Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutus on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Työjärjestyksen mukaan hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

  • Yhtiön strategiasuunnitelmien, tärkeimpien toimintaperiaatteiden ja -politiikkojen sekä toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen ja niiden toteutumisen valvonta.
  • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsausten käsitteleminen ja hyväksyminen.
  • Organisaatiorakenteen vahvistaminen.
  • Toimitusjohtajan ja tämän sijaisen sekä yhtiön johdon edustajien nimittäminen ja toimisuhteiden ehdoista päättäminen.
  • Palkkaus-, palkkiointi- ja kannustinjärjestelmien vahvistaminen.
  • Sijoitussuunnitelman vahvistaminen ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä sijoitussuunnitelman nouttamisen valvonta.
  • Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman vahvistaminen ja niiden noudattamisen valvonta.
  • Päättäminen muista asioista, joista voi aiheutua yhtiölle laajoja tai kauaskantoisia seurauksia.

Palvelujen kehittäminen omistaja-asiakkaille, sijoitusasiat ja riskien hallinta korostuvat LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallitusten työskentelyssä. Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen jäsenet

Koponen Juha

Pääjohtaja,
hallitusten puheenjohtaja

valittu tehtävään toistaiseksi

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

1.1.2022 - 31.12.2024

Anu Kallio

Toimitusjohtaja

Humana Finland Oy

1.1.2022 - 31.12.2023

Sami Kulla

Toimitusjohtaja

Heimland Invest Oy

1.1.2022 - 31.12.2023

Timo Vuorinen

OTM

1.1.2022 - 31.12.2024

Ulla-Maija Moisio

Varatuomari, lakiasianjohtaja
Teollisuuden voima Oyj

1.1.2022 - 31.12.2023

Eeva Ahdekivi

KTM (Kansantaloustiede),

DBA (Doctor of Business Administration),
Aalto-Yliopisto, Helsinki

1.1.2022 - 31.12.2024

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen hallitukseen kuuluu vähintään 6 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä osa on päätoimisia ja osa sivutoimisia. Hallituksen puheenjohtajana toimii LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenellä tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hallituksessa on oltava edustettuna sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Lisäksi hallituksessa tulee olla säädösten edellyttämä riittävä kollektiivinen osaaminen, jolla varmistetaan yhtiön ammattimainen johtaminen ja valvonta. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.

Hallituksen LähiTapiola-ryhmästä riippumattomille jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota 4000 euroa ja kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.