Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola-gruppens resultat bra under januari-juni: resultaten för försäkringsrörelsen och placeringsverksamheten förbättrades betydligt

17.8.2021 - Ekonomi

LokalTapiola-gruppens totalresultat förbättrades avsevärt och var 514 miljoner euro för första halvan av året. Det goda resultatet för placeringsverksamheten och den lönsamma försäkringsrörelsen bidrog till den positiva utvecklingen.

Chefdirektör Juha Koponens kommentar:

”LokalTapiola-gruppen stärkte sin ställning som ett livstrygghetsbolag under rapportperioden. Med livstrygghet avses ett lämpligt och tillräckligt skydd för hälsa, ekonomi och egendom utifrån kundens situation. Vi hjälper våra kunder att skapa beredskap och öka förmögenheten. Vi förebygger skador och hjälper om något händer.

Gruppens resultat var mycket bra både inom försäkrings- och placeringsverksamheten under årets första hälft. Också gruppens solvens bibehölls som stark och skapade goda förutsättningar för att trygga förmåner för våra ägarkunder och för att fortsättningsvis satsa på en kundinriktad utveckling av vår verksamhet för både våra privat-, företags- och lantbrukskunder. Tillsammans med en effektivare verksamhet har vi en stadig grund för en konkurrenskraftig prissättning av våra produkter också långsiktigt. I gruppens försäkringsrörelse har coronapandemin ännu synts som lägre ersättningsbelopp inom personförsäkringar och som besparingar inom många kostnadsposter.

Hållbarheten är en del av LokalTapiola-gruppens all affärsverksamhet och grundar sig starkt på kundägande och på vår roll i det finländska samhället. LokalTapiola-gruppens regionbolag är aktiva lokala aktörer och bolagen har som arbetsgivare, skattebetalare och skapare av ekonomiskt skydd och välbefinnande en betydande inverkan på lokala sammanslutningar.”

LokalTapiola-gruppens viktigaste utvecklingsfaktorer i januari-juni 2021

LokalTapiola-gruppens resultat ökade betydligt jämfört med jämförelseperioden. Resultatökningen påverkades speciellt av det goda resultatet av placeringsverksamheten i början av året samt av de lägre ersättnings- och driftskostnaderna.

Premieinkomsten av direktförsäkringen inom skadeförsäkringen fortsatte att öka under början av året och ökningen jämfört med jämförelseperioden var 2,5 procent. För regionbolagen ökade premieinkomsten med 3,4 procent. Den positiva utvecklingen av premieinkomsten stöds för sin del av LokalTapiola-gruppens kundlojalitet som har varit rekordhög under hela pandemin.

Gruppens omkostnadsprocent som mäter skadeförsäkringens effektivitet var 27,9 procent. Driftskostnaderna sjönk med 6,6 procent jämfört med jämförelseperioden.

Coronapandemin och restriktionerna i samhället under början av året har fortsättningsvis påverkat utvecklingen för ersättningskostnaderna inom skadeförsäkringen när ersättningsbeloppen för personförsäkringarna har varit lägre än normalt under årets första hälft. I början av sommaren har vi ersatt stormskador speciellt till kunder i norra och östra Finland. Gruppens försäkringstekniska lönsamhet inom skadeförsäkring var 85,5 procent mätt med totalkostnadsprocenten.

LokalTapiola-gruppen köpte Fondbolaget Seligson & Co Abp under hösten 2020 för att stärka sina spar- och placeringstjänster. Beloppet av tillgångarna som Seligson & Co administrerar har ökat med 9,8 procent från årsskiftet. Också rörelseresultatet för Seligson & Co har förbättrats ytterligare. LokalTapiola-gruppen har under våren inlöst resten av Seligson & Co:s aktier och äger nu hela bolaget.

LokalTapiola-gruppen har avtalat med S-Banken Abp och FIM Kapitalförvaltning Ab om att administrationen av LokalTapiola-fonderna, som FIM Kapitalförvaltning förvaltar, överförs till Seligson & Co under slutet av året. Överföringen av administrationen möjliggör en kostnadseffektivare förvaltning av LokalTapiola-fonderna och en smidigare utveckling av fondaffärsverksamheten. LokalTapiola avstår samtidigt från sin ägarandel i S-Banken.

Den gynnsamma utvecklingen på placeringsmarknaden år 2021 tillsammans med den lönsamma försäkringsverksamheten ökade LokalTapiola Livbolagets totalresultat till klart positivt. I och med det goda resultatet stärktes solvensen i början av år 2021 och överstiger nivån som föregick coronapandemin. Den goda utvecklingen för risklivförsäkringen och gruppensionsförsäkringen, som fortgått länge, fortsatte och premieinkomsten för sparande ökade igen. För risklivförsäkring ökade premieinkomsten med 3,5 procent och för gruppensionsförsäkring med 15,3 procent. Premieinkomsten för sparande ökade med 11,4 procent och den totala premieinkomsten för livförsäkring ökade till följd av detta med 8,6 procent.

Också omsättningen och resultatet för LokalTapiola Kapitalförvaltning har fortsatt att öka jämnt. Den starka marknadsutvecklingen under början av året ökade både förvaltade tillgångar och arvodesintäkter. Omsättningen för koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning ökade jämfört med jämförelseperioden i och med lanseringen av nya fonder och de ökade fondkapitalen.

LokalTapiola Finans ökning i finansieringsbestånd och resultatutveckling fortsatte som starka. Bolagets återfinansieringsställning förstärktes också avsevärt efter en offentlig värdepapperiseringstransaktion på över 550 miljoner euro.

Systemförnyelseprojektet inom skadeförsäkringen har framskridit bra. Vi satsar på nya datatekniska lösningar med lätthet, snabbhet och kvalitet som mål i alla våra betjäningskanaler.

LokalTapiola-gruppens strategiska samarbete med S-gruppen fortsätter. Som en del av detta har vi ingått ett fortsättningsavtal om bonussamarbete med S-gruppen dvs. våra ägarkunder får även i fortsättningen S-bonus för LokalTapiolas försäkringspremier.

Ersättningar och kundförmåner

Till LokalTapiolas kunder betalades som ersättningar från skadeförsäkring 359 miljoner euro (361) under årets första hälft. Till kunderna krediterades även 47 miljoner euro (45) som helkundsförmåner för skadeförsäkring och 17 miljoner euro (17) som S-gruppens Bonus för försäkringspremier.

Från livförsäkringar utbetalades totalt 189 miljoner euro (234) i ersättningar.

Utnämningar

Hanna Hartikainen tillträdde som verkställande direktör för LokalTapiola Skadebolag 1.5.2021.
Eeva Salmenpohja tillträdde som direktör för hållbarhet och samhällskontakter 22.4.2021.

Läs mer här.