Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Känns skogsvård främmande? Den nya tjänsten LokalTapiola Samfälld skog erbjuder skogsägare enkelt skogsägande

28.10.2021 - Lant- och skogsbruk

Nainen kävelee metsässä.

Minst två miljoner hektar av de privatägda skogarna i Finland producerar svagt enligt bedömningar. LokalTapiolas nya tjänst hjälper speciellt distansskogsägare att få sin skog att producera.

LokalTapiola har som den första aktören inom finansbranschen grundat en samfälld skog som erbjuder en lätt och smidig tjänst främst för upptagna ägare som inte har ett starkt känslomässigt band till skogen. År för år finns det allt fler sådana i Finland när minst 200 000 skogsägare enligt uppskattning bor lång från sin skogsfastighet. Man tror att antalet kommer att öka i framtiden när skog överförs till yngre generationer bland annat som arv. Det är vanligt att skogsvård inte är bekant för dem eller att de inte är intresserade av skogsvård. Enligt bedömningar finns det över två miljoner hektar skog som producerar svagt (2–2,5 procent).

– Vi vill erbjuda skogsägarna en tjänst med hjälp av vilken de kan få skogen att producera. Bara en skog som sköts i rätt tid och professionellt producerar, vilket alltför många för närvarande försummar. När man ansluter sin skog till LokalTapiola Samfälld skog, kan man äga skog behändigt utan de skyldigheter som ägandet medför, berättar LokalTapiolas chefspecialist inom skogsbruksaffärsverksamhet Marika Makkonen.

Skattefri avkastning för delägare

LokalTapiola Samfälld skog betalar kostnaderna för värdebestämningen i anslutning till skogsfastigheten. Efter anslutningen upphör de egna ansvaren och skyldigheterna för skogsvården. Istället får delägaren för den samfällda skogen en årlig avkastning i proportion till sin ägarandel i den samfällda skogen. Det överskott (avkastning) som för räkenskapsperioden betalas till delägare i den samfällda skogen är skattefritt.

Skogsfastigheter övergår allt mer från generation till generation vid arvskifte. Dödsboet kan enkelt fortsätta som skogsägare via den samfällda skogen.

– Via samfälld skog är det möjligt att fortsätta skogsägandet, men utlokalisera skötseln. Vi erbjuder till sin kostnadsstruktur en av de mest effektiva och ytterst enkla formerna av skogsplacering. Den årliga totalavkastningen för samfälld skog är på lång sikt minst samma (4 procent), som en aktiv skogsägare i genomsnitt skulle få som avkastning för en större skogsfastighet, säger Marika Makkonen.

Hållbart skogsbruk

Som Finlands största skogsförsäkrare känner LokalTapiola till riskerna med skogarna och förebyggandet av risker samt hur skogen sköts lönsamt. Lagen om samfällda skogar förpliktar till att den samfällda skogen i första hand används för bedrivande av hållbart skogsbruk. Hållbar skogsvård innebär ekonomisk, social och ekonomisk hållbarhet.

– Delägarlaget för LokalTapiolas Samfälld skog bestämmer om betoningen av dessa delområden. Vår skogsvårdssamarbetspartner Aari tar med sig sin sakkunskap till den samfällda skogen. Förvaltningsnämnden för den samfällda skogen säkerställer att besluten som delägarna fattar är på hållbar grund och genomförs i praktiken. En frisk och välvårdad skog växer bättre, binder kol effektivare och tål bättre t.ex. den stress som orsakas av väder eller skadeinsekter. När detta är i skick avkastar skogen också bättre, säger Makkonen.

– Som ett regionalt bolag är det viktigt för oss att förebygga splittringen av skogarna och att främja en professionell och hållbar skogsvård i Finland berättar Petri Pitkänen som är direktör för LokalTapiolas lant- och skogsbruksaffärsverksamhet.

Vad är LokalTapiola Samfälld skog?

  • Samfälld skog är en form av skogsägande som påminner om andelslag.
  • När den egna skogsfastigheten ansluts till en samfälld skog, upphör skogsägarens eget ansvar och skyldigheter.
  • Delägare som anslutits till en samfälld skog äger skog i proportion till de ägda andelarna.
  • Samfälld skog sköter skatterna och överskottet som utdelas är skattefri inkomst för delägarna.
  • Den årliga totalavkastningen för samfälld skog är på lång sikt minst samma (4 %), som en aktiv skogsägare i genomsnitt får som avkastning för en större skogsfastighet.

Blev du intresserad?

  • Anslutning till LokalTapiola Samfälld skog börjar med att vi utreder om samfälld skog passar dig som en form av skogsägande. Gör en skogsvärdeberäkning på våra sidor och lämna en kontaktbegäran här.

LokalTapiola Samfälld skog - Ansvarsfull skötsel av din skog utan skogsägarens bekymmer

LokalTapiola Samfälld skog är ett alternativ för skogsägare som inte har tid, kunskap eller intresse att själv sköta sin skog på ett lönsamt sätt.

Läs mer