Coronavirusepidemin fluktuerar aktiekurserna – en långsiktig och diversifierad placerare behöver inte oroa sig

26.3.2020 - Ekonomi

LähiTapiola LokalTapiola

Uppdaterad 26.3.2020 kl. 16
Aktiekurserna runtom i världen har fluktuerat ordentligt då coronavirusepidemin spridit sig. Läs finansmarknadsekonom Jyri Kinnunens och privathushållsekonom Hannu Nummiaros svar på placerarnas frågor.

Varför orsakar coronavirusepidemin oro på marknaderna?

Den ökade smittspridningen utanför Kina orsakade en snabb omvärdering av riskerna på placeringsmarknaderna. Tidigare ansåg man att coronaviruset närmast var en faktor relaterad till Kina, men hotet om en global epidemi höjde rädslan på marknaderna. Dessutom hade den kraftiga aktiekursökningen som varat under drygt ett år höjt värderingsnivåerna.

När coronaepidemin bekräftades vara en pandemi har marknadernas oro riktats mot hur företagens kassaflöden ska räcka tills begränsningarna i rörligheten och ekonomin är över. Multiplikatoreffekterna, såsom den kraftiga nedgången i oljepriset, ökar också nervositeten. Att de största dagliga förändringarna har överstigit det som upplevdes under finanskrisen beskriver marknadernas nervositet.

Vad leder detta till på marknaderna och hur länge varar det?

Marknadsfluktuationerna återspeglar den stora osäkerheten kring viruset. Enligt statistiken passerades det snabbaste smittoläget i Kina redan i början av februari och en normalisering av ekonomin har börjat, även om i måttlig takt. Antalet fastställda smittor har däremot ökat först i Europa men efter mitten av mars också kraftigt i USA. Den globala ekonomin håller på att stanna av på ett aldrig förut skådat sätt under första hälften av året. Om epidemin skulle ge vika och begränsningarna avlägsnas, skulle det ändå vara möjligt för ekonomin att börja återhämta sig under andra hälften av året.

Ökade och utdragna begränsande åtgärder innebär att produktionen och konsumtionen inte bara skjuts fram utan kommer att förloras delvis. Om återhämtningen försenas ökar risken för att företagens konkurser och hushållens arbetslöshet förstärker den onda cirkeln. Även själva viruset är fortfarande en okänd faktor och kan komma tillbaka i nya vågor. Uppgifterna om pandemins utveckling preciseras dag för dag vilket även i fortsättningen kommer att leda till kursfluktuationer på marknaderna.

Vad innebär detta för ekonomin?

Det är svårt att exakt bedöma virusepidemins ekonomiska påverkningar. Det centrala är epidemins varaktighet, spridning och omfattningen av motåtgärderna. Världsekonomin kommer att avmattas allvarligt på grund av coronaviruset. Inverkningarna av den första chocken kan i de länder som drabbats värst jämföras med storleksklassen för den globala finanskrisen men uppkomsten av motsvarande kreditförluster skulle förutsätta att återhämtningen drar ut på tiden.

Begränsningar i människornas möjligheter att röra sig och arbetskraftsbristen minskar produktionen i de utsatta regionerna. Många minskar frivilligt sociala kontakter, vilket leder till att efterfrågan på tjänsterna försvagas. Globala produktionskedjor kan också brytas, om produktionsavbrotten varar längre än lagren. Den svaga ekonomin drabbar företagens resultat och sysselsättningsmöjligheter.

Är stödåtgärderna tillräckliga?

Inverkningarna på ekonomin och placeringsmarknaderna har mildrats genom snabba penning- och finanspolitiska stödåtgärder. Centralbankerna har tagit i bruk alla nödåtgärder såsom räntesänkningar, lindring av villkoren för nödfinansiering och en kraftig ökning av värdepappersuppköp. Bankernas reglering har lättats och staterna har meddelat om borgen för företagslån, vilket hjälper i tillgången till brofinansiering tills det värsta skedet är över.

Inom finanspolitiken har publicerats stödpaket som stöder hälsovården, företagen och hushållen. Om återhämtningen försenas kommer tyngdpunkten för stödåtgärderna att flyttas från skötsel av kassakris (uppskjutning av betalningar) kraftigare mot skötsel av solvens (direkt stöd). Genom stödpaketen lindrar man påverkningarna av den första chocken och när återhämtningen kommer i gång kan man genom stimulans öka den totala efterfrågan för ekonomin.

Hur kan jag agera som placerare?

För en långsiktig placerare är det klokast att hålla sig till sin ursprungliga placeringsplan. Tillfälliga och även snabba kursfall hör till normal aktieplacering. Historiskt sett har till exempel aktiekursfall på 10, 20 och 30 procent från toppnivån inträffat i genomsnitt vart andra, vart sjunde och vart femtonde år. Genom att fortsätta månadsspara regelbundet utnyttjar man de bästa köplägena. Om försäljningen av aktier är dåligt timad kan man gå miste om dagar med bra kursuppgång.

Hur går det för mina placeringar?

Effekterna beror på hur din placeringsportfölj är diversifierad. Aktieplaceringarna har lidit mest och februari var den svagaste månaden sedan den globala finanskrisen år 2008. Å andra sidan kan aktiekurserna även stiga kraftigt. Pengar har strömmat till skyddshamnar såsom statliga ränteplaceringar och den goda avkastningen på dem har balanserat portföljer.

Hur och med vem kan jag diskutera mina placeringar i LokalTapiola?

Du får vid behov personlig betjäning per telefon och på onlinemöten. Om du vill diskutera sparande och placerande betjänar våra experter regionalt och per telefon på nummer 09 453 8500 måndag–fredag kl. 9–17.

Tyvärr är det för närvarande rusning i vår telefontjänst och vi hoppas ni har förståelse för att svarstiden är längre än i normala fall. Vi gör vårt bästa för att svara på era meddelanden snarast möjligt.

Tillsammans med specialisterna lönar det sig att bedöma placeringsmålen, placeringshorisonten och risktoleransen. Det lönar sig att regelbundet följa placeringsplanen, men undvika att göra snabba ändringar där känslorna styr.

Du kan följa med placeringarna även i på LokalTapiolas fond- och kapitalförvaltningsnättjänst i vilken du kan logga in med koderna till de flesta banker och mobil ID.

Varningar:
Den tidigare avkastningen på placeringsobjektet är ingen garanti för placeringens framtida värdeutveckling. Placerande innebär alltid en risk för placeringens värdeutveckling. Värdet på placeringarna kan minska så till placerandet ansluter sig alltid en risk att kapitalet förloras helt eller delvis. Sparbeloppen och placeringsfonderna omfattas inte av insättningsgarantin och inte heller av ersättningsfonden för investerare.

Presentationen är inte en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd utan varje kund ska själv uppskatta om den produkt som övervägs lämpar sig som placeringsobjekt för denne. Bekanta dig med materialet om placeringsprodukten eller -tjänsten före du fattar ett placeringsbeslut. Faktabladen för placeringsförsäkringar och placeringsobjekt finns på adressen www.lahitapiola.fi.

Denna presentation eller del av den får inte kopieras eller överföras elektroniskt genom kopiering eller inspelning eller på annat sätt lagras utan ett skriftligt tillstånd av LokalTapiola. Denna publikation är endast avsedd för privat bruk. Alla rättigheter förbehålls. Om presentationen citeras ska LokalTapiola nämnas som källa. Man kan inte framställa anspråk på LokalTapiola på basis av innehållet i presentationen.

Tjänsteleverantörer: Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Kapitalförvaltning: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.