Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Såhär kan bostaden minska min förmögenhet - Ta vara på ekonomens tips för att hämma förmögenhetsbortfall

3.3.2021 - Ekonomi

Den egna bostaden är finländarnas största förmögenhetspost. Bostädernas värdeutveckling varierar betydligt på olika håll i Finland. LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro ger några tips för att skydda sig mot att bostadens värde minskar.

Enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings nya Översikt över ekonomi och förmögenhet har värdet för den egna bostaden försvagats i Finland i genomsnitt med 11 euro per månad sedan sista kvartalet år 2016.

De regionala skillnaderna i Finland är stora. När värdet för den egna bostaden i huvudstadsregionen i genomsnitt har ökat med 443 euro per månad, har minskningen i övriga Finland i genomsnitt varit 100 euro per månad.

Den egna bostaden är klart den största förmögenhetsposten för finländarna. Därför påverkar ändringarna i bostädernas värde avsevärt finländarnas förmögenhet. Enligt Statistikcentralens undersökning om hushållens förmögenhet år 2016 ägde två av tre finländska hushåll, som har förmögenhet, en egen bostad. Bostadens andel av den totala förmögenheten var rentav 50 procent.

- Att förmögenheten i huvudsak koncentreras till den egna bostaden är en utmaning närmast för medelklassen. För dem är till och med 75 procent av förmögenheten fast i det egna hemmet. Hos den mera förmögna tiondedelen täcker egen bostad cirka en tredjedel av den totala förmögenheten och förmögenheten fördelas både i bostadsförmögenhet såsom placeringsbostäder, andra hem, stugor och i finansieringstillgångar, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

Nummiaro räknar att värdet för den egna bostaden i huvudstadsregionen har stigit med 21 000 euro under de fyra senaste åren, medan värdet i övriga Finland har sjunkit med 5 000 euro. I huvudstadsregionen var hushållens bostadsförmögenhet redan i början av perioden större och marknadsavkastningarna har ökat förmögenhetsskillnaden med 26 000 euro.

Såhär kan man påverka bostadsförmögenhetens värdeminskning

Som motvikt till utvecklingen av bostadsförmögenheten har finansieringstillgångarna dvs. i praktiken depositioner, börsaktier och fondandelar avkastat bra för ett genomsnittligt hushåll oberoende av läget.

- Värdeförändringar i euro i finansieringstillgångar är större än i en bostad. Avkastningen förutsätter risktagning vilket i praktiken syns som värdefluktuationer. Fluktuationerna jämnas ut på lång sikt och risktagningen ger avkastning, påminner Nummiaro.

Även om avkastningen på depositioner är obetydlig, har börsaktiernas och fondandelarnas klart bättre utveckling gett bra avkastning för hushållen. Finansieringstillgångarna har på fyra år avkastat cirka 7 100 euro per hushåll.

När det gäller att samla förmögenhet för ett hushåll är enligt Nummiaro en placering i finansieringstillgångar allt viktigare för dem vars bostadsförmögenhet är bunden till en tillbakagående ort.

- Genom att månadsspara i andra placeringsobjekt, kan man förbereda sig på bostadens värdeminskning. Annanstans i Finland än i huvudstadsregionen borde man ha sparat i genomsnitt 100 euro/månad för att neutralisera bostadens värdeminskning. I östra Finland skulle sparbehovet ha varit 236 euro/månad. I dessa värden har inte beaktats avkastningar på besparingar. Besparingarna diversifierar den totala förmögenheten även till andra inkomstkällor än till de lokala bostadsmarknaderna, säger Nummiaro.

- Bostadsmarknaderna behandlar inte jämlikt hemmens värde i den urbaniserade världen. Det lönar sig för hushållen att allt mera tänka på hemmets placeringsvärde utöver dess bruksvärde som hem.

Vid planeringen av den egna ekonomin kan man dra nytta av följande årliga förväntade avkastningar. Bostädernas förväntade avkastning har fastställs som ett medelvärde för de fem senaste åren dvs. man tror att trenden kommer att fortsätta. För finansieringstillgångarna har använts följande förväntade avkastningar: depositioner 0,1 procent, fonder 2,5 procent och börsaktier 5,0 procent.

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää