Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kommuner där risken att bli skadad i trafiken är högst – i Lappland inträffar snöskoterolyckor

20.7.2020 - Säkerhet

I Kittilä har enligt statistiken från Institutet för Olycksinformation inträffat flest personskador i samband med trafikolyckor under de senaste tio åren i förhållande till befolkningen i Finlands kommuner. Enligt experterna ökar bland annat snöskoteråkning, vintriga förhållanden och stort antal turister risken för olyckor och personskador i kommunerna i Lappland.

När trafikolyckorna i Finland ställs i relation till deras allvarlighet och områdets befolkning ser man att det i många kommuner i norra Finland inträffar oftare, än i övriga landet, olyckor där människor skadas. Under de senaste tio åren har antalet skador i förhållande till befolkningen varit högst i Kittilä, enligt Institutet för Olycksinformations (OTI) statistik över trafikolyckor. När det gäller skaderisk ligger bland de tio högsta kommunerna även Muonio, Kolari, Enontekis, Simo och Sodankylä från Lappland, och Kuusamo från grannlandskapet.

I Kittilä området har under årtiondet skadats drygt 14 offer per 100 invånare i trafiken. Det är den högsta kommunvisa siffran under åren 2009–2018, som samlats i datan för OTIs Trafikskaderapport. Som tur är betyder offer i detta fall inte människoliv som förlorats, utan också lindrigare skador. OTIs statistik är baserad på personskador som ersatts från den lagstadgade trafikförsäkringen, så den omfattar också personer som efter en kollision har gått till läkare för att till exempel visa mindre skador.

- I vilket fall som helst är varje skada i trafiken för mycket. I regel inträffar de flesta skadorna där det finns flest människor och trafik, men i kommunjämförelsen lyfts även regionala skillnader fram. Hur allvarlig en olycka är påverkas till exempel av fordonen som använts, hastigheter och förhållanden i allmänhet, säger trafiksäkerhetsforskare Salla Salenius på OTI.

I norr åker man med snöskotrar – turismen syns

Risken att bli skadad vid en trafikolycka betyder till exempel att inte enbart fordonet får bucklor i samband med en kollision utan också att människor skadas. Varför måste man oftare i norr än i övriga landet i samband med skador, reparera även människor? En väsentlig faktor är fordonen.

- I norra Finland rör man sig oftare med snöskoter än i övriga landet. Om man till exempel råkar köra av leden eller kolliderar mot något med en snöskoter, är det mycket mera sannolikt att man skadas än till exempel vid en kollision med en bil där karossen skyddar passagerarna. Med en snöskoter kan det inträffa skador för en oerfaren förare, men ibland överraskas även lokalbefolkning av hastigheten och till exempel av hinder som är dolda under snön, säger LokalTapiola Lappis ersättningsdirektör Janne Koskela.

Enligt OTIs statistik har till exempel cirka hälften av trafikskadorna som lett till personskador i Kittilä inträffat med en snöskoter. Andra oftast har en personbil varit inblandad i situationen. I Finland ska en trafikförsäkring tecknas för alla fordon som används i trafik, så i skadestatistiken ingår utöver bilar även skador som inträffat med till exempel mopeder, fyrhjulingar och snöskotrar. När en olycka inträffar ersätts personskadorna samt den oskyldiga partens egendomsskador från trafikförsäkringen.

Turisternas andel i olyckorna som inträffar i kommunerna i norr kan vara betydande. Till exempel vid personskador som inträffade i Kittilä år 2018 var bilen i cirka hälften av fallen registrerad på en icke-ortsbo. Utöver semesterfirare kan skadorna i dessa kommuner förklaras av genomfartstrafik.

- I norr på turistmål, som Levi området i Kittilä, blir trafiken betydligt livligare under semestersäsongerna. På vintern är körförhållandena ofta utmanande och alla är inte vana vid dem. Till exempel flyger många till Rovaniemi och åker sedan vidare med hyrbil, säger Koskela.

Säsongerna återspeglas i orten där skador inträffar

Finland är till ytan stort och rymmer många typer av trafik. Detta återspeglas också i skador som inträffat i trafiken. Inom landskapet Lappland var andelen personskador under senaste årtionde cirka 23 procent av alla trafikskador, jämfört med 14 procent till exempel i Nyland framgår av OTIs statistik. Största delen av alla trafikskador är egendomsskador, dvs. till exempel bucklor på bilar.

- Utöver vinterfordonen kan den höga risken att bli skadad i Lappland förklaras till exempel av långa avstånd och lite kollektivtrafik. Man måste också ofta köra även till butiken med egen bil. I glesbygdsområden fokuserar trafiken också på landsvägar, vilket betyder högre hastigheter än i tätorter och därigenom också risker, säger Salla Salenius.

De flesta trafikolyckorna inträffar naturligtvis i tätbefolkade områden. Enligt OTI-uppgifter registrerades till exempel i Helsingfors cirka 121 000 trafikolyckor under åren 2009–2018, medan det i Kittilä inträffade drygt 2 100 trafikolyckor. Antalet offer dvs. personskadade var i Helsingfors cirka 14 600, när motsvarande tal i Kittilä var 880. Dödsfallen var 40 i Helsingfors, under fem i Kittilä. OTI publicerar antalet bara om det stiger över fyra.

-I tätorterna inträffar klart mest skador på parkeringsplatser. Där blir det bucklor på bilarna, men sällan skador på människorna. Rastställen och korsningar kan också förklara antalet skador i många små kommuner. Under sommaren är det till exempel mycket trafik på sommarstugeorterna och rastplatserna för semestertrafiken. På vintern går samma ström norrut, säger Salenius.

Läs mer: Det händer och sker skador på parkeringsplatser, speciellt då man backar – många förare undviker svåra platser

I trafiken inträffar bucklor och skador

  • Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring som ska tecknas för alla fordon som används i trafik. Utgångspunkten är att den ersätter personskador för alla parter och egendomsskador för den oskyldiga parten. Som skydd för den egna bilen kan man teckna en frivillig kaskoförsäkring.
  • OTI får årligen uppgifter från försäkringsbolagen om skador som ersatts av trafikförsäkringen. Trafikskadestatistiken omfattar således inte till exempel skador på fordonet för den person som orsakade kollisionen, skador orsakade av ett oförsäkrat fordon eller skador orsakade av utländska fordon. Inte heller alla personskador som orsakats rattfylleristen själv är med i statistiken, eftersom försäkringsersättningen kan minskas eller förvägras på grund av berusning.
  • Under år 2008–2019 fick OTI kännedom om lite över en miljon skador som ersatts från trafikförsäkringen. Av dessa var drygt en femtedel personskador och resten var egendomsskador. Den vanligaste skadetypen är en backningsskada.

Källa: Trafikförsäkringscentralen, Institutet för Olycksinformation