Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tunnuslukujen määritelmät

Esittelemme tässä keskeiset taloudellista informaatiota kuvaavat tunnusluvut aakkosjärjestyksessä. Tärkeimpien tunnuslukujen osalta esitetään myös laskentakaava.

Tunnuslukujen määritelmät

Arvostusero on sijoitusomaisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus.

Asiakashyvitys on korko, joka maksetaan vakuutussäästölle vuosittain ns. laskuperustekoron lisäksi. Asiakashyvitys määräytyy lisäetutavoitteissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Henkiyhtiö voi myöntää asiakashyvityksiä myös riskivakuutuksille vakuutusmaksun alennuksina ja lisäsummina.

Ensivakuutuksella tarkoitetaan LähiTapiolan suoraan asiakkaalta vastaanottamaa vakuutusliikettä.

Toiselta vakuutusyhtiöltä vastaanotettu vakuutusliike on tulevaa jälleenvakuutusta.Menevää jälleenvakuutusta on LähiTapiolan eteenpäin toiselle yhtiölle antama vakuutusliike.

Jälleenvakuutustoiminnasta johtuvat vakuutusmaksu- ja korvausvastuusaamiset ovat jälleenvakuuttajien osuutta yhtiön vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta.

Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin):
+ liikevoitto tai -tappio
+ korkokulut ja muut rahoituskulut
+ perustekorkokulu
+ arvonkorotusrahastoon/käyvän arvon rahastoon kirjattu arvonkorotus/peruutus
+ sijoitusten arvostuserojen muutos
────────────────────────── x 100
+ taseen loppusumma
– sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka (henkiyhtiö)
+ sijoitusten arvostuserot

Kokonaistulos

+ Liikevoitto/-tappio
+/- Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos

Maksetut korvaukset sisältävät tilivuoden aikana maksetut korvaussuoritukset riippumatta vahingon tapahtumisvuodesta. Myös korvaustoiminnasta aiheutuneet liikekulut sisältyvät maksettuihin korvauksiin.

Korvauskulujen ero maksettuihin korvauksiin verrattuna on, että korvauskuluihin sisältyvät ne maksettaviksi tulevat korvaukset, joiden perusteena oleva vakuutustapahtuma on sattunut tilivuonna. Maksettuihin korvauksiin lisätään korvausvastuun muutos.

Laskentakaava: Korvauskulut = maksetut korvaukset - jälleenvakuuttajien osuus + korvausvastuun muutos - jälleenvakuuttajien osuus.

Korvausvastuu sisältää tilivuoden jälkeen vakuutusyhtiön suoritettavaksi tulevat korvausmäärät, jotka aiheutuvat tilivuonna tai aikaisemmin sattuneista vahingoista ja muista vakuutustapahtumista. Korvausvastuu on yhtiön velkaa vakuutuksenottajille ja edunsaajille.
Korvausvastuuseen sisältyy runsasvahinkoisten vuosien varalle laskettu ns. tasoitusmäärä. Se määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskentaperusteiden mukaisesti.

Korvausvastuun muutos esitetään tuloslaskelmassa ja se on vuoden alussa olleen korvausvastuun ja vuoden lopun korvausvastuun erotus. Maksetut korvaukset, joihin on lisätty korvausvastuun muutos, osoittavat tilivuoteen kohdistuvat korvauskulut.

Kuormitustulo esiintyy käsitteenä muun muassa henkivakuutusyhtiöiden liikekustannussuhdetta laskettaessa. Henkivakuutuksista peritään kuluja eli kuormitusta, joilla tulee kattaa yhtiön liikekulut. Kuormitusten yhteissumma on kuormitustulo.

Kustannusliike on henkivakuutusyhtiöllä kuormitustulon ja liikekulujen erotus.

Laskennallinen verovelka. Veroina esitetään tilikaudelle suoriteperustetta vastaavalla tavalla jaksotetut sekä edellisiin tilikausiin liittyvät verot tai verojen palautukset lukuun ottamatta satunnaiseriin sisältyviä veroja.

Laskuperustekorko on vähimmäiskorko, joka yhtiön on vakuutussäästölle maksettava. Tälle niin sanotulle vastuuvelalle hyvitetään vuosittain laskuperusteiden mukainen korko. Laskuperustekoron lisäksi vastuuvelalle maksetaan lisäkorkoa eli niin sanottua asiakashyvitystä.

Liikekulut ovat vakuutusten hankinnan ja hoidon sekä yleishallinnon kuluja. Jälleenvakuutuspalkkiot sisältyvät liikekuluihin (saadun liikkeen palkkiot lisäyksenä ja annetun liikkeen palkkiot vähennyksenä). Korvausten hoitamiseen liittyvät kulut sisältyvät korvauskuluihin ja sijoitusten hoitokulut sijoitustoiminnan kuluihin.

Liikekulusuhde prosentteina vahinkovakuutustoiminnassa on liikekulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin. Tunnusluku lasketaan luottotappioiden ja jälleenvakuuttajien osuuksien vähentämisen jälkeen.

Liikekustannussuhde prosentteina, henkivakuutus:
+ liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta
+ korvausten selvittelykulut
────────────────────────── x 100
Kuormitustulo

Liikevaihto, vahinkovakuutus:
+ vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta
+ sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa
+ muut tuotot

Liikevaihto, henkivakuutus:
+ vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta
+ sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa
+ muut tuotot

Liikevoitto tai -tappio, vahinkovakuutus:
+ voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja
Liikevoitto tai -tappio, henkivakuutus:
+ voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, lisäetuja (asiakasetuja), satunnaisia eriä tilinpäätössiirtoja ja veroja

Luottotappiot syntyvät vakuutusyhtiöllä pääosin saamatta jääneistä vakuutusmaksuista, ks. vakuutusmaksutulo.

Markkinaosuus kertoo, montako prosenttia yhdellä yhtiöllä on kaikkien yhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta. Tämä tunnusluku lasketaan pelkästään ensivakuutusliikkeestä. Henkivakuutusyhtiöiden kohdalla markkinaosuus on virallisena tunnuslukuna, jonka esittäminen on yhtenäistetty muotoon: markkinaosuus on 100 x yhtiön kokonaisvakuutusmaksutulo/ kaikkien henkivakuutusyhtiöiden kokonaisvakuutusmaksutulojen summa.

Omalla vastuulla oleva on esimerkiksi maksutuottojen yhteydessä esiintyvä ilmaisu, jolla tarkoitetaan sitä osuutta, jonka yhtiö jättää ensivakuutuksesta ja tulevasta jälleenvakuutuksesta itsensä kannettavaksi sen jälkeen, kun jälleenvakuuttajan osuus on vähennetty.

Riskiliikkeen tulos on yhtiön perimä riskimaksutulo vähennettynä edunsaajille maksetuilla/maksettavilla riskikorvauksilla. Riskikorvauksia ovat mm. seuraavista vakuutustapahtumista aiheutuvat korvaukset: kuolintapaus, pysyvä työkyvyttömyys, sairastuminen, tapaturma.

Riskisuhde (vahinkovakuutus)
Korvauskulut ilman korvaustoiminnan hoitokuluja
_______________________________________ x 100
Vakuutusmaksutuotot

Sijoitusten jakauma esitetään käyvin arvoin luokiteltuna seuraavasti: kiinteistösijoitukset, osakkeet, joukkovelkakirjalainat, rahoitusmarkkinavälineet, lainasaamiset, muut sijoitukset.

Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Toimintokohtaisen laskennan mukaisesti sijoitusten hoitokulut sisältyvät sijoitustoiminnan kuluihin.

Sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellisella osuudella koko kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakuukauden puolivälistä kauden loppuun.

Takaisinostot ovat henkivakuutuksensa keskeyttäneille vakuutuksenottajille maksettuja palautuksia vakuutusmaksuihin sisältyneistä säästöosuuksista. Takaisinostot sisältyvät tuloslaskelmassa maksettuihin korvauksiin.

Tasoitusmäärä on runsasvahinkoisten vuosien varalle laskettu puskuri, joka on ns. sidottu varaus. Se on turvaavuusvaatimuksen edellyttämä vastuuvelan erä, jolla suojaudutaan vakuutusteknisen katteen heilahteluja vastaan.

Toimintapääoma on käyvin arvoin lasketun omaisuuden ja velkojen erotus. Se kuvaa yhtiön vakavaraisuutta ja kertoo omaisuuden määrän, joka on käytettävissä yhtiön jatkuvan toiminnan varmistamiseen.

Toimintapääoma tilinpäätöksen mukaisessa rahayksikössä, vahinko- ja henkivakuutuksessa:
+ oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen
+ tilinpäätössiirtojen kertymä
+ Sijoitusten arvostuserot
+ laskennalliset verovelat
+ pääomalainat (Finanssivalvonnan luvalla)
– aineettomat hyödykkeet
+ muut laissa säädetyt erät

Toimintapääomasuhde kuvaa henkivakuutusyhtiön toimintapääoman ja sille laissa asetetun vähimmäismäärän suhdetta. Toimintapääomasuhde on 100 x toimintapääoma / vähimmäistoimintapääoma.

Vahinkosuhde on korvauskulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin. Tunnusluku lasketaan luottotappioiden ja jälleenvakuuttajien osuuden vähentämisen jälkeen. Korvauskuluihin sisältyy korvaustoiminnan hoitokulut, mutta ei tasoitusmäärän muutosta.

Henkivakuutusyhtiöllä vakavaraisuusaste kuvaa yhtiön varallisuuden suhdetta sen korjattuun vastuuvelkaan, josta on vähennetty tasoitusmäärä:
Vakavaraisuusaste prosentteina vastuuvelasta (käyvin arvoin), henkivakuutus:
vakavaraisuuspääoma (=toimintapääoma + tasoitusmäärä + vähemmistöosuus)
────────────────────────── x 100
+ vakuutustekninen vastuuvelka
– tasoitusmäärä
– 75 % sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta

Vakavaraisuuspääoma on toimintapääoman ja tasoitusmäärän yhteismäärä. Konsernissa tähän lisätään vähemmistöosuus.

Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta, vahinkovakuutus:
vakavaraisuuspääoma (= toimintapääoma + tasoitusmäärä + vähemmistöosuus)
────────────────────────── x 100
+ vakuutustekninen vastuuvelka
– tasoitusmäärä

Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta on vastinetta siitä vakuutusturvasta, joka on alkanut tilivuoden aikana. Vakuutusmaksutulosta on jo vähennetty luottotappiot.

Vakuutusmaksutuotto on omalla vastuulla oleva vakuutusmaksutulo vähennettynä vakuutusmaksuvastuun muutoksella.
Laskentakaava: Vakuutusmaksutuotot = omalla vastuulla oleva vakuutusmaksutulo + vakuutusmaksuvastuu vuoden alussa – vakuutusmaksuvastuu vuoden lopussa.

Vakuutusmaksuvastuu on se osa tilivuonna ja aikaisempina vuosina kertyneestä vakuutusmaksutulosta, jota vastaava riski kohdistuu tilivuoden jälkeiseen aikaan. Se on yhtiön velkaa vakuutuksenottajille.

Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään tuloslaskelmassa. Se on vuoden alun vakuutusmaksuvastuun ja vuoden lopun vakuutusmaksuvastuun erotus. Ks. korvausvastuu.

Vakuutustekninen vastuuvelka muodostuu vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta

Vakuutustoiminnan tulos on vahinkovakuutusyhtiöllä ennen tasoitusmäärän muutosta laskettava vakuutustekninen kate: vakuutusmaksutuotot – korvauskulut ja liikekulut.

Vastuunkantokyky prosentteina, vahinkovakuutus:
toimintapääoma ja tasoitusmäärä
────────────────────────── x 100
vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta

Vastuuvelan korkovaatimus on vakuutusmaksuvastuulle ja korvausvastuulle eli vakuutustekniselle vastuuvelalle asetettu ns. laskuperustekoron mukainen vähimmäistuottovaatimus.

Vastuuvelka. Ks. vakuutustekninen vastuuvelka

Vähimmäistoimintapääoma kuvaa lain määrittelemää yhtiön vastuuta ylittävää omaisuuden määrää, joka yhtiöllä on vähintään oltava, että se voi jatkaa toimintaansa ilman siihen kohdistettavia erityisiä valvontatoimia.

Yhdistetty kulusuhde on vahinkosuhde + liikekulusuhde. Tunnusluku kuvaa vahinkovakuutusyhtiön varsinaisen vakuutustoiminnan tuloskehitystä ennen tasoitusmäärän muutosta.