Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Hannu SalminenTalous5.5.2022

Data avaa vastuullisuutta mutta haastaa sijoittajan päätöksentekoa

Yritysten vastuullisuutta arvioidaan lukuisilla eri mittareilla. Dataa on tarjolla runsaasti, mutta samalla hurjasti kasvanut datan määrä on haaste sijoittajalle. Lue salkunhoitaja Hannu Salmisen analyysi, miten dataa hyödynnetään.Lue lisää

Yhtenä merkittävänä sijoitusalan trendinä on jo pidempään ollut vastuullinen sijoittaminen ja samalla yritysten vastuullisarviointiin liittyvän datan määrän merkittävä kasvu. Data on sekä laajentunut kattamaan suuremman joukon yhtiöitä, että syventynyt kuvaamaan vastuullisuuden osa-alueita eri mittareilla.  Kehitykseen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet eivät ole jääneet alan toimijoilta huomaamatta, joten myös datan toimittajien määrä ja samalla vastuullisuuden eri arviointimenetelmien kirjo on kasvanut selvästi.

Vastuullisuusdataa on useamman tyyppistä: datatoimittajien arviot yhtiöiden vastuullisuuden kokonaisuudesta ESG-luokituksen muodossa, tarkemmat eri ESG osa-alueita mittaavat tunnusluvut kuten hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä tai tiettyä vastuullisuusteemaa toteuttavat yhtiökohtaiset poissulkulistat esimerkiksi hiililiiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä. Viimeisimpänä tulokkaana ovat EU:n vastuullisuusregulaation mukaiset aineistot. Vastuullinen sijoittaminen on aiemmin ollut luonteeltaan enemmän liiketoimintalähtöistä yritysten arvopohjaan ja sijoittajakysyntään perustuen, mutta nyt myös valvontaviranomaiset ovat lähteneet määrittelemään vastuullisuutta ja luomaan normistoa vastuullisuudelle sekä samalla osittain vastuullisuusdatallekin.

Pääosin dataa hallinnoivat kaupalliset toimijat, jotka ovat samalla laajempia markkinadatatoimijoita tai vain vastuullisuuteen erikoistuneita yhtiöitä.  Esimerkiksi teemakohtaisia poissulkulistoja tarjoavat myös ei-kaupalliset organisaatiot.

Dataa voidaan hyödyntää osana yritysten vastuullisuusarvioita joko osana yritysanalyysiin perustuvien sijoituspäätösten tekemistä tai sijoitussalkkujen vastuullisuuden seurannassa ja raportoinnissa. Kasvanut datan saatavuus mahdollistaa myös puhtaasti dataan perustuvien sijoituspäätösten toteuttamista vastuullisesti. Tästä ovat tunnetumpia esimerkkejä erilaisia vastuullisuusindeksejä seuraavat osakeindeksirahastot, joissa sijoituspäätökset vastuullisuusnäkökohdat mukaan lukien ovat puhtaasti datapohjaisia. Datapohjaisella ratkaisulla voidaan myös tavoitella indeksiä paremman tuoton tai pienemmän riskin ohella indeksiä parempaa vastuullisuutta tai muodostaa tiettyjä ESG-tavoitteita toteuttavia sijoitussalkkuja.

Vastuullisuusdataa on jo nyt tarjolla paljon ja tarjonta on kohtuullisessa kasvussa. Suuri määrä dataa ei kuitenkaan itsessään välttämättä edistä vastuullisuutta vaan muodostaa tarpeen datan tulkintaan ja johtopäätöksien tekemiseen soveltuvien analyysimenetelmien kehitykselle. Datan pohjalta tehtävien vastuullisuustulkintojen suhteen kannattaa olla myös kriittinen.

Yksi vastuullisuusdatan hyödyntämiseen liittyvistä kysymyksistä on eri vastuullisuusluokitukset. Sinällään uskottavien toimijoiden ESG arviot samasta yrityksestä voivat poiketa merkittävästikin toisistaan eli yksinkertaistaen jokin yhtiö voi olla samaan aikaan sekä vastuullinen että vastuuton arvioivan tahon käyttämästä menetelmästä  riippuen. Lue lisää blogista täältä.

Luokitusprosessit ovat kuitenkin huolella laadittuja ja luokituksiin on panostettu paljon työtä, joten ne tarjoavat osaltaan arvokasta informaatiota yhtiöiden vastuullisuudesta. ESG luokitusten menetelmien arviointi ja soveltuvuus valittujen vastuullisuustavoitteiden toteuttamiseen sekä oikea hyödyntämistapa onkin yksi merkittävä vastuullisuusdataan liittyvä kehitysalue.  Luokituksiin liittyvät kysymykset heijastelevat osaltaan myös vastuullisuuden täsmällisen ja yksikäsitteisen määrittelyn vaikeutta.

Datan saatavuuden osalta edellytykset vastuullisuuden toteuttamiselle on paranemassa yllättävänkin nopeasti. Yleinen tahtotila on selvä erityisesti Euroopassa ja aiheeseen panostetaan laajemminkin yhteiskunnan eri toimijoiden osalta. Tämän kehityksen positiiviset vaikutukset myös näkyvät tuntuvasti datapohjaisen sijoittajan arjessa. Ongelmana ja laajana työkenttänä on erityisesti sijoittajan näkökulmasta suuren datamäärän jalostaminen oikeiksi johtopäätöksiksi.

Hannu Salminen
salkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä sijoituskohteen lakisääteisiin dokumentteihin, jotka ovat saatavilla LähiTapiolan nettisivuilla. Tässä esitettyjä tietoja ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä tietoja ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla.