Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Corona, valet, resultatperioden - en belönad portföljförvaltare ger sina råd: Glöm onödigt marknadsbrus och koncentrera dig på långsiktigt sparande

27.10.2020 - Ekonomi

LokalTapiolas chefsekonom, direktör Jari Järvinen har redan sju år i rad belönats för resultaten för Världen-fonderna som han förvaltar. Järvinen som förvaltar sina fonder långsiktigt och lugnt blir inte nervös på grund av de snabba marknadsrörelserna, men hur ser framtiden ut för de jättepopulära, stabila blandfonderna som lider av de låga ränteutsikterna?

Vilken fond skulle vara en sådan som skulle passa för alla? Drygt över en miljon finländare anser att svaret är en blandfond med vikten i räntor och aktier.

Finländska fond- och kapitalförvaltningsbolag erbjuder finländarna hundratals olika fonder men av de olika fondslagen äger man överlägset mest blandfonder och speciellt blandfonder vars placeringsomgivning bildas av aktie- och räntemarknader runt om i världen. I LokalTapiola förvaltas dessa Världen-fonder av chefsekonom, direktör Jari Järvinen. Läs mer om LokalTapiolas Världen-fonder här.

Järvinen har redan under nästan två decennier förvaltat Världen-fonderna. Järvinens långsiktiga och lugna grepp om portföljförvaltningen har gett resultat för fondernas andelsägare men också ratingföretagen har uppmärksammat hans arbete.

Redan sju år i rad har minst en av de tre fonderna i Världen-fondfamiljen belönats som Nordens bästa blandfond i Thomson Reuters Lippers fondtävling. I år belönades alla fyra Världen-fonderna som bästa inom sin klass. Också Morningstar har belönat fonden LokalTapiola Världen 50 som Finlands bästa blandfond åren 2011, 2012 och 2020.

- En faktabaserad, eftertänksam och lugn stil har varit hörnstenen för min portföljförvaltning. Min placeringshorisont har alltid hellre varit lång än kort, beskriver Järvinen sitt sätt att förvalta fonderna.

Järvinen anser att hans sätt att förvalta fonderna inte är att leva enligt marknadernas puls eller snabba rörelser. Han tror att risken ersätts på lång sikt. På kort sikt kan vad som helst hända men på lång sikt är det fakta som avgör.

Järvinen tror också att den effektivaste helheten inom placerandet hittas genom att meningsfullt kombinera både passiva och aktiva placeringslösningar.

- Därtill behövs en bra, testad placeringsprocess. Ingen process eller enskild modell är fullständig men den ska alltid basera sig på en god bakgrundsanalys och ett lugnt omdöme.

En placerare som tittar längre framåt kan ta det lugnt men hur är det med en andelsägare av en blandfond?

Våren och sommaren har varit exceptionella till och med för en placerare som tittar långt framåt. Man har återhämtat sig påtagligt snabbt efter vårens nästan totala ekonomiska stängning och raset på placeringsmarknaderna.

Coronapandemin har åter intensifierats och man befarar igen stängningsåtgärder. Det finns även ett antal andra osäkerhetsfaktorer allt från presidentvalet i USA till brexit.

- Jag tittar ändå mycket lugnt på världen och till och med en aning optimistiskt. Valet, stängningsåtgärderna och brexit utgör dock stora riskfaktorer på kort sikt men en placerare som tänker på lång sikt kan ta det lugnt. Knappast skulle någon modell eller ens omdömet ha kunnat identifiera den snabba nedgången och uppgången under våren, säger Järvinen.

Den pågående återhämtningen i ekonomin, regeringarnas och centralbankernas omfattande stödåtgärder, den globala jakten på avkastningar och de rekordlåga räntorna talar för aktier.

För ränteplacerare som också andelsägarna i blandfonderna är, ser framtiden däremot svår ut. Det nuvarande exceptionella undantagstillståndet med negativa räntor är nödvändigtvis inte hållbart på lång sikt, anser Järvinen. ”Ännu tål man nivån men frågetecknet är om man kommer att tåla ännu större minus.”

- På lång sikt ska man tänka på vad man ska välja i stället för räntor. Är det några alternativa likvida placeringsobjekt eller till och med illikvida objekt. Ett alternativ är också att godkänna att den förväntade avkastningen är lägre än tidigare, säger Järvinen.

- Enligt undersökningar förklarar allokeringen dvs. vikten mellan aktierna och räntorna, över 90 procent av fluktuationerna i avkastningarna dvs. risken. Men själva avkastningen förklaras främst med valen inom tillgångsslagen. Det är det portföljförvaltningen ska koncentrera sig på.

Man måste fundera på vilka är de placeringsobjekt som på lång sikt ger överavkastning såsom till exempel små bolag, tematiskt placerande eller en lång ränterisk. Ur europlacerarens synvinkel har också de öppna valutariskerna i regel gett diversifieringsnytta under stressperioderna på finansmarknaderna.

Även en specialist följer dessa tre mätare

För en portföljförvaltare precis som för vem som helst placerare är det viktigt att kunna bedöma och förutse de ekonomiska konjunkturutsikterna och de framtida trenderna. De ger placeraren antydan om hur det lönar sig att lägga vikt vid olika placeringsslag i portföljen. Ska man öka risken dvs. öka aktievikten i portföljen eller minska risken dvs. öka andelen ränteplaceringar?

Specialisterna följer upp flera mätare, använder dem som grund för sina egna modeller och gör på basis av resultaten ändringar i sina placeringsportföljer. En vanlig placerare behöver inte göra dylika räkneoperationer. Synen kan lätt bildas genom att googla lite eller läsa tidningar. Ingen mätare är fullständig och därför lönar det sig inte att bara stöda sig på en mätare. Däremot ger tre mätare som är lätta att hitta redan en god bedömning av det framtida.

  1. OECD:s konjunkturvisare ger en signal om konjunkturvändningar OECD:s mätare summerar ett stort antal delar som påverkar ekonomin. Mätarens tal publiceras en gång i månaden på OECD:s webbplats. Mätaren förutspår vändningarna i realekonomin cirka 6-9 månader framåt. Mätaren svarar på frågan vad konjunkturutsikten och den ekonomiska riktningen är. När konjunkturvisaren stiger är det ett tecken på bättre tider inom ekonomin och risken kan ökas. När mätaren sjunker lönar det sig att fundera på att minska risken. Det väsentliga är att man från mätaren kan utläsa åt vilket håll den globala ekonomin är på väg. På våren sjönk mätaren till sin svagaste nivå under historien men har återhämtat sig bra under sommaren.
  2. Avkastningsskillnaden mellan aktier och obligationer berättar om ekonomins riktning. Man kan till exempel följa upp skillnaderna i årsavkastningarna mellan aktiemarknaderna i världen och statsobligationerna i euroområdet. Då skillnaden mellan årsavkastningarna ökar dvs. avkastningen på aktierna är högre än avkastningen på räntorna, har det varit lönsamt att öka risken. Minskad avkastningsdifferens tyder däremot på att risken ska minskas.
  3. Räntenivån och räntornas tidsmässiga struktur beskriver marknadernas förväntningar om ekonomisk tillväxt och inflation. De långa räntorna borde normalt vara högre än de korta räntorna. Räntenivån kan till exempel följas från skillnaden mellan räntan på Tysklands 10 åriga statsobligation och 3 månaders euribor.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera