Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Yhtiökokous

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.5.2019 klo 11.00 LähiTapiolan pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkuja 1.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta 45.194.562,57 euroa siirretään varmuusrahastoon 44.694.562,57 euroa ja käyttörahastoon 500 000,00 euroa.

Hallitus voi päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

 • Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 2.000 euroa ja varapuheenjohtajille 1.750 euroa
 • Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.000 euroa kokoukselta
 • Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 500 euroa kokoukselta
 • Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 1.500 euroaja varapuheenjohtajalle 1.000 euroa
 • Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa
 • Muiden hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien kaikille jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa
 • Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

http://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/vahinkovakuutus/hallinto/hallintoneuvosto/hallintoneuvoston-jasenet

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 43.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Taavi Heikkilä, Jussi Huttunen, Juhani Jutila, Markku Karjalai-nen, Iiro Ketola, Sanna Leivo, Timo Leppänen, Folke Lindström, Eero Nykänen, Heikki J. Perälä, Mark-ku Tuuna ja Jouko Virranniemi. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet Minna Kahri, Sami Kulla ja Ulla-Maija Moisio ovat eronneet hallintoneuvostosta, Kahri 28.6.2018 ja Kulla ja Moisio 31.12.2018, viimeksi mainitut tultuaan valituiksi yhtiön hallituksen jäseniksi 1.1.2019 alkaen.

LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallinto-neuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokouk-seen saakka Jussi Huttusen (LähiTapiola Savo), Markku Karjalaisen (LähiTapiola Kainuu-Koillismaa) ja Eero Nykäsen (LähiTapiola Savo-Karjala). Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon on nimetty Markus Granlund (LähiTapiola Varsinais-Suomi), Bo-Erik Nyström (LokalTapiola Sydkusten) sekä Risto Rantala (LähiTapiola Lappi), kaikki kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

LähiTapiola Pohjanmaa on yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimennyt hallintoneuvoston jäseneksi Sami Kullan tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Ann-Mari Pihlajamäen.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä Taavi Heikkilä, Iiro Ketola, Sanna Leivo, Timo Leppänen ja Heikki J. Perälä valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi nimitystoimikunta esittää valittaviksi Philip Aminoffin ja Timo Holopaisen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka sekä Minna Kahrin tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Jouni Huttusen.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhteistyövaliokunnan tarkastusvaliokunta suosittelee, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2019 valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Haaviston.

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokousasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä:

linkki tilinpäätökseen
linkki tilintarkastuskertomukseen
linkki hallintoneuvoston lausuntoon
linkki nimitystoimikunnan esitykseen hallintoneuvoston valitsemiseksi

Asiakirjat ovat myös osakkaiden nähtävinä 26.4.2019 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa: Revontulenkuja 1, Espoo.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kultakin vuonna 2018 mak-setun täyden 170 euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni. Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:
 • internet-sivulla www.lahitapiola.fi/yhtiokokoukset
 • sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@lahitapiola.fi
 • puhelimitse (09) 453 2867/040 716 0958
 • postitse osoitteella LähiTapiola-ryhmä/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Espoossa 25.3.2019

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus

Hallitus


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa yhtiön osakkaat käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan. Osakkaita ovat vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu ensi- tai jälleenvakuutus. Yhtiökokous mm. valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallintoelinten jäsenille ja toimitusjohtajalle.

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa kullakin vakuutuksenottajalla on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi ääni kultakin edellisenä kalenterivuonna maksetun täyden 170 euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni.

Osakkaalla on oikeus saada lain nojalla yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän toimittaa sitä koskevan kirjallisen vaatimuksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakas saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkaalla on kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.