Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Työjärjestyksen mukaan hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

  • Yhtiön strategiasuunnitelmien, tärkeimpien toimintaperiaatteiden ja -politiikkojen sekä toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen ja niiden toteutumisen valvonta.
  • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsausten käsitteleminen ja hyväksyminen.
  • Organisaatiorakenteen vahvistaminen.
  • Toimitusjohtajan ja tämän sijaisen sekä yhtiön johdon edustajien nimittäminen ja toimisuhteiden ehdoista päättäminen.
  • Palkkaus-, palkkiointi- ja kannustinjärjestelmien vahvistaminen.
  • Sijoitussuunnitelman vahvistaminen ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä sijoitussuunnitelman nouttamisen valvonta.
  • Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman vahvistaminen ja niiden noudattamisen valvonta.
  • Päättäminen muista asioista, joista voi aiheutua yhtiölle laajoja tai kauaskantoisia seurauksia.

Palvelujen kehittäminen omistaja-asiakkaille, sijoitusasiat ja riskien hallinta korostuvat LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallitusten työskentelyssä. Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen jäsenet 2016 - 2018

Erkki Moisander

Pääjohtaja,
hallitusten puheenjohtaja

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

Philip Aminoff

hallituksen puheenjohtaja
Helsinki
Electrosonic Group Oy Ab

Matti Bergendahl

Toimitusjohtaja
Realia Group Oy

Timo Hiltunen

Hallituksen puheenjohtaja
Tietokeskus

Hannu Niilekselä

Partner ja toimitusjohtaja
Hanicon Oy

Kati Partanen

Maatilatalouden lehtori,
Savonia-ammattikorkeakoulu

Pirkko Rantanen-Kervinen

Ekonomi,
LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö, hallituksen pj.

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen hallitukseen kuuluu vähintään 6 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä osa on päätoimisia ja osa sivutoimisia. Hallituksen puheenjohtajana toimii LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenellä tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hallituksessa on oltava edustettuna sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Lisäksi hallituksessa tulee olla säädösten edellyttämä riittävä kollektiivinen osaaminen, jolla varmistetaan yhtiön ammattimainen johtaminen ja valvonta. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Vahinkoyhtiön hallitus kokoontui 13 kertaa vuonna 2017. Kokouksiin osallistui keskimäärin 92 prosenttia jäsenistä.

LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.

Hallituksen LähiTapiola-ryhmästä riippumattomille jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota 3.500 euroa ja kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.