Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tietoa yhtiöryhmästä

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.

LähiTapiola on uudistumassa perinteisestä vakuutusyhtiöstä elämänturvayhtiöksi. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan LähiTapiolassa kaikkia yhtiöiden sisäisiä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja mahdollisimman häiriötön liiketoiminta. Sisäinen valvonta on osa liiketoiminnan johtamista ja sitä toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla. Organisaatiorakenne ja esimiestoiminta muodostavat perustan sisäiselle valvonnalle. Valvonta kattaa myös ulkoistetut toiminnot.

Yhtiöiden hallitusten hyväksymässä sisäisen valvonnan politiikassa kuvataan yleiset periaatteet, joita noudatetaan pysyväisohjeina LähiTapiola-ryhmän ja sen kaikkien yhtiöiden sisäisen valvonnan järjestämisessä. LähiTapiola-ryhmä toimii tiukasti säännellyllä finanssialalla, mikä edellyttää toimintamme luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä sisäisen valvonnan huolellista toteuttamista. Politiikassa määritellään sisäisen valvonnan toteuttamisen vastuut ja roolit. Yhtiöiden hallituksilla on kokonaisvastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Riskienhallinta

LähiTapiolassa riskienhallinnalla varaudutaan määritellyn riskinottohalukkuuden puitteissa muuttuvista ulkoisista ja sisäisistä olosuhteista johtuviin uhkiin ja mahdollisuuksiin, jotta strategiset ja toiminnan tavoitteet saavutetaan. Riskienhallinta on prosessi, johon kuuluu riskien tunnistaminen, riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä toiminnan jatkuva parantaminen.

LähiTapiolan riskit luokitellaan ylätasolla taloudellisiin, operatiivisiin sekä toimintaympäristön ja strategian riskeihin. Näille kullekin on määritelty omat riskienhallintaprosessit, joita yhtiöissä noudatetaan. Keskinäisestä yhtiömuodosta johtuen vakavaraisuuden hallinnan merkitys osana LähiTapiolan riskienhallintaa korostuu. Vakavaraisuuden hallinnan tavoitteena on turvata ryhmälle ja sen yhtiöille riittävä vakavaraisuuspääoma velvoitteiden täyttämiseksi ottaen huomioon odotetut ja odottamattomat tappiot.

Vastuunjako riskienhallinnan toteuttamisessa

Yhtiöiden hallitusten hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa sekä ryhmittymän vakavaraisuuden hallintaperiaatteissa kuvataan lihjaukset, joita noudatetaan pysyväisohjeina riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan järjestämisessä. Yhtiöiden hallituksilla on kokonaisvastuu riskienhallinnan järjestämisestä. Politiikassa määritellään riskienhallinnan toteuttamisen vastuut kolmen puolustuslinjan avulla: liiketoiminta, tuki- ja kontrollitoiminnot sekä sisäiset ja ulkoiset varmennustoiminnot. Niille jokaiselle on määritelty roolinsa riskienhallinnan toteuttamisessa ja valvonnassa.

Riskinottohalukkuuden määrittely

Keskeinen osa riskienhallintaa on riskinottohalukkuuden määrittely. Se ohjaa riskeihin suhtautumista ja riskirajojen asettamista. Toiminnan ohjausta varten ryhmän ja yhtiöiden ylimmät päättävät elimet määrittelevät strategisten, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden lisäksi kullekin riskienhallinnan pääaluelle riskinottohalukkuudet, joiden rajoissa liiketoiminnan riskinotto pidetään.

Riskinottohalukkuuden määrittely LähiTapiolassa perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • riskinotto tukee liiketoiminnan strategisten päämäärien ja vuosisuunnitelmien toteutumista
  • riskit mitoitetaan siten, etteivät ne vaaranna koko ryhmän tai sen yksittäisen yhtiön toimintaa tai talouden vakautta
  • ryhmittymän liiketoimintojen ja yhtiöiden toiminnan on pysyttävä niille määriteltyjen riskirajojen puitteissa
  • riskien heijastusvaikutukset ryhmään tai sen yksittäiseen yhtiöön kyetään tunnistamaan ja ottamaan huomioon toiminnassa