Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Var tredje bilist har varit i en risksituation med älg eller hjort – ändå är det bara ett fåtal som sänker farten i varningsområden

2.10.2020 - Säkerhet

Enligt enkäten har var tredje bilist krockat eller varit nära att krocka med en älg eller en hjort. Bara var femte berättar att de sänkt hastigheten i områden med älgfara. Vid sidan av varningsmärken för älgar och renar har i år också tagits i bruk ett trafikmärke som varnar för rådjur och hjortar. Risken för djurkollisioner ökar på hösten.

Åtminstone var tredje bilist har stött på ett hjortdjur i trafiken. Detta framgår av LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning. När man frågade bilisterna om de har kolliderat eller varit nära att kollidera med ett hjortdjur, svarade 34 procent att så har skett med älg och 30 procent att så har skett med hjort.

Risksituationerna tycks ändå inte ha ökat försiktigheten. När man frågade hur bilisten förhåller sig till trafikmärken som varnar för hjortdjur svarade merparten (83 %) att det ökar deras uppmärksamhet men bara var femte (21 %) sade att de sänker hastigheten. Var tionde (12 %) berättade att de inte alltid noterar varningsmärkena och vissa (7 %) reagerar inte alls på dem.

- Av resultaten i enkäten framgår att det allt som allt inträffar relativt många risksituationer med djur i trafiken. På individnivå inträffar det dock inte så ofta risksituationer och därför tar man inte risken på så stort allvar att man skulle sänka hastigheten i de farliga områdena. I områden med varning för hjortdjur är det alltid skäl att öka uppmärksamheten men också att sänka hastigheten en aning. Redan en liten hastighetssänkning ger mera spelrum att agera i överraskande situationer och förkortar bromssträckan, säger chefspecialist inom trafiksäkerheten Markus Nieminen från LokalTapiola.

- Vid en eventuell kollision är följderna alltid i direkt förhållande till körhastigheten. Ju högre kollisionshastighet desto allvarligare är i regel även följderna såsom personskadorna.

På vägarna varnas för älgar, renar och rådjur

På trafiklederna har redan under flera årtionden varnats för hjortdjur med skyltar för älgfara och renfara. I år togs ett nytt trafikmärke i bruk dvs. ett varningsmärke för rådjur. Dess syfte är att både varna för rådjur och hjortar. Märket togs i bruk i juni som en del av den nya vägtrafiklagen.

Varningsmärken kan placeras på de vägar och vägavsnitt där risken att kollidera med djur uppskattas vara högre än normalt. Bakom ibruktagningen av Rådjursmärket ligger enligt Trafikledsverkets specialist Tuomas Österman ändringar i djurbestånden i södra Finland.

- Behovet av att varna beror på att vitsvanshjorts- och rådjursbestånden har ökat betydligt i södra Finland under 2000-talet men det har känts främmande att använda ett märke med en bild på en ren i dessa områden. Med tanke på trafiken är det viktigast att man med märket tydligt skiljer de mindre hjortdjuren från älgen.

Enligt Österman valde man ett rådjur för märket eftersom det i Sverige redan används ett märke som har en bild på ett rådjur. Rådjuret är Finlands minsta hjortdjur, en hjort är redan något större. Österman uppmanar oss att iaktta vägrenarna på ett lite annat sätt i områden med ett Rådjursmärke än i områden för älgfara.

- Det väsentliga för bilisten är å ena sidan att faran är mycket mindre när det gäller rådjur och hjortar än när det gäller älgar, eftersom djuren är betydligt mindre. Å andra sidan är de riskfyllda områdena mycket större. Rådjur och hjortar har inte sådana invanda rutter som älgarna, så det är skäl att iaktta dem på ett vidare område. Det lönar sig alltså inte att släppa uppmärksamheten, eftersom djuret kan hoppa upp på vägen på ett överraskande ställe.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 068 personer i augusti 2020. De representerar befolkningen på fastlandet i Finland i åldrarna 15–74 år. På frågorna om hjortdjurskollisioner och varningsmärken svarade 411 bilister (kört bil under de 12 senaste månaderna). Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.

Hösten ökar risken för hjortdjurskollisioner

  • Flest hjortdjursolyckor sker i oktober-november. Bland annat sämre körförhållanden och jakt samt brunsttid är orsaker till att olyckorna koncentreras till hösten. Många hjortdjur förflyttar sig också till vinterbete på hösten.
  • Enligt Statistikcentralen inträffade 48 procent av viltolyckorna med vitsvanshjortar, 36 procent med rådjur och 15 procent med älgar i fjol. Allt som allt statistikfördes 13 400 viltolyckor. Trafikförsäkringscentralen ersatte därtill drygt 4 100 renskador.
  • Det lönar sig att vara aktsam i trafiken speciellt vid skymning och mörker eftersom de flesta hjortdjurskollisionerna inträffar då. Växer det mycket träd och buskar längs vägen, lönar det sig att hålla ett öga på vägrenarna.
  • Om du ser ett hjortdjur på vägen eller vägrenen, sänk omedelbart hastigheten. Om du blir tvungen att väja, försök att väja bakom djuret. Varna andra bilister med varningsblinker eller genom att blinka med helljusen.

Källor: Finlands viltcentral, Statistikcentralen, Trafikskyddet, Trafikförsäkringscentralen