Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Yhtiökokous

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 24.4.2020 klo 11.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkuja 1, Espoo.


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan varsinaiselle yhtiöko-koukselle kuuluvat asiat:


1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen


Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta 106.998.484,59 euroa siirretään varmuusrahastoon 106.498.484,59 euroa ja käyttörahastoon 500.000 euroa.


Hallitus voi päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.


6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten kor-vausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 2.000 euroa ja varapuheenjohtajille 1.750 euroa
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille kokouspalkkiona 500 euroa ko-koukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.000 euroa kokoukselta
• Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 500 euroa kokoukselta
• Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 1.500 euroa ja varapuheenjohtajalle 1.000 euroa
• Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa
• Muiden hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien kaikille jäsenille kokouspalk-kiona 500 euroa


Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kul-loinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koske-van päätöksen mukaisesti.


Tilintarkastajalle on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.


Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja mat-kakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.


8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen


Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön inter-net-sivuilta osoitteesta:


http://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/vahinkovakuutus/hallinto/hallintoneuvosto/hallintoneuvoston-jasenet


Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahviste-taan 43.


Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Hannes Heiskala, Jouni Huttunen, Mikko Koivisto, Timo U. Korhonen, Jyrki Mattinen, Jorma Mikkonen, Mikko Mäkimattila, Yrjö Ojaniemi, Markus Oksa, Mari Onkamo, Ann-Mari Pihlajamäki, Katja Taimela ja Pertti Yliniemi. Lisäksi Mika Kovero, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta yhtiökokouspäivänä 24.4.2020.


LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Hannes Heiskalan (LähiTapiola Satakunta), Mikko Koiviston (LähiTapio-la Lännen), Jyrki Mattisen (LähiTapiola Kaakkois-Suomi), Mikko Mäkimattilan (LähiTapiola Loi-mi-Häme), Yrjö Ojaniemen (LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa) ja Ann-Mari Pihlajamäen (LähiTapiola Pohjanmaa).


Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä Jouni Huttu-nen, Jorma Mikkonen, Markus Oksa, Mari Onkamo, Katja Taimela ja Pertti Yliniemi valitaan uu-delleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon nimitystoimikunta esittää valittaviksi Turkka Kuusiston kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja Mika Kove-ron tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Tom Ekmanin.


9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen


Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävas-tuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.


10 Kokouksen päättäminen


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT


Yhtiökokousasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä:


linkki tilinpäätökseen
linkki tilintarkastuskertomukseen
linkki hallintoneuvoston lausuntoon
linkki nimitystoimikunnan esitykseen hallintoneuvoston valitsemiseksi
linkki erityisohjeita osallistumisesta yhtiökokoukseen 2020


Asiakirjat ovat myös osakkaiden nähtävinä 1.4.2020 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa: Revontulenkuja 1, Espoo.


Hallintoneuvoston lausunto liitetään kokousasiakirjoihin 7.4.2020 pidettävän hallintoneuvos-ton kokouksen jälkeen.


OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE


Osallistumis- ja äänioikeus


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kul-takin vuonna 2019 maksetun täyden 170 euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni.


Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.


Ilmoittautuminen


Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 17.4.2020 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:


- internet-sivulla www.lahitapiola.fi/yhtiokokoukset
- sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@lahitapiola.fi
- puhelimitse (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
- postitse osoitteella LähiTapiola-ryhmä/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA


Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Espoossa 10.3.2020


LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus

---------------------------------------------------------------------

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa yhtiön osakkaat käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan. Osakkaita ovat vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu ensi- tai jälleenvakuutus. Yhtiökokous mm. valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallintoelinten jäsenille ja toimitusjohtajalle.

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa kullakin vakuutuksenottajalla on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi ääni kultakin edellisenä kalenterivuonna maksetun täyden 170 euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni.

Osakkaalla on oikeus saada lain nojalla yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän toimittaa sitä koskevan kirjallisen vaatimuksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakas saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkaalla on kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.