Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Työjärjestyksen mukaan hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

  • Yhtiön strategiasuunnitelmien, tärkeimpien toimintaperiaatteiden ja -politiikkojen sekä toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen ja niiden toteutumisen valvonta.
  • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsausten käsitteleminen ja hyväksyminen.
  • Organisaatiorakenteen vahvistaminen.
  • Toimitusjohtajan ja tämän sijaisen sekä yhtiön johdon edustajien nimittäminen ja toimisuhteiden ehdoista päättäminen.
  • Palkkaus-, palkkiointi- ja kannustinjärjestelmien vahvistaminen.
  • Sijoitussuunnitelman vahvistaminen ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä sijoitussuunnitelman nouttamisen valvonta.
  • Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman vahvistaminen ja niiden noudattamisen valvonta.
  • Päättäminen muista asioista, joista voi aiheutua yhtiölle laajoja tai kauaskantoisia seurauksia.

Palvelujen kehittäminen omistaja-asiakkaille, sijoitusasiat ja riskien hallinta korostuvat LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallitusten työskentelyssä. Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen jäsenet 2019 - 2021

Koponen Juha

Pääjohtaja,
hallitusten puheenjohtaja

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

Timo Hiltunen

Hallituksen puheenjohtaja
Tietokeskus

Anu Kallio

Toimitusjohtaja

Humana Finland

Sami Kulla

Sami Kulla
Partneri
Nordic 4sight Communities Oy

Ulla-Maija Moisio

Varatuomari, lakiasianjohtaja
Teollisuuden voima Oyj

Hannu Niilekselä

Kauppatieteiden maisteri, KHT (tutkinto)

Minna Metsälä

KTM, HHJ PJ

Partneri, Ocio Oy

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen hallitukseen kuuluu vähintään 6 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä osa on päätoimisia ja osa sivutoimisia. Hallituksen puheenjohtajana toimii LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenellä tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hallituksessa on oltava edustettuna sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Lisäksi hallituksessa tulee olla säädösten edellyttämä riittävä kollektiivinen osaaminen, jolla varmistetaan yhtiön ammattimainen johtaminen ja valvonta. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Vahinkoyhtiön hallitus kokoontui 12 kertaa vuonna 2018. Kokouksiin osallistui keskimäärin 92 prosenttia jäsenistä.

LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.

Hallituksen LähiTapiola-ryhmästä riippumattomille jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota 3.500 euroa ja kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.