Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Skadebolags och LokalTapiola Livbolags bolagsstämmor 4.5.2021

12.4.2021 - Ekonomi

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolags och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags ordinarie bolagsstämmor hålls tisdagen 4.5.2021 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.

LokalTapiola Livbolags stämma börjar klockan 9.30 och LokalTapiola Skadebolags stämma börjar klockan 11.00.

Rätt att delta i bolagsstämmorna har bolagets delägare, som i LokalTapiola Skadebolag är försäkringstagarna och i LokalTapiola Livbolag utöver försäkringstagarna även garantiandelsägarna. Försäkringstagarens rätt att delta kräver att denne har en giltig försäkring i bolaget, vilken tecknats senast under det föregående kalenderåret.

Bekanta dig med kallelserna till bolagsstämmorna och ärenden som behandlas på stämmorna:

LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokouskutsu

LokalTapiola Livbolags kallelse till ordinarie bolagstämma

LähiTapiola Vahinkoyhtiön yhtiökokouskutsu
LähiTapiola Skadebolags kallelse till ordinarie bolagstämma

Särskilda anvisningar för deltagande i bolagsstämmorna på grund av den rådande coronavirussituationen:

LokalTapiola beaktar coronavirussituationen i organiserandet av bolagsstämmorna. Bolagsstämmorna organiseras så att de finska myndigheternas anvisningar kan följas.

På grund av den rådande situationen uppmanas bolagets delägare att allvarligt överväga om det denna gång är nödvändigt att delta i stämman.

På grund av undantagsförhållandena skiljer sig organiseringen av stämmorna från det normala:

  • Bolagsstämman hålls i så liten skala som möjlig men ändå så att den uppfyller de i lagen föreskrivna minimikraven. På stämman behandlas utifrån ett koncist föredragningsmaterial endast ärenden som krävs enligt lagen och bolagsordningen.
  • Antalet personer som deltar på stämman begränsas så att antalet personer i samma lokal inte överstiger det högsta tillåtna deltagarantalet på ett offentligt möte enligt myndighetsbestämmelserna. Vid behov vidtar vi särskilda åtgärder och fördelar deltagarna i flera från varandra avskilda rum.
  • På stämmorna representeras bolagen fysiskt endast av de nödvändiga personerna, det vill säga styrelseordförande och verkställande direktören. På plats är även stämmans ordförande och sekreterare.
  • Det är ingen traktering på stämman.

Bolagets delägare kan, om de så önskar, delta i stämman genom en befullmäktigad representant genom att med en fullmakt befullmäktiga jurist Anne Lauriala eller en person som hon utsett att företräda sig och att använda yttranderätt på stämman. Vänligen skicka begäran om fullmakt per e-post till adressen: yhtiokokous@lahitapiola.fi.

Vi önskar förståelse av bolagets delägare under de rådande exceptionella förhållandena. Vi hoppas att situationen så snabbt som möjligt normaliseras och att bolagsstämmorna åter kan hållas normalt utan särskilda arrangemang.

Anmälan till bolagsstämmor

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen 27.4.2021 kl. 16.00. Vänligen skicka eventuella fullmakter i samband med anmälan.

Du kan anmäla dig till bolagsstämman:

Om delägaren anmäler sig till bolagsstämman på webbsidan eller per telefon, vänligen skicka en eventuell fullmakt per e-post till adressen yhtiokokous@lahitapiola.fi eller per post till adressen LähiTapiola/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA.