Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mild vinter förebådar insektsskador i skogarna - det är viktigt att snabbt avlägsna skadade träd

5.6.2020 - Säkerhet

Den milda vintern i södra Finland bidrar till att skadorna till följd av barkborrar ökar i granskogarna. Marika Makkonen som är utvecklingschef för LokalTapiolas skogsbruksaffärsverksamhet vill påminna skogsägarna om att granska sina skogar i tid.

Granbarkborren som hör till barkborrarna ökar efter milda vintrar. Granbarkborren är en mardröm för granbestånden. Granbarkborren med sina larver förstör ett träd som redan uppfyller måtten för ett stockträd.

-Den gångna vintern var mild i större delen av Finland, vilket förebådar en ökning av insektsskadorna. Ett granbestånd som angripits av granbarkborren är ekonomiskt sett ett av det värsta för en skogsägare. Granbarkborren som hör till barkborrarna är mörkbrun, cirka en halv centimeter lång och man kan känna igen dess angrepp på de kaffebruna sågspånshögarna vid granstammen eller -roten, berättar LokalTapiolas utvecklingschef för skogsbruksaffärsverksamheten Marika Makkonen.

Granbarkborren lägger ägg i träden genom att borra gångar. Larverna äter trädets bast, som transporterar näring till trädets olika delar. Granbarkborren kan angripa granar. Däremot lämnar den ofta tallen och lövträden i fred.

I regel söker granbarkborren skadade men ännu färska granar. Till exempel vindfall och snöbrott duger utmärkt för insekten. Även avverkat virke som väntar på att bli bärgat passar bra för granbarkborren. Granarna försvarar sig mot granbarkborren genom att avsöndra kåda.

- Ett träd som drabbats av granbarkborren dör snabbt, redan på en sommar. I värsta fall slutar stockträd som energivirke, vars värde är en tiondel av värdet för ett stockträd, säger Makkonen.

- Lagen om bekämpning av skogsskador kräver borttransport av obarkat barrträdsvirke före vissa datum. En granbarkborre orsakar ännu inte stora problem i skogen. Men när stammen blir stor ändras insekternas beteende och den kan angripa växande, friska träd. När angreppen blir tillräckligt många, klarar inte trädet av att försvara sig mot angreppen.

Enligt Skogscentralen fälldes förra året 450 hektar skog i Finland till följd av granbarkborrens skador.

Milda vintrar, värme, torka och stormar gynnar granbarkborren

Granbarkborren har dragit nytta av det mildare klimatet i södra Finland och de tjälfria vintrarna. Insektsbestånden har kunnat övervintra bra.

Granbarkborren har även nytta av värmen. Insektslarverna kläcks och börjar svärma när temperaturen stiger till +18 grader. I snö- och tjälfri jord sker detta tidigt på våren. Svärmningen slutar runt midsommaren.

Även stormarna gynnar granbarkborren. Stormarna fäller träd som blir förökningsställen för insekterna. Varma somrar och stormar är en gynnsam kombination för granbarkborren. Till exempel inverkan av de stora stormarna 2010 och 2011 syntes ännu många år senare i våra skogar. Under de varma somrarna som följde efter stormarna kunde granbarkborren föröka sig bra.

År 2015 var ännu värre. Då fällde de kraftiga stormarna träd och bjöd därigenom granbarkborren rikligt med förökningsställen. År 2015 fälldes cirka 1 500 hektar skog på grund av skador till följd av barkborrar.

- Det är mycket viktigt att se till att högst 10 kubikmeter förstörda träd lämnar kvar i skogen. Det lönar sig att ta bort skadade träd så snabbt som möjligt. Grovt räknat ryms cirka 20-30 stockträd på 10 kubikmeter. Mindre än 10 kubikmeter förstörda träd lönar det sig inte att forsla bort, eftersom de utgör grogrund för barkborrens naturliga skadeinsekter och främjar skogens mångfald.

Det är just våren och försommaren som är viktiga vid förebyggande av granbarkborrens skador. Detta gör man genom att ta bort insekternas reproduktionsplatser och även de träd som redan har angripits av insekten.

- Speciellt på våren lönar det sig att följa granbeståndet och vindfallen vid kanterna av de områden som avverkats. Sådana områden är mer utsatta för vindskador och där finns mera färska träd som passar för förökning.

De områden i Finland som är mest utsatta för granbarkborren ligger i södra och sydöstra Finland. Naturresursinstitutet Luke följer noggrant förekomsten av granbarksborrstammar i Finland.

- Det har också upptäckts nya insektsarter. Vissa av dessa är skogsskadeinsekter. Till exempel barrskogsnunna är en nykomling som inte alls är välkommen till våra skogar, säger Makkonen.

- Hittills har ingen markant ökning i ersättningsbeloppen konstaterats i LokalTapiola, men det finns skäl att följa noggrant. Bara cirka hälften av Finlands skogar är försäkrade med någon slags försäkring. Skogsägaren är också ersättningsskyldig om granbarkborren till följd av skogsägarens oaktsamhet sprider sig till grannens skog. Om man inte har en försäkring bär skogsägaren själv alla risker.

Mer om skogsförsäkring finns här.