Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Finländarna tror att arbetslivet blir mer distansarbetsbetonat

16.10.2020 - Arbetsliv

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning tror nästan 90 procent av finländarna att arbetslivet blir mer distansarbetsbetonat på grund av coronaviruset. Särskilt de som bor i södra Finland upplever att inställningen till distansarbete blivit mer positiv på den egna arbetsplatsen.

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställde av TNS Kantar i augusti tror nästan nio av tio finländare (89 %) att distansarbete blir vanligare i Finland. En dryg tredjedel (35 %) av respondenterna tror att de även i fortsättningen arbetar mer på distans. Tron på att coronaviruset gjort distansarbetet vanligare är större bland de som bor i huvudstadsregionen (58 %) än bland de som bor i övriga Finland.

- Om enkäten gjordes på nytt nu skulle tankarna om distansarbete kanske vara ännu mer positiva och fler skulle tro att de arbetar mer på distans i fortsättningen. Inom vissa branscher kan man förstås inte distansarbeta. Men vi vet att man lär sig arbeta på det nya sättet inom cirka sex månader, säger Veikko Salonen som är direktör för företagskundsaffärsverksamheten vid LokalTapiola.

Direktörernas inställning skiljer sig från arbetstagarnas

Bland de som svarat på enkäten finns även många högre tjänstemän och direktörer. Över hälften av dem har en mer positiv inställning till distansarbete än tidigare. Av de som svarat på enkäten tror cirka tre av fyra direktörer eller högre tjänstemän att distansarbetet ökar i framtiden medan fyra av tio arbetstagare är av samma åsikt. De som är mest övertygade om en ökning finns i yrkesgrupperna i vilka distansarbetet ökade mest under den första vågen av coronapandemin på våren. Hälften av företagarna som svarat på enkäten tror att distansarbetet ökar tack vare de positiva erfarenheter man fått av distansarbete till följd av coronapandemin.

- Även om urvalet i undersökningen uttryckligen representerar befolkningen i Finland och inte helt täcker alla yrkesgrupper kan man dock dra en försiktig slutsats att särskilt direktörerna har en mer positiv inställning till distansarbete än tidigare. Tidigare var de positiva sidorna av en distansarbetskultur inte nödvändigtvis så bekanta för alla direktörer.

Respondenterna inom huvudstadsregionen trodde starkt på att de kommer att distansarbeta mer än tidigare i framtiden. Sex av tio av de som bor i Helsingfors och på andra orter i södra Finland tror att inställningen till distansarbete på den egna arbetsplatsen blivit mer positiv än tidigare. I övriga Finland har man inte haft samma upplevelse av inställningen men ändå upplevde nästan hälften att inställningen nuförtiden är mer positiv (västra Finland 47 %, östra och norra Finland 41 %).

Arbetslivet ändrar

Att distansarbetet ökat kommer med sannolikhet att ändra arbetslivet bestående på många olika sätt. Enligt enkäten Vardagsgranskning tror över hälften av finländarna att arbete ansikte mot ansikte har mindre betydelse i framtiden.

- Vi tror att arbete som sker ansikte mot ansikte kommer att ha en större betydelse men att mängden sådant arbete minskar. Vi tror att människor fortfarande har ett behov att träffas ansikte mot ansikte, säger Salonen.

Företagen står inför nya utmaningar och är tvungna att se över verksamheten på många olika plan.

- Det är till exempel skäl att se över hur stora arbetslokaliteter man behöver om arbetskulturen blir mer distansarbetsbetonad. Därmed får även företagets förhållande till kunderna nya nyanser. Distansarbete kräver även förtroende och innebär en utmaning för ledarskapet i Finland.

Ökat distansarbete har väckt många att se över försäkringsskyddet

När distansarbetet ökade på våren märkte många företag att den obligatoriska arbetsolycksfallsförsäkringen inte skyddar distansarbetare lika bra som de som arbetar på arbetsplatsen.

- När man arbetar på arbetsplatsen täcker den lagstadgade försäkringen till exempel lunchraster och kaffepauser. Under en distansarbetsdag täcker den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen inte sådana raster och pauser. Tyvärr kommer det ofta som en överraskning för arbetstagare som råkar ut för ett olycksfall, säger jurist Teemu Kastula vid LokalTapiolas ersättningstjänst för skadeförsäkring.

Ett mer omfattande skydd för olycksfall under distansarbete fås om arbetsgivaren erbjuder arbetstagarna en gruppolycksfallsförsäkring för fritid eller en särskild distansarbetsförsäkring.

- Det har blivit allt vanligare att arbetsgivarna försäkrar de anställda med försäkringar som gäller under distansarbete och fritid. Antalet gruppolycksfallsförsäkringar för fritid och särskilt distansarbetsförsäkringar har ökat till följd av coronaviruset. Antalet distansarbetsförsäkringar har ökat med en knapp femtedel från förra året och antalet gruppolycksfallsförsäkringar för fritid har ökat med drygt tio procent i jämförelse med ifjol, säger Kastula.

Tilläggsuppgifter om undersökningen:
Respondenterna i enkäten Vardagsgranskning representerar den finska befolkningen i åldrarna 15- 74 år (med undantag av de som bor i landskapet Åland). Enkäten besvarades av 1 068 personer 1-9.8.2020. Intervjuerna samlades in med Gallup Kanava. Gallup Kanava är Kantar TNS veckorespondentpanel där man använder internet till dataöverföringen. Felmarginalen för resultaten är cirka + 3,1 procentenheter.

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagare, trygga din familj och ditt uppehälle

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen samt tryggar uppehället och företagets kontinuitet.

Läs mer