Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Enkät: Närmare hälften av dem som är i arbetslivet anser att minskad växelverkan är största inverkan av corona - också arbetsmängden och utmattningen har ökat betydligt

7.7.2021 - Arbetsliv

Työntekijät kahviautomatilla.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning anser finländarna i arbetslivet att den minskade växelverkan har haft den största inverkan på arbetet och vardagen (45 %) under coronatiden. Över en fjärdedel av finländarna i arbetslivet anser att människornas arbetshälsa har försämrats och nästan lika många anser att utmattningen har ökat.

LokalTapiola utredde i enkäten Vardagsgranskning i maj 2021 vilken åsikt finländare i arbetslivet har om coronans inverkan på arbetet och vardagen. Den minskade växelverkan som nästan hälften av respondenterna (45 %) nämnde, ansågs vara den mest betydande förändringen. Enkätens resultat representerar finländarnas åsikter och bland respondenterna finns arbetstagare, tjänstemän och personer i ledande ställning, som är i arbetslivet, samt arbetslösa.

Den minskade växelverkan betonades speciellt bland de högre tjänstemännen som svarade på enkäten, av dem nämnde fler än genomsnittet (65 %) den minskade växelverkan. Man upplevde också att människornas välbefinnande i arbetslivet har försämrats (28 %). Chefspecialisten inom LokalTapiolas personriskhantering Jonna Lahtinen uppskattade att resultaten är oroväckande.

- Jag började fundera på om det utöver den minskade växelverkan också är fråga om dess kvalitet. Till exempel tjänstemännen som arbetar mycket på distans deltar i flera distansmöten under en arbetsdag. Många deltar effektivt och enligt agenda på möten och det lämnar just ingen tid för andra uppgifter före nästa möte börjar Människorna träffades tidigare spontant vid kaffeautomater och under lunchpauser. Även om växelverkan har förbättras med hjälp av delaktighetsmetoder, är ändå mänskliga kontakter och växelverkan något mycket mer än vad som uppnås på videomöten, funderar Lahtinen.

Arbetsmängden har ökat, utmattningen allmänt

Finländarna i arbetslivet som svarade på enkäten Vardagsgranskning anser att coronatiden har påverkat arbetsmängderna och utmattningen. Cirka var fjärde (27 %) av respondenterna i arbetslivet tog upp den ökade arbetsmängden och utmattningen. Cirka var femte av dem berättar också att brådskan har ökat. Respondenterna upplevde också att arbetsmängden fördelas ojämnt (24 %).

- Människorna behöver ändringar i rytm och återhämtning under arbetsdagen, vilket är viktigt för att man ska orka och med tanke på det psykiska välbefinnandet och arbetsförmågan. Samma arbete, som tidigare eventuellt utfördes ansikte mot ansikte under flera dagar på olika ställen, kan nu utföras via Teams under en och samma dag. Arbetets och arbetsdagens porositet ser ut att ha minskat och arbetstakten har blivit intensivare. Arbetsdagarna har kanske inte några tydliga rytmförändringar och pauserna i arbetet beaktas inte tillräckligt, fortsätter Lahtinen.

Respondenterna nämnde också positiva sidor till följd av coronatiden såsom till exempel tidsbesparing på arbetsresor (28 %) samt ökad arbetsro och störningsfrihet (26 %). En femtedel berättar att de mera kan påverka rytmiseringen av sitt arbete.

- Många upplever det meningsfullt att kunna arbeta på distans och på flera olika ställen eftersom det då är flexiblare att samordna arbetslivet och det övriga livet. Även om man mera än tidigare kan påverka det egna arbetet och sätten att utföra arbetet, överförs tiden som sparats på arbetsresor inte direkt till människornas fritid. Det kan hända att man till och med jobbar mera utan pauser och återhämtning. Om situationen fortgår länge kan den belasta individen, så detta är en sak som påverkar väsentligt arbetsförmågan och det psykiska arbetarskyddet, bedömer Lahtinen.

Ändringarna syns mest bland dem som arbetar på distans

Ändringarna upplevs vara större än genomsnittet bland de respondenter som arbetar mera på distans. Tre av fem respondenter i arbetslivet berättar att de kan arbeta på distans. Drygt hälften (56 %) av dem (34 % av dem i arbetslivet) berättar att de under den senaste tiden arbetat på distans flera dagar per vecka eller till och med hela tiden.

- Distansarbetet kan i någon mån ses som en möjlighet för högre utbildade och för dem som utför dataarbete men det är inte möjligt att arbeta på distans inom alla branscher. Först i den nya normala efter coronatiden ser vi hur påverkningarna från denna tid återspeglas inom arbetslivets olika delområden, i människor och organisationer och hurdana möjligheter, metoder och lösningar man söker på arbetsplatser för att bygga upp ett ännu bättre och mera hållbart arbetsliv, konstaterar Lahtinen.

LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning besvarades av 1 018 finländare under perioden 8-15.5.2021. Respondenterna representerar Finlands befolkning i åldrarna 15–74 år, med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagare, trygga din familj och ditt uppehälle

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen samt tryggar uppehället och företagets kontinuitet.

Läs mer