anssi Keinänen, Virpi Martikainen, Juha Marttila, Jussi Miilunkangas, Kimmo Määttänen, Anu Ojala, Erkki Pärssinen, Harri Talonen ja Mikael Thuneberg.

Timo Koskinen, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta yhtiökokouspäivänä 10.5.2024.

LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Jaakko Halkilahden (LähiTapiola Etelä), Anssi Keinäsen (LähiTapiola Itä) ja Kimmo Määttäsen (LähiTapiola Vellamo).

LähiTapiola Uusimaa on nimennyt hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Thomas Antaksen, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Matti Kossilan, LähiTapiola Pirkanmaa Miikka Seppälän, LähiTapiola Pohjoinen Tuomo Tammisen ja LähiTapiola Keski-Suomi Jari Valkolan niin ikään kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Seppo Haapalainen, Pertti Hietaniemi, Miika Julin, Juha Marttila, Jussi Miilunkangas ja Anu Ojala.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon nimitystoimikunta esittää valittaviksi Tapani Idmanin, Juha Jauhiaisen ja Aarne Simulan, kunkin kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Nimitystoimikunta esittää, että Timo Koskisen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valitaan Anna Salmi.

9 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

10 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi sekä kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja kestävyysraportointitarkastajaksi KHT, KRT Timo Nummen.

11 Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokousasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä:

linkki tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen

linkki hallintoneuvoston lausuntoon

linkki nimitystoimikunnan esitykseen hallintoneuvoston valitsemiseksi

Edellä todetut asiakirjat ovat myös osakkaiden nähtävinä 19.4.2024 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa: Revontulenkuja 1, Espoo.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kultakin vuonna 2023 maksetun täyden 170 euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös valtuuttamansa edustajan välityksellä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 3.5.2024 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Espoossa 6.3.2024

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus

Yhtiökokousmateriaalit

Avaa alla olevista linkeistä yhtiökokousmateriaalit.

Yhtiökokouskutsu 10.5.2023 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 10.5.2023 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 19.5.2022 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 19.5.2022 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 4.5.2021 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 4.5.2021 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 24.4.2020 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 24.4.2020 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 21.5.2019 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 21.5.2019 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 15.5.2018 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 15.5.2018 (pdf)

Yhtiökokouskutsu 17.5.2017 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 17.5.2017 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 12.5.2016 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 27.5.2015 (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 8.5.2014 (pdf)

Hallintoneuvosto

Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallintoneuvoston, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön hallintoa.

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa hallintoneuvostovalinnat tehdään vakuutuksenottajien ja hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotusten perusteella. Tämän lisäksi kullakin LähiTapiola-ryhmään kuuluvalla alueyhtiöllä on oikeus valita hallintoneuvostoon yksi jäsen, kuitenkin niin, että alueyhtiöiden valitsemien jäsenten yhteinen lukumäärä tulee olla vähemmän kuin puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Tällä hetkellä LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintoneuvostoon kuuluu 43 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa pyritään siihen, että hallintoneuvostojen kokoonpano heijastelee yhtiön omistaja-asiakkaiden jakaumaa maantieteellisesti, asiakassegmenteittäin ja maksutulon mukaan sekä että hallintoneuvoston kokoonpanon monimuotoisuuden edistämiseksi jäsenissä tulisi olla tasapainoisesti kummankin sukupuolen edustajia sekä eri-ikäisiä ja erilaisen koulutus- ja kokemustaustan omaavia henkilöitä. Lisäksi otetaan huomioon esteellisyysperiaatteet, joiden mukaan esteellisiä hallintoneuvoston jäseniksi ovat kilpailevan finanssiryhmän palveluksessa tai hallinnossa toimivat henkilöt.

Hallintoneuvoston kokoukset ja palkkiot

Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa. Yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 500 € ja varapuheenjohtajille 2 250 €. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 500 € kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1 000 € kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön I luokan mukaan.

Lue lisää hallintoneuvostosta ja sen tehtävistä .

Hallintoneuvoston jäsenet

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Anssi Keinänen, professori, Itä-Suomen Yliopisto, 2024–2027
1. varapuheenjohtaja Juha Marttila, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Simo, MTK:n puheenjohtaja, 2024–2027
2. varapuheenjohtaja Anu Ojala, talous- ja rahoitusjohtaja, Espoo, Lujatalo Oy, 2024–2027
Philip Aminoff, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki, Helvar Merca Oy Ab, 2022–2025
Thomas Antas, maatalousyrittäjä 2024-2027
Markus Granlund, professori, dekaani, Turku, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, 2022–2025
Seppo Haapalainen, talousjohtaja, Espoo, ISS Palvelut Oy, 2024–2027
Jari Haapaniemi, yrittäjä, Kajaani, Priiffari Oy, 2022–2025
Jaakko Halkilahti, maatilayrittäjä, Salo, 2024–2027
Pertti Hietaniemi, henkilöstöjohtaja, Espoo, Metsä Group, 2024–2027
Timo Holopainen, talousjohtaja, Tuusula, Skanska Oy, 2022–2025
Jouni Huttunen, group treasurer, Helsinki, Fortum Oyj, 2023–2026
Sirpa Huuskonen, johtaja, henkilöstö ja vastuullisuus, Tokmanni Group Oyj, 2023–2026
Tapani Idman, liiketoimintajohtaja, Granlund Oy, 2024-2027
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, 2024-2027
Miika Julin, treasurer, Group Finance, Valmet Automotive Oy, 2024–2027
Jari Kauhanen, toiminnanjohtaja, Leppävirta, MTK Pohjois-Savo, 2022–2025
Iiro Ketola, pääluottamusmies, Espoo, LähiTapiola-ryhmä, 2022–2025
Mikko Koivisto, myynti- ja markkinointijohtaja, Rauma, Tukimet Oy, 2023–2026
Matti Kossila, liiketoimintakonsultti, nHome Oy, 2024-2027
Hannu Krook, pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki, S-ryhmä, 2022–2025
Sanna Leivo, hallituksen puheenjohtaja, Tampere, Leivon Leipomo Oy, 2022–2025
Jyrki Mattinen, maatalousyrittäjä / käyntiinajoinsinööri, Tmi Jomserving, 2023–2026
Jussi Miilukangas, johtaja, Raahe, Miilukangas Ky, 2024–2027
Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhteiden johtaja, Vantaa, Lassila & Tikanoja Oyj, 2023–2026
Kimmo Määttänen, toimitusjohtaja, Lahti, Entop Oy, 2024–2027
Bo-Erik Nyström, maatalousyrittäjä, Korppoo, 2022–2025
Yrjö Ojaniemi, toiminnanjohtaja, Lapua, MTK, Etelä-Pohjanmaa, 2023–2026
Markus Oksa, toimitusjohtaja, Vantaa, Bravedo Oy, 2023–2026
Mari Onkamo, toimitusjohtaja, Lapin Liha Oy, 2023–2026
Ann-Mari Pihlajamäki, yrittäjä, Kokkola, Passiflora Oy, 2023–2026
Risto Rantala, yrittäjä, Tornio, Tilitoimisto Rantala Ky, 2022–2025
Esa Rautalinko, toimitusjohtaja, Patria Oyj, 2023–2026
Anna Salmi, viestintä. ja vastuullisuusjohtaja, Posti Group Oyj, 2024-2026
Sari Schwartz, pääkirjanpitäjä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, 2023–2026
Miikka Seppälä, toimitusjohtaja, Tampereen Särkänniemi Oy, 2024-2027
Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj, 2024-2027
Johanna Sipola, varatoimitusjohtaja, keskuskauppakamari, 2023–2025
Helena Skopa, palveluesimes, Mikkeli, Etelä-Savon ELY-keskus, 2022–2025
Jukka Suutari, toimitusjohtaja, Kajaani, Sunit Oy, 2022–2025
Maarit Sääksi, toimitusjohtaja, Arkta Oy, 2023–2026
Tuomo Tamminen, maatalousyrittäjä, 2024-2027
Jari Valkola, maatalousyrittäjä, 2024-2027

Hallitus ja toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus.

Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön toimitusjohtaja on Hanna Hartikainen.

Hallituksen kokoonpano, kokoukset ja tehtävät

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 6 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä osa on päätoimisia ja osa sivutoimisia. Hallituksen puheenjohtajana toimii LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenellä tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hallituksessa on oltava edustettuna sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Lisäksi hallituksessa tulee olla säädösten edellyttämä riittävä kollektiivinen osaaminen, jolla varmistetaan yhtiön ammattimainen johtaminen ja valvonta. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.

Hallituksen LähiTapiola-ryhmästä riippumattomille jäsenille maksetaan 4 250 € kuukausipalkkiota ja kokouspalkkiota 550 € kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.

Hallituksen jäsenet

Valittu tehtävään toistaiseksi
Syntynyt 1966
Kauppatieteiden maisteri, pääjohtaja, hallitusten puheenjohtaja

Luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, 2020
Hallituksen puheenjohtaja, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, 2020–
Hallituksen puheenjohtaja, Finanssiala ry, 2022–
Hallituksen puheenjohtaja, LähiTapiola Palvelut Oy, 2020–
Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän keskusliitto, 2022–
Hallituksen jäsen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 2020–
Hallituksen jäsen, Eurapco European Alliance Partners Company AG, 2020–
Valtuuskunnan jäsen, Keskuskauppakamari, 2012–
Hallituksen puheenjohtaja, Build Care Oy, 2017–

Aiemmat tehtävät

Toimitusjohtaja, Build Care Ltd, 2017–2019
Kansainvälisyysvaliokunnan puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät, 2018–2019
Hallituksen jäsen, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö, 2017–2019
Hallituksen puheenjohtaja, Stella, 2016–2019
Hallituksen jäsen, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, 2014–2017
Toimitusjohtaja, Veikkaus Oy, 2012–2016
Hallituksen jäsen, Onninen, 2010–2013
Toimitusjohtaja ja muita rooleja, Tamro Corp, 2002–2012
Hallituksen jäsen, Kaupan liitto, 2009–2012
Talousjohtaja ja muita rooleja, PerkinElmer Inc, 1993–2002
Talouspäällikkö, YIT, 1990–1993

Toimikausi: 1.1.2022–31.12.2024
Syntynyt 1966
LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen jäsen 2022–

Luottamustoimet

PR.VC Management Oy, pääomarahastoyhtiö, hallituksen puheenjohtaja 2023–
Terveystalo Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 2018–2019
Tikkurila Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan pj 2009–2018
Patria Oyj, hallitusjäsen, tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien jäsen 2008–2009
Aalto-Yliopiston Ylioppilaskunnan taloustoimikunta 2020–
John Nurmisen Säätiö 2014–
Sibelius-Akatemian tukisäätiö 2019–
Partiosäätiön neuvottelukunta 2015–

Aiemmat tehtävät

Pilotos Oy, Managing Partner 2020–2022
Oy Hartwall Capital Ab, toimitusjohtaja 2015–2018
Solidium Oy, sijoitusjohtaja 2009–2015
Omistajaohjausosasto, vanhempi erikoisasiantuntija 2007–2009
Pohjola Omaisuudenhoito Oy, johtaja 2004–2006
Conventum Capital Markets Oy, myöhemmin Conventum Oyj, osakas ja johtaja 1997–2002

Toimikausi: 1.1.2022–31.12.2024
Syntynyt 1963
Kauppatieteiden maisteri, yhtiöryhmän johtaja

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, hallitusten jäsen 2013– (Ryhmäpalvelut)
LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 6/2014–
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan jäsen, 6/2014–
LähiTapiola Palvelut Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, 10/2014–
LähiTapiola Rahoitus Oy, hallituksen puheenjohtaja, 01/2021–

Luottamustoimet

AMICE, hallituksen jäsen 1/2018–
LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy, hallituksen puheenjohtaja 2/2015–01/2022
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 6/2014–1/2022
Ilkka-Yhtymä Oyj, hallintoneuvoston jäsen 1998–

Aiemmat tehtävät

Tapiola-ryhmä, sijoitusjohtaja 1998–2011, yksikönjohtaja 1996–1997, osastopäällikkö 1994–1995, arvopaperipäällikkö 1993–1994
Vahinko- ja Henki-Tapiola, hallitusten jäsen 2012
Vahinko- ja Henki-Tapiola, hallitusten varajäsen 1998–2012
LähiTapiola Keskinäinen Eläkeyhtiö, hallituksen varajäsen 2013
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen jäsen 2007–6/2014, puheenjohtaja 2007-5/2013
LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 2000–2007-6/2014, hallituksen puheenjohtaja 2012–4/2013
LähiTapiola Pankki Oy, hallituksen jäsen 2002–4/2014, hallituksen puheenjohtaja 2012–4/2013
Pihlajalinna Oyj, hallituksen jäsen 4/2016–4/2018
S-Pankki Oy, hallituksen jäsen 4/2018- 9/2020

Toimikausi: 1.1.2024–31.12.2025
Kauppatieteiden maisteri, eMBA
Human Finland, toimitusjohtaja 3/2020–
LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen jäsen, 04/2019–

Luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö 2019–
Hallituksen jäsen, Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry 2016–2018
Hallituksen jäsen, Caritas Lääkärit Oy 2015–2017
Hallituksen jäsen, Tampereen Lääkärikeskus Oy 2014–2015
Hallituksen jäsen, Rinnekoti-Säätiö rs. 2014–2016
Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen, Kiinteistökehitysyhtiö Uusi Lakisto Oy 2014–2017 Hallituksen jäsen, Työeläkevakuuttajat TELA 2007–2008
Hallituksen jäsen, Eläkesäätiöyhdistys ESY 2007–2008

Aiemmat tehtävät

Rinnekoti-Säätiö konserni, toimitusjohtaja 10/2016–8/2020
Helsingin Diakonissalaitos konserni, konsernin talousjohtaja 8/2014–10/2016
Lindorff-Finland Oy, talousjohtaja 8/2012–8/2014
Lindorff-Finland Oy, talous- ja henkilöstöjohtaja 8/2012–4/2013
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Osastopäällikkö 5/2008–8/2012
Nokia OYj / Nokian Eläkesäätiö, Senior Manager Corporate Finance, Eläkesäätiön johtaja
Hallituksen jäsen, Nokian Eläkesäätiö, Hallituksen jäsen, Nokia UK Pension Fund 8/2006–5/2008
Apteekkien Eläkekassa, talouspäällikkö 1/2002–8/2006
Credit Agricole Indosuez Helsinki Branch, Assistant Manager, Manager, Senior Manager 1/2000–1/2002

Toimikausi: 1.1.2024–31.12.2025
Syntynyt 1962
Lakiasiainjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj
LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen jäsen, 2019–

Luottamustoimet

Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö LähiTapiola:
- hallintoneuvoston jäsen 2007–2018
- hallintoneuvoston 2. varapuheenjohtaja 2017–2018
- yhteistyövaliokunnan jäsen 2017–2018
- palkitsemisvaliokunnan jäsen 06/2017–12/2017
- nimitystoimikunnan jäsen 06/2017

Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö LähiTapiola Varsinais-Suomi:
- hallituksen puheenjohtaja 2013–02/2019
- hallituksen jäsen 02/2019–04/2019
- hallintoneuvoston jäsen 04/2019

Posiva Oy, hallituksen sihteeri 2011–
Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen sihteeri 06/2018–
TVO Nuclear Service Oy, hallituksen jäsen 2013–2019
Turun Osuuskauppa, hallintoneuvoston jäsen 2015–
Merimaskun Vesiosuuskunta, toiminnan tarkastaja 2017–2019
Tapiola-yhtiöiden Varsinais-Suomen neuvottelukunnan jäsen 1999–2007, pj 2001–2005
Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistyksen neuvontalakimies 2001–2005
Varsinais-Suomen Yrittäjien neuvontalakimies 1996–2005, tilintarkastaja 2005
Euroopan ydinenergiatuomioistuimen tuomari 2020–2025

Aiemmat tehtävät

Teollisuuden Voima Oyj, Lakiasianjohtaja 1.11.2018–
Päälakimies (Head of Legal Affairs) 1.8.2009–30.10.2018
Asianajotoimisto Krogerus Oy, Asianajaja, Turun toimisto 1.8.2007–31.7.2009
Ernst&Young Oy, Senior Legal Counsel, Turun aluetoimisto 1.4.2005–31.7.2007
Asianajotoimisto Malinen Moisio & Partners Oy, Asiakasvastuullinen asianajaja,
osakas ja hallituksen jäsen vuodesta 1997 lukien maaliskuuhun 2005 asti 1.3.1995–31.3.2005

Toimikausi: 1.1.2024–31.12.2026
Syntynyt 1978
DNA Oyj, toimitusjohtaja
LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen jäsen, 2024–

Luottamustoimet

LähiTapiola Keskinäinen Vahinkoyhtiö, hallituksen jäsen 2024–
Marketing Finland, hallituksen jäsen 2018–
FiCom, hallituksen jäsen 2018–

Aiemmat tehtävät

Microsoft Oy, toimitusjohtaja (Suomi), 2018–2021
Microsoft Oy, johtaja, One Commercial Partner and Small, Medium & Corporate Customers, 2017–2018
Microsoft Oy, johtaja, Small and Midmarket Solutions and Partners, 2017
Avanade, Suomen maajohtaja, 2015–2017
Fujitsu Finland Oy, useita johtotason tehtäviä, 2011–2015
Hewlett-Packard, useita päällikkötason tehtäviä, 2004–2011

Toimikausi: 1.1.2022–31.12.2024
Born 1964 Master of Laws, Executive Master of Consulting and Couching for Change, 2014, INSEAD (France)

Resent positions

If P&C Insurance Ltd (publ.)
Senior Vice President, Head of BA Baltic 2005–2017
Head of Russian operations 2008-2011 If P&C Insurance Company (Finland) 2008–2017
Managing Director Sampo plc
Member of Group Executive Committee 2009–2017 Kaleva Mutual Life Insurance Company 2013
Managing Director If P&C Insurance Company (Finland) 2013–2017
Head of Sales & Service Finland, BA Private

Career

If P&C Insurance Ltd (publ.)
Head of Business Development, BA Commercial 2003–2005 Sampo Life
Country manager (Poland) 2001–2002 - Development Director 2000–2001 Sampo plc
Vice President, Sampo Group Client Financing Unit 1998–2000
Collections Manager, Sampo Group Investments Unit 1996–1997 - Credit Insurance Manager, Sampo Group Investments Unit 1994–1996 Kansa
Customer Financing Manager, Kansa Group Investments Unit 1991–1994 - Credit Insurance Manager, Kansa Group Investments Unit 1989–1991 CV Nordea
Employment relations in Nordea Group 1987–1989

Positions of trust

OIKIO Digital Performance Agency, Board member 2018–
If P&C Insurance Baltic, Chairman of the Board 2006–2017
If P&C Insurance Russia, Chairman of the Board 2008–2011
Finnish Center for Salvaged Vehicles, member of board 2009–2013
Kaleva Mutual Life Insurance Company, member of Board 2013–2017

Tilintarkastaja

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on tarkistaa, että yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien määräysten mukaisesti sekä että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.Yhtiön tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, eikä varatilintarkastajaa siten tarvitse valita.

Vahinkovakuutuksen varsinainen tilintarkastaja

KPMG Oy AB, tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Timo Nummi, KHT.

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajalle edelliseltä vuodelta maksettujen palkkioiden määrät on esitetty selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Lisää tietoa hallinnosta

LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöihin kuuluu valtakunnallisesti toimivat LähiTapiola Vahinkoyhtiö sekä 19 alueellista keskinäistä vahinkovakuutusyhtiötä. LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden sijoitusstrategian keskeisiä kulmakiviä ovat pitkäjänteinen sijoittaminen, sijoituskohteiden ja/tai -markkinoiden syvällinen tunteminen sekä vastuullisuus.

LähiTapiola Vahinkoyhtiön omistajaohjauksen periaatteet linjaavat toimintaamme arvopaperisijoittajana. Periaatteiden lähtökohtana on pitkäaikaisen vastuullisen sijoittajan asema yhtiön omistajana ja rahoittajana, jonka tavoitteena on saada sijoitukselleen tuottoa pitkällä tähtäimellä. Tavoitteenamme on tukea yhtiöitä menestymään ja saavuttamaan tavoitteensa ja siten turvata ja parantaa pitkän aikavälin sijoitustuottoa.

LähiTapiola Vahinkoyhtiö SHDR (pdf)

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on avustaa LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön (jäljempänä Yhtiöt) hallituksia henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvien asioiden käsittelyssä sekä linjata LähiTapiola-ryhmän johdon ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita.

Valiokunnan muodostavat valiokunnan puheenjohtajana toimiva LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä 2–4 muuta LähiTapiola-ryhmästä riippumatonta hallituksen jäsentä, joista osa valitaan LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja osa LähiTapiola Henkiyhtiön hallitusten jäsenten keskuudesta.

Valiokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 550 € kokoukselta.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet

Koponen Juha, pääjohtaja, hallitusten puheenjohtaja, valittu tehtävään toistaiseksi
Anu Kallio, toimitusjohtaja, Humana Finland Oy, 1.1.2022–31.12.2023
Olli Latola, OTK, varatuomari, 1.1.2022–31.12.2024
Kati Sulin, toimitusjohtaja, Ifolor Oy, 1.1.2023–31.12.2025

Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan tarkoituksena on varmistaa valintaesitysten valmistelun monipuolisuus ja läpinäkyvyys valittaessa jäseniä yhtiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen.

Nimitystoimikunta valmistelee päätösehdotukset seuraavissa asioissa:

  • päätösesitys yhtiökokoukselle yhtiön hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja valinnasta

  • päätösesitys hallintoneuvostolle yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista

  • päätösesitys hallintoneuvostolle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten valinnasta ja vapauttamisesta.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osalta esitykset valmistelee hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta.

Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 €.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Anssi Keinänen, hallintoneuvoston nimitystoimikunnan puheenjohtaja, professori, Itä-Suomen Yliopisto, 2021–2024
Philip Aminoff, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki, Electrosonic Group Oy Ab
Sanna Leivo, hallituksen puheenjohtaja, Tampere, Leivon Leipomo Oy, 2022–2025
Yrjö Ojaniemi, toiminnanjohtaja, Lapua, MTK, Etelä-Pohjanmaa, 2023–2026

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tarkoituksena on avustaa LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallituksia niiden lakisääteisissä ja työjärjestyksen mukaisissa asioissa liittyen yhtiöiden ja LähiTapiola-ryhmän talouteen, kirjanpitoon, vakavaraisuuteen, riskienhallintaan, tilintarkastukseen, sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen.

Ottaen huomioon Vahinkoyhtiön roolin LähiTapiolan vakuutusyritysryhmän ylimpänä emoyrityksenä valiokunnan toiminta käsittää myös LähiTapiolan alueyhtiöiden asioita siltä osin kuin ne ryhmätason asioina kuuluvat Vahinkoyhtiön vastuulle.

Valiokunnan muodostavat sen työjärjestyksen mukaan LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen keskuudestaan valitsemat valiokunnan puheenjohtaja ja yksi valiokunnan jäsen sekä vähintään yksi ja enintään kaksi LähiTapiola Henkiyhtiön hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenten on oltava LähiTapiola-ryhmästä riippumattomia hallituksen jäseniä. Valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 €, varapuheenjohtajalle 1 000 € ja muille jäsenille 750 € kokoukselta.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenet

Ulla-Maija Moisio, varatuomari, lakiasianjohtaja, Teollisuuden voima Oyj, 1.1.2022–31.12.2023
Olli Latola, OTK, varatuomari, 1.1.2022–31.12.2024
Mirel Leino-Haltia, kauppatieteiden tohtori (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Työelämäprofessori (Professor of Practice), 1.1.2023–31.12.2025
Timo Vuorinen, OTM, 1.1.2022–31.12.2024

LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallintoneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat kuuluvat hallintoneuvostojen yhteistyövaliokuntaan, joka avustaa näiden yhtiöiden hallintoneuvostoja ja valmistelee niissä käsiteltäviä asioita. Yhteistyövaliokunta valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Yhteistyövaliokunnan tehtävät

Hallintoneuvostot vahvistavat yhteistyövaliokunnalle työjärjestyksen. Sen mukaisesti yhteistyövaliokunta valmistelee hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltäviä asioita ja tekee päätösehdotuksia hallintoneuvostoille. Yhteistyövaliokunta valvoo hallituksen, pääjohtajan ja toimitusjohtajien sekä koko yhtiöryhmän toimintaa ja raportoi siitä hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta ei ole yhtiöoikeudellinen elin, vaikka siitä on määräys LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhteistyövaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa lukuun ottamatta hallituksen päätoimisten jäsenten palkitsemisasioita, vaan päätökset tehdään hallintoneuvostoissa. Hallintoneuvostoille tehtävien päätösehdotusten sisällöstä päättävät yhteistyövaliokunnassa asianomaisen yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Yhteistyövaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti 8 kertaa vuodessa. Yhtiökokoukset päättävät vuosittain yhteistyövaliokunnan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet. Yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 750 € ja varapuheenjohtajalle 1 250 €. Yhteistyövaliokunnan jäsenten kokouspalkkio on 500 € kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.

Yhteistyövaliokunnan jäsenet

LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallintoneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat muodostavat yhtiöiden toimintaa valvovan yhtiöjärjestysten mukaisen yhteistyövaliokunnan.

Henkilötiedoista ilmenee henkilön toimikausi LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön tai LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön hallintoneuvostossa.

Puheenjohtaja: Anssi Keinänen
Varapuheenjohtaja: Totti Salko
Juha Marttila
Anu Ojala
Saara Perho
Päivi Uusitalo

LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallitukset ovat valinneet hallitusten yhteiseen sijoitus- ja taseenhallintavaliokuntaan puheenjohtajaksi hallitusten varapuheenjohtajan, LähiTapiola-ryhmän ryhmätasoisista palveluista vastaavan johtajan ja jäseniksi kaksi Vahinkoyhtiön hallituksen jäsentä ja kaksi Henkiyhtiön hallituksen jäsentä. Valiokunnan tehtävänä on avustaa yhtiöiden hallituksia niiden varainhoidon asianmukaiseen järjestämiseen sekä vakavaraisuuden valvontaan liittyvissä asioissa.”

Sijoitus- ja taseenhallintavaliokunnan jäsenet:

Jari Eklund, puheenjohtaja
Eeva Ahdekivi
Timo Vuorinen
Antti Pulkkanen
Timo Laakso

LähiTapiolan Keskinäinen Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkärit (vakuutuslääkärit)

Lääketieteellinen johtaja

Kaukiainen Ari
LT, dosentti, professorin pätevyys, eMBA
Työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri
Vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Asiantuntijalääkärit

Danielson Heidi
LL, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Hautamäki Mikko
LT, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Hyvärinen Eero
LL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Joukainen Antti
LT, dosentti, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Junttila Hanna
LL, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, fysiatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys

Juutilainen Timo
LT, Kirurgi, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Reumaortopedian erityispätevyys

Järvinen Leena
LL, Työterveyshuollon erikoislääkäri

Lähdesmäki Janne
LT, neurologian ja kliinisen farmakologian erikoislääkäri

Miettinen Simo
LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Niinimäki Tuukka
LT, dosentti, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Nieminen Outi
LL, Kirurgian ja käsikirurgian erikoislääkäri

Reho Tiia
LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen ja lääkärikouluttajan erityispätevyydet

Suihko Matti
LL, Ortopedian ja Traumatologian erikoislääkäri

Tapaninen Toni
LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Viitaniemi Marja
LL, työterveyshuollon erikoislääkäri

Vitikainen Antti
LL,Kirurgi, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Vuorinen Jarmo
LKT, Kirurgi, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Weckman Martin
LL, Kirurgian, Ortopedian ja Traumatologian erikoislääkäri

Ylä-Liedenpohja Jussi
LL, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Asiantuntijahammaslääkärit

Heimonen Aura (vastaava asiantuntijahammaslääkäri)
HLT, Terveydenhuollon erikoishammaslääkäri

Laura Tarkkila
HLT, Kliinisen hammashoidon/parodontologian erikoishammaslääkäri

Henkivakuutuksen asiantuntijalääkärit (vakuutuslääkärit)

Aalto Jukka (Henkivakuutuksen vastuulääkäri)
LL

Schroeder Christel
LL, FK, yleislääkäri

Schroeder Patrik
LL, Yleislääketieteen erikoislääkäri