Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Finländaren talar inte om pengar, lön eller egendom - psykoterapeuten ”Situationen annan för ungdomar”

6.11.2020 - Ekonomi

Enligt LokalTapiolas enkät vill hela 69 procent av finländarna inte prata om sin förmögenhet, inte ens för sina närmaste. Psykoterapeut Maarit Lassander tror att detta håller på att ändra, vilket är en bra sak.

Att tala om pengar eller egendom är ännu tabubelagt för finländarna. Att berätta om sitt kontosaldo, sin lön eller sin egendom ses ännu som skryt vilket finländarna vill undvika in i det sista. Så tror psykoterapeut Maarit Lassander.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning diskuterar bara var tionde av de över tusen personer som svarade på enkäten gärna om pengar med sina närmaste. Var tredje pratar ganska gärna om pengar. 55 procent säger däremot att de inte alls eller mycket lite är intresserade av att tala om pengar.

- Detta är säkert både en kultur- och traditionsfråga. Vi har inte haft som tradition att tala om pengar. Att tala om pengar eller egendom har i Finland setts som högmod eller skryt, säger Lassander.

Enligt Lassander är det till exempel lättare att prata om små inkomster när man pratar om lön. Däremot tiger man helt om höga inkomster.

Svårigheten med att tala om lönenivån framgår också av enkäten. 60 procent av dem som svarade på enkäten ville inte berätta sin lönenivå ens för sin närmaste krets. Att tala om lönenivån är svårare för höginkomsttagare än för dem med små inkomster.

Lassander känner också själv igen obehagskänslan som till exempel ansluter sig till att berätta om sin lön. Deltagande i utmaningen att berätta om sin lön på sociala medier väckte först frågan om: vad månne andra tänker om detta? Tycker andra att jag förtjänar för mycket? Det var överraskande att responsen på att berätta om lönen var mycket positiv.

Tröskeln att prata om lönen håller på att bli lägre. Yngre finländare upplever inte det lika obekvämt som äldre att prata om lönen. Av de yngre finländarna i åldrarna 18-24, som svarade på enkäten, sade till och med 62 procent att de åtminstone någorlunda gärna pratar om pengar. För de över 65 åringar som svarade på enkäten var andelen hälften mindre.

- Dagens ungdomar och tonåringar har ett mycket annorlunda förhållningsätt till ekonomi än till exempel min egen generation. Ungdomarna har en klart öppnare hållning. Det pågår en boom som lyfter fram placerande, sparande och ekonomiska kunskaper. Dessa är saker genom vilka man till och med kan stärka sitt självförtroende och sin framtidstro.

Man tiger om förmögenheten och pratar inte om placeringar

Egendom är ett ännu svårare tema än pengar. Lite mer än var fjärde (27 %) av dem som svarade på enkäten är redo att diskutera sin förmögenhet med de närmaste. Även merparten av dem diskuterar ämnet bara någorlunda gärna.

- Eftersom förmögenheten inte bara består av lönen, är ämnet svårt för många. Förmögenheten väcker lätt frågan om huruvida förmögenheten har intjänats av en själv eller ärvts eller fåtts på annat vis. Väldigt många förhåller sig försiktigt till ämnet så att man inte ska få negativ feedback.

För finländarna är det lika svårt att tala om placeringsframgångar. Av de 800 placerarna i enkäten berättar 27 procent att de åtminstone någorlunda gärna berättar beloppet av eller värdeutvecklingen för sina placeringar samt sina egna framgångar eller misslyckanden.

Enligt Lassander upplevs egendom som samlats genom att placera ändå som mera godkänd förmögenhet än till exempel ärvd egendom. Placerandet diskuteras mycket till exempel på sociala medier men ofta tar man bara upp hjältesagorna och de största framgångarna.

Lassander anser att det ändå är bra att diskutera pengar, lön eller förmögenhet och att man ännu mera borde diskutera dem.

- Man borde absolut diskutera dessa ämnen och diskussionen borde vara mera öppen. Inkomst- och förmögenhetsskillnaderna ökar och i det förhållandet skiljer vi oss inte från övriga Europa. Man kan tänka sig att vårt välstånd lider av dessa skillnader på lång sikt. Att inte tala om pengar möjliggör många slags fenomen allt från ojämlikhet till könsfrågor. Att tiga döljer alltid något.

Lassander uppmuntrar människorna att fundera på sitt förhållande till pengar.

- Jag har talat mycket om att det skulle löna sig att granska sitt eget förhållande till pengar. Vad är det som gör det svårt att till exempel prata om den egna penningsituationen. Det skulle löna sig att granska både de egna tankarna och vad vi till exempel skulle vilja att våra barn lär sig av skötseln av ekonomi och ekonomin i överlag.

LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro anser att penninghanteringen och ekonomikunskaperna kräver inlärning som man borde börja med i ung ålder.

- Penninghanteringen kräver övning. Till exempel med veckopeng kan man öva små beslut, en del används för målinriktat sparande och en del kan användas friare. Penninganvändningen är förknippad med känslotillstånd som det också är bra att prata om. Användningen av pengar är ju en vardags sak, så även tröskeln att prata om pengar borde vara låg, säger Nummiaro.

- Klokast är att prata genom gärningar, det finns knappast någon större kraft än exempel. Det lönar sig att prata hemma om budgeteringen av ekonomin och om sparandet till semestern eller pensionstiden. Man kan väcka ungdomarnas intresse för fondsparande till exempel genom ett boägg som sparats ihop med gåvopengar.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS. Enkäten genomfördes 25.9-1.10.2020. Frågorna besvarades av totalt 1 070 finländare i åldrarna 15-74 år. Enkätens felmarginal är +/- 3,1 procentenheter.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera