Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skogsägarna har bråttom i början av sommaren - en skadeinsekt som spridit sig omfattande i Sverige kan också hota skogarna i Finland

17.6.2021 - Lant- och skogsbruk

Sommaren är en brådskande tid för skogsägare. Den innebär plantering av träd, inventering av plantor, skogsvård samt gräsbekämpning. Det lönar sig att åtminstone en gång om året besöka den egna skogen för att granska situationen. Enligt specialisten kan granbarkborren, som sprider sig kraftigt i skogarna i Sverige, också sprida sig omfattande i Finland och för att förhindra detta lönar det sig att noggrant iaktta spridningen och att snabbt avlägsna virke med bark samt skadade träd från skogen. De värsta riskområdena för granbarkborren är speciellt Östra Nyland, Mellersta Finland, Sydöstra Finland och Södra Savolax.

Skogsägarna har problem med olika skadegörare såsom granbarkborren och rottickan, vilka hotar trädbeståndet. LokalTapiola har under åren 2018-2020 ersatt cirka 400 insektsskador i skogar, vars skadekostnader sammanlagt har uppgått till cirka 1,1 miljoner euro. Största delen av skadorna som ersatts har gällt skador orsakade av granbarkborren.

- De olika skaderiskerna är på det stora hela ganska små, men när de drabbar en själv kan förlusterna bli omfattande. Flest skador till följd av granbarkborren uppstår i områden där granen är det huvudsakliga trädslaget och detta syns också i våra ersättningar, så våra sydligaste regionbolag har ersatt de flesta av dessa skador. I dessa områden, där det under åren 2018 och 2019 har funnits mycket snöskador, har det också funnits mera insektsskador. Ändå är det bara cirka hälften av skogsägarna som har försäkrat sin skogsegendom, så det finns att förbättra vad gäller riskmedvetenheten, berättar LokalTapiolas chefspecialist inom skogsbruksaffärsverksamhet Marika Makkonen.

Granbarkborrarna trivs i gamla grandungar i Södra och Mellersta Finland. Enligt Naturresursinstitutet (Luke) finns det stor risk för mera omfattande skador till följd av granbarkborrar speciellt i Östra Nyland, Mellersta Finland, Sydöstra Finland och Södra Savolax. Den varma våren och början av sommaren har också i år gynnat granbarkborrarnas spridning. Förekomsten av granbarkborrarna kännetecknas av små runda hål och bruna smulor i barken i granens rotända.

- Varje skogsägare borde vara medveten om situationen med granbarkborrar. Granbarkborren har under de senaste åren orsakat katastrofala skogsskador i de södra delarna av Sverige och detta är också möjligt hos oss i framtiden när somrarna blir varmare. Som tur är, har vi ännu möjlighet att förebygga deras spridning i Finland. Nu skulle det vara viktigt att följa situationen i den egna skogen, att identifiera eventuella risker, att snabbt bärga allt virke med bark, vindfällen och träd som skadats av granbarkborren samt att i mån av möjlighet använda andra trädslag än gran vid skogsförnyelse. Det är bra att göra en granskningsrunda under perioden maj till midsommaren för då svärmar den första generationen av granbarkborrar och genom snabba åtgärder är det möjligt att förhindra skadespridningen, berättar verkställande direktör för Skogssällskapet Finland Lasse Lahtinen.

En för oss mera bekant skadegörare är rottickan som under en sommar till och med kan röra sig flera tiotals centimeter uppåt från roten. Det är också skäl att följa dess eventuella spridning i den egna skogen.

- I samband med avverkningar under sommaren, ska man behandla stubbarna med bekämpningsmedel för att förhindra största delen av rottickans sporangrepp, säger Lahtinen.

Nu är det en bra tid att sköta plantbestånd

Alla skogsägare borde senast i början av sommaren besöka det egna skogsskiftet och kontrollera hur trädbeståndet ser ut.

Som bäst planterar man nya plantor i många skogar men tidpunkten är också bra för skötsel av plantbestånd och för gräsbekämpning. Vid en nyplantering är inventeringen av plantbeståndet en viktig uppgift under de första åren.

- Viktigare än timingen är att ta hand om plantbeståndets skötsel och gräsbekämpning. Lövträden skjuter mindre skott när man sköter plantbeståndet mellan midsommaren och slutet av augusti men arbetet är lättare under den lövfria tiden när barrträdens plantor syns bättre och vädret är svalare. Det lönar sig att tänka på skötselarbetena som en trevlig nyttomotion, men man kan också anlita yrkesfolk för arbetet. De inledande skötselåtgärderna har en betydande inverkan på skogens senare tillväxt, berättar Lahtinen.

Det är bra för skogsägaren att själv känna till situationen i den egna skogen, även om man skulle anlita yrkesfolk för skogsvården.

- När plantbeståndsarbeten görs i tid, blir träden grövre, växer snabbare och blir mera högklassiga. Att alltid välja trädslag som lämpar sig för växtplatsen och att gynna blandskogar är, utöver den rätta timingen av skogsvårdsarbetena, det bästa sättet att förebygga och minimera olika skadeinsektrisker. Då klarar skogen också skadeinsekter och vädrets påfrestningar bättre och ger mera i lönepåsen för skogsägaren, ger Makkonen som råd.

Händelserna ute i världen återspeglar sig i marknadsrisken - såhär kan du förbereda dig på prisfluktuationer

Skogen anses, precis som bostäderna, vara realförmögenhet med genomsnittlig risk och avkastning. Enligt Lahtinen kan marknadsrisken för trähandeln minskas genom att planera skogarnas användning på lång sikt och genom att också söka nya inkomstkällor till exempel inom utveckling av vilthushållning, rekreation, naturskydds- och landskapsvärden eller försäljning av kolsänkor. Skogsägarens egna önskemål och behov borde utgöra utgångspunkten för planeringen av skogens användning.

Även om skogen växer utan att bry sig om den kringliggande ekonomiska situationen, syns den globala ekonomin och de globala händelserna i virkespriserna.

- I regel uppskattas realavkastningen på skogsbruket vara cirka fyra procent på lång sikt. Avkastningarna påverkas i hög grad av virkets kubikmeterpris, stockträdens antal per hektar och deras kvalitet. En långsiktig skogsägare, som har skött sin skog planenligt ända från plantbeståndstadiet, belönas i försäljningsskedet, berättar Makkonen.

- Nu finns det god efterfrågan på alla sorters träd och tack vare slutproduktmarknaden har speciellt priset på stockar stigit kraftigt under början av året. Om man har funderat på att sälja träd från sin skog, är det nu en bra tid att åtminstone begära offerter av uppköpare, konstaterar Lahtinen.