Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Palkitseminen LähiTapiolassa

Tässä palkka- ja palkkioselvityksessä annetaan kuvaus hallinnon, johdon ja henkilöstön palkitsemisesta. Selvitys koskee seuraavia LähiTapiola-ryhmän valtakunnallisia yhtiöitä: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy sekä LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy. LähiTapiola-ryhmän alueellisten vahinkovakuutusyhtiöiden hallitukset päättävät oman hallintonsa, johtajiensa ja henkilökunnan palkitsemisesta.

LähiTapiola-ryhmän yhtiöt noudattavat palkitsemisessa Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön säännöksiä sekä Finanssivalvonnan ja muiden valvovien viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Tässä palkka- ja palkkioselvityksessä annetaan listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaiset (Corporate Governance 2020) tiedot edellä mainittujen LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden palkitsemisesta. Keskinäisestä yhtiömuodosta ja hallintomallista johtuen LähiTapiola-ryhmässä ei ole laadittu yhtiökokoukselle esitettävää toimielinten palkitsemispolitiikkaa eikä yhtiökokous myöskään käsittele tilikausikohtaista palkitsemisraporttia.

Palkitsemisen periaatteet

LähiTapiola-ryhmässä noudatetaan hallitusten hyväksymää palkka- ja palkitsemispolitiikkaa, joka koskee koko henkilöstöä ja toimivaa johtoa.

Palkka- ja palkitsemispolitiikan tavoitteena on mm.

 • Edistää LähiTapiola-ryhmän voimassa olevan liiketoimintastrategian tavoitteiden saavuttamista liiketoiminnassa.
 • Palkita johtoa ja henkilöstöä hyvistä työsuorituksista ja motivoida heitä liiketoiminnallisten tavoitteiden ja arvojen sekä vastuullisuuden mukaiseen toimintaan.
 • Auttaa rekrytoimaan ja pitämään yhtiöryhmän menestymisen kannalta keskeisiä henkilöitä, sekä sitouttamaan heidät tuloksekkaaseen toimintaan ja yhtiöryhmäämme pitkällä aikajänteellä.
 • Selkiyttää palkitsemisen prosessia LähiTapiola-ryhmässä.
 • Edistää oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta palkka- ja palkitsemisasioissa.

Palkitsemisjärjestelmää vahvistettaessa pyritään varmistumaan siitä, että se on LähiTapiola-ryhmän ja yhtiöiden liiketoimintastrategian sekä tavoitteiden ja arvojen mukainen, vastaa yhtiöryhmän pitkän aikavälin etua, on sopusoinnussa yhtiöryhmän hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa eikä kannusta liialliseen riskinottoon. Erityisesti sijoitustoiminnassa pyritään varmistumaan siitä, että henkilöitä ei palkita toimenpiteistä, jotka johtavat sijoitustoiminnassa ja asiakkaan neuvonnassa huomioitavien kestävyysriskien toteutumiseen. Palkitseminen ei saa myöskään kannustaa kestävän kehityksen vastaiseen toimintaan.

Mikäli ennen palkkion maksamista osoittautuu, että tulospalkkiotavoitteet on saavutettu toimimalla palkka- ja palkitsemispolitiikan vastaisesti, yhtiöiden hallituksilla on oikeus päättää, ettei tulospalkkiota tai osaa siitä makseta. Edellä mainittu huomioiden palkitsemispolitiikka on yhdenmukainen sijoitustoimintaa harjoittavia yhtiöitä koskevien kestävyysriskien huomiointivelvoitteiden kanssa. 

Palkitsemisen päätöksentekoprosessi

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön yhtiökokoukset päättävät hallintoneuvostojen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista. Yhtiöiden hallintoneuvostot päättävät hallituksen jäsenten nimittämisestä ja palkkioista. Yhtiöiden hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta tekee hallintoneuvostojen antaman valtuutuksen nojalla päätökset hallitusten puheenjohtajana toimivan LähiTapiola-ryhmän pääjohtajan sekä hallitusten päätoimisten jäsenten palkka- ja palkitsemisasioissa. Muiden kuin päätoimisten hallitusten jäsenten palkkioista päättää yhtiön hallintoneuvosto. Muun johdon osalta päätökset tehdään yhtiöiden hallituksissa.

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön hallituksen päätettäväksi esitettävät palkitsemisasiat valmistellaan hallitusten yhteisessä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa. Lue lisää henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnasta.

LähiTapiola-ryhmän valtakunnallisten yhtiöiden palkka- ja palkitsemisjärjestelmät suunnitellaan ja valmistellaan henkilöstö-, talous-, compliance- ja riskienhallintapalveluiden sekä yhtiöiden hallinnon ja johdon yhteistyönä. Tarvittaessa suunnitteluun käytetään yhtiöryhmän ulkopuolista palkitsemiskonsulttia. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta kehittää hallituksen jäsenten palkitsemisjärjestelmää. Yhtiöiden hallitusten yhteinen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta arvioi ja kehittää koko LähiTa-piola-ryhmän johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmää.

Hallitusten tehtävänä on:

 • Hyväksyä LähiTapiola-ryhmän johdon ja henkilöstön palkitsemisperiaatteet ja henkilöstöetuu-det.
 • Hyväksyä yhtiöiden toimitusjohtajien ja toimitusjohtajien sijaisten sekä toimitusjohtajalle ra-portoivien johtajien nimitykset sekä heidän palkkauksensa ja muut taloudelliset etuudet.
 • Hyväksyä LähiTapiola-ryhmän johdon ja henkilöstön vuosittaiset tulospalkkioperusteet, -tavoitteet ja –mittarit.
 • Valvoa palkitsemisjärjestelmien noudattamista sekä varmistaa, että palkitsemista koskevassa päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia toimintatapoja.

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallituksen tehtävänä on lisäksi hyväksyä yhtiöryhmän aktuaaritoimesta, riskienhallinnasta, sisäisestä tarkastuksesta ja säännösten noudattamista valvovasta toiminnosta (compliance) vastaavien henkilöiden, sekä pääjohtajalle raportoivien ryhmätason toiminnoista vastaavien johtajien nimitykset sekä heidän palkkauksensa ja muut taloudelliset etuudet.

Hallitusten vastuulla on myös voimassa olevien, alaa koskevien palkitsemissäännösten mukaisen kokonaisarvioinnin tekeminen tuloksista, riskeistä ja maksuvalmiudesta aina ennen kuin se päättää muuttuvien palkanosien maksamisesta johdolle tai muulle henkilöstölle.

Palkitsemisjärjestelmä

LähiTapiola-ryhmän valtakunnallisten yhtiöiden ylimmän johdon, johon kuuluvat hallituksen päätoimiset jäsenet, toimitusjohtajat ja varatoimitusjohtajat, johtoryhmien jäsenet sekä muut johtajat, palkitseminen muodostuu seuraavasti:

 • kuukausipalkka
 • luontoisedut (auto, lounas ja puhelin)
 • vuositulospalkkiot
 • pitkän aikavälin tulospalkkiot (ylin johto)
 • lisäeläkejärjestely (ennen 1.1.2013 alkaneet työ- ja toimisuhteet)

Johdon palkat perustuvat finanssitoimialan vertailutietoa hyödyntäen tehtyyn Korn Ferry -vaativuusluokitukseen ja pisteytykseen.

Tulospalkkiojärjestelmät

Johdon vuositulospalkkiointi perustuu LähiTapiola-ryhmän ja yhtiöiden tuloksiin vaikuttaviin elementteihin, henkilöstö- ja asiakaskokemukseen sekä kunkin tulospalkkion saajan oman liiketoimin-tayksikön ja/tai tehtävän mukaisiin tavoitteisiin. Mittarit ovat pääosin virallisiin tunnuslukuihin perustuvia. Palkkio määräytyy edellä mainittujen elementtien toteuma-asteen, tehtävän vaativuuteen perustuvan maksimipalkkioprosentin ja vuosipalkan tulona.

Yhtiöryhmän ylimmällä johdolla on myös pitkän aikavälin tulospalkkioelementti. Tämä tulospalkkiojärjestelmä perustuu strategian mukaisiin, liiketoiminnan kehitystä ja kannattavuutta mittaaviin tavoitteisiin. Palkkio määräytyy edellä mainittujen elementtien toteuma-asteen, tehtävän vaativuuteen perustuvan maksimipalkkioprosentin ja vuosipalkan tulona kolmivuotisen ansaintajakson päätyttyä. Pitkän aikavälin palkitsemisen piiriin kuuluvilla johtajilla vuositulospalkkiointi muodostaa 75 prosenttia ja pitkän aikavälin palkkiointi 25 prosenttia tulospalkkioista.

LähiTapiola-ryhmän valtakunnallisten yhtiöiden johdon tulospalkkioiden maksimitasot vaihtelevat 30 - 100 prosentin välillä vuosipalkasta. Alueellisissa vahinkovakuutusyhtiöissä voi olla eri maksimitasoja.

Valtakunnallisten yhtiöiden sijoitusorganisaatioihin kuuluvilla henkilöillä on oma tulospalkkiomallinsa, jossa palkkio määräytyy asematasosta riippuen eri tasoilta laskettavien sijoitustuottojen perusteella. Tulospalkkiotasojen vaihteluväli on vuositasolla 10 - 83 prosenttia vuosipalkasta.

Tulospalkkioiden toteutumista seurataan LähiTapiola-ryhmässä säännöllisesti ja niiden maksamisesta päätetään vuosittain tulospalkkiokausien päätyttyä. Hallitukset voivat yhtiön merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen johdosta päättää jättää tulospalkkiot maksamatta. Tulospalkkioiden maksamisesta voidaan pidättäytyä myös, jos osoittautuu, että tavoitteet on saavutettu ottamalla sellaista riskiä, joka realisoituu ennen palkkion maksamista. Tulospalkkio voidaan periä takaisin, jos palkkion maksamisen jälkeen selviää, että palkkionsaaja on menetellyt yhtiötä velvoittavien säännös-ten, viranomaismääräysten tai ohjeiden tai yhtiön toimintaperiaatteiden vastaisesti tai palkkio on maksettu aiheettomasti.

Henkilöstön palkitseminen

Vakuutus- ja rahoitusalan työehtosopimuksissa määritellään toimihenkilöiden palkkauksen muodos-tuminen.

LähiTapiola-ryhmässä on määritelty kokonaispalkka niille henkilöille, jotka ovat hallitusten nimittämiä ja/tai johtajatehtävässä. Johdon kokonaispalkkoihin sisältyvät kaikki luontoisedut toisin kuin toimihenkilöiden kuukausipalkkoihin, joihin luontoisedut lisätään kuukausipalkan päälle lukuun ottamatta autoetua, joka toimihenkilöilläkin sisältyy kuukausipalkkaan. Vakuutus- ja rahoitusalan työehtosopimuksissa määritellään, kuinka sopimusten mukaiset palkkakeskusteluin jaettavat korotukset kohdennetaan ja mitkä ovat niiden ja yleiskorotuksien tasot.

LähiTapiola-ryhmän valtakunnallisten yhtiöiden toimihenkilöiden tulospalkkion määrä on 7-15 pro-senttia vuosipalkasta. Tulostavoitteet johdetaan yhtiöryhmän strategiasta ja yhtiöiden toimintasuun-nitelmista, ja ne voivat olla joko toiminto-, yksikkö-, tiimi- tai yksilökohtaisia. Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan tuloskeskustelussa.

Henkilöstörahasto

LähiTapiola-ryhmän valtakunnalliset yhtiöt siirtävät vuosittain toteutuneiden tavoitteiden mukaiset voittopalkkioerät LähiTapiola-ryhmän henkilöstörahastoon. Voittopalkkion maksimi on 3 prosenttia palkkasummasta. Voittopalkkion määräytymiskriteerit vahvistetaan vuosittain yhtiöryhmän strategiasta johdettujen tavoitteiden pohjalta. LähiTapiola-ryhmän alueellisten vahinkovakuutusyhtiöiden henkilökunta ei ole mukana henkilöstörahastossa.

Lisäeläke-edut

LähiTapiola-ryhmän valtakunnallisten yhtiöiden ylimmän johdon eläkeikä on joko 63 vuotta tai TyELin mukainen eläkeikä. Yhtiöt ovat ottaneet henkilöstölleen lisäeläkevakuutuksen, joka kartuttaa työeläkettä tietyin edellytyksin vähintään 0,2 prosenttia vuosittain. Etuuden piiriin kuuluvat kaikki henkilöt, joiden työ- tai toimisuhde on alkanut ennen 1.1.2013. Tämän jälkeen alkaneissa työsuhteissa lisäeläke-etuutta ei ole.

Lisäksi LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiössä on otettu maksuperusteinen lisäeläkevakuutus henkilöille, joilla on sovittu lakisääteisestä eläkeiästä poikkeava eläkeikä. Maksettava eläke perustuu työnantajan maksamiin vakuutusmaksuihin ja niille kertyvään korkotuottoon.