Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Yrkesverksamma anser att lönen för tillfället inte motsvarar kraven i arbetet - stressen upplevs också som ett problem

10.3.2021 - Arbetsliv

I enkäten Vardagsgranskning frågade vi i januari 2021 yrkesverksamma finländare om deras största problem i arbetet. Mest missnöjda är man med att lönen inte motsvarar kraven i arbetet och också bristen på uppskattning och dålig ledning togs upp. Även den psykiska belastningen i arbetet upplevdes som ett problem. De som är utanför arbetslivet anser att belastningen och stressen i arbetslivet är de största problemen.

De yrkesverksamma finländarna anser att lönen som inte motsvarar kraven i arbetet väcker mest missnöje vad gäller det egna arbetet, framkommer av enkäten Vardagsgranskning som Kantar TNS utfört för LokalTapiola i januari 2021. Detta ansåg fler än var tredje (36 procent) av de yrkesverksamma finländarna som svarade på enkäten.

- Jag blev överraskad av att missnöjet med lönen var det största problemet. Lönen har dock betydelse men enligt undersökningarna är lönen inte den viktigaste motivationsfaktorn. I resultaten framhävs för närvarande säkert att många på grund av corona har varit mycket utsatta i sitt arbete och att det har krävts mera flexibilitet och smidighet än tidigare. Man har kanske upplevt att man gjort mera i förhållande till ersättningen i pengar. Att arbeta under den exceptionella situationen har belastat både fysiskt och psykiskt, konstaterar LokalTapiolas HR-chef Mari Keränen som svarar för ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa.

Direktörer som svarade på enkäten missnöjda med sin lön

De direktörer som svarade på enkäten var mera missnöjda med sin lön än de övriga grupperna. Närmare hälften av dem (48 procent) ansåg att deras lön inte motsvarar kraven i arbetet. De högre tjänstemännen var däremot mera nöjda än andra och av dem ansåg i genomsnitt färre att lönen är för liten med tanke på arbetets krav.

- Detta förvånade kanske ännu mera. Efter en viss inkomstnivå förlorar lönen sin betydelse som en sak som påverkar arbetshälsan. I de högre inkomstklasserna har arbetets betydelse en större roll som motivationsfaktor. Det kan förstås vara att speciellt direktörerna har upplevt att de under coronapandemin har varit tvungna att ha ansvar över främmande delområden, vilket har gett en känsla av att ansvaret har ökat men inte ersättningen i pengar.

Brist på uppskattning och ledarskapsproblem syns

De yrkesverksamma finländarna som svarade på enkäten ansåg att bristen på uppskattning (30 procent) och dåligt ledarskap (29 procent) var de andra största problemen i deras arbete.

- Att uppskatta andra borde vara en grundfråga i arbetslivet. Alla vill känna sig värdefulla och göra något betydelsefullt. Att uppskatta sig själv och vara stolt över sitt kunnande kan vara lite svårt för oss finländare. Ledarskapets och chefsarbetets viktigaste uppgift är att ge stöd så att var och en kan göra sitt bästa. På basis av enkäten finns det ännu mycket att göra i det avseende, konstaterar Keränen.

Drygt en fjärdedel av de som svarade på enkäten (28 procent) berättar att deras arbete stressar eller belastar för mycket psykiskt och cirka en fjärdedel anser att de har för mycket arbete. Mest nöjda med sin arbetsmängd var lägre tjänstemän, av dem tänker en mindre andel (19 procent) jämfört med andra yrkesgrupper att de har för mycket arbete. Mari Keränen vet att det nuförtiden är mycket vanligt med kognitiv utmattning.

- Arbetet är splittrat och vi får konstant information från olika kanaler och är hela tiden utsatta för impulser som orsakas av teknologin. Det belastar hjärnan och vi hinner inte återhämta oss, räknar Keränen upp faktorer som leder till kognitiv utmattning.

- Det finns inte nödvändigtvis för mycket arbete men många upplever otillräcklighet. I och med distansarbetet saknar många den naturliga växelverkan och istället har inträtt en kultur om att klara sig själv, där man via skärmen bara utbyter tankar om det som är väsentligt med tanke på arbetet. Man kan lätt få känslan av att man inte själv har fått något till stånd. Detta skapar en grund för stress, fortsätter hon.

En sämre bild av arbetslivet än verkligheten?

I enkäten frågade man också vilka uppfattningar de som är utanför arbetslivet har om de största problemen i arbetslivet. Hälften av dem tog upp arbetets belastning och stress som de största problemen. Andra mest framhävdes att lönen inte motsvarar arbetsuppgifterna.

- Om man till exempel har varit länge arbetslös och upplevt misslyckande när man sökt arbete, börjar detta lätt forma det egna tänkandet och arbetslivet kan ses som mera negativt. Men världen har förstås blivit snabbare. Till exempel har även många pensionärer erfarenhet av att takten i arbetslivet har försnabbats och stressen har ökat. Det är ändå bra att samtidigt komma ihåg att många mår fortsättningsvis riktigt bra i arbetslivet, tröstar Keränen.

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagare, trygga din familj och ditt uppehälle

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen samt tryggar uppehället och företagets kontinuitet.

Läs mer