Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Går ditt företag med vinst? Senast nu är det dags att fundera över hur vinsten skulle kunna användas för att belöna personal – en bonus eller en pensionslösning?

23.11.2021 - Arbetsliv

Många företag tackar sina anställda med en bonus, men ett av de förmånligaste sätten skulle vara att erbjuda en frivillig gruppensionsförsäkring. Premierna är avdragsgilla i företagets beskattning och inga lönebikostnader behöver beaktas.

För de flesta företag är räkenskapsperioden samma som kalenderåret, så den här tiden på året är det bra att reflektera över det som varit och fundera på framtiden. När räkenskapsperioden går mot sitt slut börjar bilden av företagets skattepliktiga resultat vara klar.

– Många företag vill använda sina pengar för att belöna sin personal. En gruppensionsförsäkring är ett utmärkt sätt att visa omsorg om sin personal. Den förbinder personalen genom att erbjuda en förmån i penningvärde för framtiden, vilket också är en kostnadseffektiv metod för företaget. Av en bonus får arbetstagaren efter skatter och lönebikostnader vanligtvis klart mindre i handen än vad företaget ursprungligen betalar, berättar Assi Kokko försäljningsdirektör i LokalTapiola Huvudstadsregionen.

Premierna ger företaget skatteförmåner

Premien för tilläggspensionen är vanligtvis en avdragbar kostnad i företagets beskattning och för den betalas inte lönebikostnader. Premiebeloppet kan variera årligen och i premien kan man till exempel beakta mål vilka är bundna till företagets resultat, som belönar för ett bra år.

– Många företag är för tillfället intresserade av frivilliga pensionslösningar också på grund av att företagen uppriktigt funderar på hur vårt nuvarande pensionssystem ska räcka till för framtida pensionstagare. Många är fundersamma över om premierna räcker för framtida pensionstagare.

Premierna för tilläggspensionen är en skattefri förmån för arbetstagaren och även avkastningen på försäkringen intjänas skattefritt under spartiden.

– Frivilliga pensionslösningar är allt som allt, för både företaget och arbetstagaren, ett förmånligt sätt att belöna. Förmånen är verkligen en konkret förmån för arbetstagaren i det skede när pensionsåldern närmar sig. Med hjälp av en gruppensionslösning kan hen till exempel före pensionsåldern börja arbeta mindre genom att börja lyfta pension före den lagstadgade pensionsåldern.

Pensionsåldern för gruppensionen kan vara lägre än den lagstadgade pensionsåldern, till exempel 60 år.

– Detta innebär att arbetstagaren till exempel under några år i slutet av arbetskarriären kan lyfta den pension arbetsgivaren erbjuder och först därefter lyfta sin ålderspension, klargör Kokko.

Inte bara för arbetstagare som närmar sig pensionsåldern

En vanlig föreställning om företagets frivilliga pensionslösningar är enligt Kokko att det endast skulle vara intressant för företag där arbetstagarna är äldre. Så är det inte.

– Detta är nog av intresse för alla slags företag. Ju yngre arbetstagaren är desto mindre behöver man placera i pensionen eftersom ränta på ränta effekten hinner inverka. För äldre arbetstagare ska placeras en betydligt större summa. Kunden kan naturligtvis själv välja med vilken risk placeringarna görs.

Vid behov kan man till exempel avtala om randvillkor om anställningens längd till den förmån som erbjuds.

– Det går alltså att fastställa att arbetstagaren till exempel ska vara anställd hos arbetsgivaren i tre år och om hen byter jobb innan detta skulle hen inte få med sig sin pensionsbesparing.
Gruppensionslösningen fungerar även som en slags livförsäkring, vilket lätt kan glömmas bort när man pratar om den.

– Alltså om personen avlider, går de tillgångar som bundits till pensionen till förmånstagaren, som hen själv kan namnge. En pensionsförsäkring erbjuder således skydd även vid sådana situationer, säger Kokko.

Exempelberäkning: Såhär syns eurobeloppen i pensionärens inkomster

Arbetsgivaren tecknar en tilläggspensionsförsäkring för en grupp på två personer i vilken man årligen som pensionsbesparing för båda betalar en premie som motsvarar lönen för en månad, i detta exempel 3 600 euro per år. Ilkka är född 1980 och Minna 1965. Båda börjar lyfta tilläggspensionen vid 65 års ålder och lyfter den under hela livstiden.

De månatliga pensionsbeloppen skulle vara följande:

Arbetstagare Ilkka (f. 1980)
Med en förväntad avkastning på 2 % skulle den månatliga pensionen vara cirka 300 euro.
Med en förväntad avkastning på 5 % skulle den månatliga pensionen vara cirka 630 euro.

Arbetstagare Minna (f. 1965)
Med en förväntad avkastning på 2 % skulle den månatliga pensionen vara cirka 150 euro.
Med en förväntad avkastning på 5 % skulle den månatliga pensionen vara cirka 230 euro.

Läs mer om gruppensionsförsäkring här.
Talen och exemplen i artikeln är riktgivande och gäller LokalTapiola Livbolagets premiebaserade TOP-gruppensionsförsäkring. Uppgifterna grundar sig på situationen år 2020.

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagare, trygga din familj och ditt uppehälle

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen samt tryggar uppehället och företagets kontinuitet.

Läs mer