Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

I norra Finland förutspås rekordöversvämningar

15.4.2020 - Turvallisuus

Den exceptionellt rikliga snömängden i Lappland och norra Österbotten ökar risken för större översvämningar än genomsnittligt i flera älvar i området. Att det plötsligt blir varmt och snön smälter snabbt kan i värsta fall orsaka rekordöversvämningar. Vi har samlat råd om förberedelse på översvämningsskador.

- Lappland har denna vinter fått exceptionellt mycket snö. Det finns mycket snö på många ställen och snön har packats på grund av att det har varit mycket töväder. Vattenhalten i snön är därför mycket stor. När snön börjar smälta väntas i värsta fall rekordöversvämningar, säger LokalTapiola Lappis ersättningsdirektör Janne Koskela.

Ely-centralen uppskattar att översvämningarna kommer att vara klart större än normalt i alla avrinningsområden i Lappland. De största riskområden är Torne älv, Ounas älv, Kemi älv och området kring Ivalo älv. Kittilä och Ivalo, Torneå, Kemijärvi och även Rovaniemi hör till de viktigaste tätortsområden med översvämningsrisk.

- Även i norra Österbotten finns områden med översvämningsrisk vid Ule älv, Kiminge älv och Ijo älv. Det finns mycket snö i övre loppet av floderna och översvämningarnas omfattning beror på vårens framskridande, säger LokalTapiola Pohjoinens ersättningsdirektör Heikki Pesonen.

Vanligtvis infaller översvämningstopparna i Lappland vid månadsskiftet april-maj. Långvarig nattfrost bromsar snösmältningen och minskar därmed översvämningarna.

Man kan och det lönar sig att förbereda sig på översvämningar

I förberedandet på översvämningar betonas åtgärderna för att skydda egendomen och minska skadorna som orsakas av översvämningarna. Det lönar sig att lyfta upp lösegendom från golvet i källaren och att helt flytta bort värdefull egendom och skadliga ämnen. Försök att skydda även elapparater som är i fara. Beroende på tomten kan byggnaden skyddas genom invallning eller med sandsäckar. En pump kan vara till hjälp vid tömning av källarutrymmen. Stark byggplast kan också användas för att skydda byggnader genom att man stöder upp plasten med hjälp av sand.

- Om det ändå stiger upp vatten i byggnaden, så är det viktigt att försöka förhindra att ytterligare skador uppkommer. Stäng av strömmen på huvudströmbrytaren och försök om möjligt att begränsa spridningen av vattnet, säger Koskela.

Betydelsen av förebyggande åtgärder betonas också av att enligt villkoren ersätts från hemförsäkringen enbart skador till följd av exceptionella översvämningar.
Gränsen för exceptionell översvämning är att sannolikheten för översvämning är en gång på 50 år eller mer sällan. Finlands miljöcentral bedömer om händelsen är exceptionell enligt försäkringsvillkoren och beslut om skadornas ersättningsbarhet kan fattas därefter. Därför klargörs ersättningsbarheten för översvämningsskador alltid först med en fördröjning.

- Vi uppmanar kunderna att göra en skadeanmälan över alla byggnadsskador som orsakats av översvämningarna. I regel beställer vi en fuktkartläggning i det skedet, när vattennivån har vänt neråt. Utgående från kartläggningen får vi uppgifter om vad som förutsätts av de fortsatta åtgärderna. Egna fotografier kan också vara till bra hjälp vid bedömningen av skadornas omfattning, säger Heikki Pesonen.

Såhär förebygger du skador:

• Saker som förvaras i källarförråd ska inte förvaras på golvet utan lyftas upp på hyllor eller dylikt, cirka 10 cm från golvnivån. Runt husen kan man rada t.ex. sandsäckar för att förhindra eller åtminstone minska vattenmängden som kommer in i fastighetens konstruktioner.
• En reparation av vatten- och läckageskada ska påbörjas så snabbt som möjligt efter att man upptäckt skadan. Då kan man förhindra och begränsa ytterligare skador samt rädda oskadad egendom. Det lönar sig att fotografera skadad egendom före reparationen påbörjas.
• Även bilarna kan skadas av översvämningarna och därför lönar det sig att flytta bilen i säkerhet, undan översvämningen, om det är möjligt. Skador som höjt vattenstånd orsakat parkerade fordon ersätts från naturskadeförsäkringen i kaskoförsäkringen och delvis även från kollisionsförsäkringen. Bilräddningsförsäkringen ersätter förflyttning av fordon till närmaste verkstad om fordonet inte är i trafikdugligt skick på grund av vattnet.
• Undvik att köra bil på vattentäckta områden. Huvudregeln vid försäkringsersättning är att, skador som orsakas av att ett fordon körs i vatten, inte ersätts från kaskoförsäkringen.
• Kontrollera aktuella myndighetsmeddelanden om översvämningssituationen.

Läs mera om vår hemförsäkring

Med en hemförsäkring behöver du inte ensam stå för skadan efter en brand, stöld eller vattenskada.
Läs mera om vår hemförsäkring!