Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Coronavirusepidemin fluktuerar aktiekurserna – en långsiktig placerare som diversifierar behöver inte oroa sig

29.5.2020 - Ekonomi

Uppdaterad 29.5.2020 kl. 9.40
Aktiekurserna runtom i världen har fluktuerat betydligt i och med att coronavirusepidemin har spridit sig. Läs privathushållsekonom Hannu Nummiaros och finansmarknadsekonom Jyri Kinnunens svar på placerarnas frågor.

Varför orsakar coronavirusepidemin oro på marknaderna?

Den ökade smittspridningen utanför Kina orsakade en snabb omvärdering av riskerna på placeringsmarknaderna. Tidigare ansåg man att coronaviruset närmast var en faktor relaterad till Kina, men hotet om en global epidemi höjde rädslan på marknaderna. Dessutom hade den kraftiga aktiekursökningen som varat under drygt ett år höjt värderingsnivåerna.

När coronaepidemin bekräftades vara en pandemi har marknadernas oro riktats mot hur företagens kassaflöden ska räcka tills begränsningarna i rörligheten och ekonomin är över. Multiplikatoreffekterna, såsom den kraftiga nedgången i oljepriset, ökar också nervositeten. Att de största dagliga förändringarna i mars har överstigit det som upplevdes under finanskrisen beskriver marknadernas nervositet.

Vad leder detta till på marknaderna och hur länge tar det?

Marknadsfluktuationerna återspeglar den stora osäkerheten kring viruset. Enligt statistiken passerades det värsta smittoläget i Kina redan i början av februari och en normalisering av ekonomin har börjat. I Europa och i USA ökade antalet fastställda smittofall kraftigt i mars, men upphävningen av begränsningsåtgärderna har kunnat påbörjas i maj. Den globala ekonomin har stannat av på ett aldrig förut skådat sätt under första hälften av året. Om epidemin skulle ge vika och begränsningarna avlägsnas, skulle det ändå vara möjligt för ekonomin att börja återhämta sig under andra hälften av året.

De begränsande åtgärderna innebär att produktionen och konsumtionen inte bara skjuts fram utan kommer att förloras delvis. Om återhämtningen försenas ökar risken för att företagens konkurser och hushållens arbetslöshet förstärker den onda cirkeln. Även själva viruset är fortfarande en okänd faktor och kan komma tillbaka i nya vågor. Uppgifterna om pandemins utveckling preciseras dag för dag vilket även i fortsättningen kommer att leda till kursfluktuationer på marknaderna.

Hur upphävs begränsningsåtgärder?

Man strävar efter att upphäva begränsningsåtgärderna omedelbart efter att hälsokrisen kan anses vara under kontroll dvs. när antalet nya smittade visar en tydlig nedgång och kapaciteten för sjukvården är tryggad. Begränsningarna kommer att upphävas gradvis, så att man bättre kan kontrollera risken för en ny virusökning. I Europa påbörjades upphävningen av begränsningarna i maj, men i många tillväxtekonomier närmar sig epidemin samtidigt toppen av nya virusinfektioner. Vid behov kan man ta i bruk begränsningar på nytt.

Testning och ibruktagning av ett system för smittspårning kan göra det möjligt att öppna upp ekonomin och att samtidigt kontrollera virusspridningen. Flera vacciner är i testningsskede, men resan är ännu lång innan vi har tillgång till ett omfattande vaccinationsprogram.

Vad innebär detta för ekonomin?

Det är svårt att exakt bedöma virusepidemins ekonomiska påverkningar. Det centrala är epidemins varaktighet, spridning och omfattningen av motåtgärderna. Världsekonomin kommer att avmattas allvarligt på grund av coronaviruset. Inverkningarna av den första chocken kan i de länder som drabbats värst jämföras med storleksklassen för den globala finanskrisen men uppkomsten av motsvarande kreditförluster skulle förutsätta att återhämtningen drar ut på tiden.

Begränsningarna i människornas möjlighet att röra sig och arbetskraftsbristen minskar produktionen i regionerna som blivit utsatta. Många minskar också frivilligt sina sociala kontakter, vilket leder till att efterfrågan på tjänster försvagas. Globala produktionskedjor kan också brytas, om produktionsavbrotten varar längre än lagren. Den svaga ekonomin drabbar företagens resultat och sysselsättningsmöjligheter.

Är stödåtgärderna tillräckliga?

Inverkningarna på ekonomin och placeringsmarknaderna har mildrats genom snabba penning- och finanspolitiska stödåtgärder. Centralbankerna har tagit i bruk alla nödåtgärder såsom räntesänkningar, lindring av villkoren för nödfinansiering och en kraftig ökning av värdepappersuppköp. Bankernas reglering har lättats och staterna har meddelat om borgen för företagslån, vilket hjälper i tillgången till brofinansiering tills det värsta skedet är över.

Inom finanspolitiken har publicerats stödpaket som stöder hälsovården, företagen och hushållen. Om återhämtningen försenas kommer tyngdpunkten för stödåtgärderna att flyttas från skötsel av kassakris (uppskjutning av betalningar) kraftigare mot skötsel av solvens (direkt stöd). Genom stödpaketen lindrar man påverkningarna av den första chocken och när återhämtningen kommer i gång kan man genom stimulans öka den totala efterfrågan för ekonomin.

Hur kan jag agera som placerare?

För en långsiktig placerare är det bäst att hålla sig till sin ursprungliga placeringsplan. Även tillfälliga snabba kursfall hör till en normal aktieplacering. Till exempel aktiefall på 10, 20 och 30 procent från toppnivåer har man under historien upplevt i genomsnitt vart annat år, vart sjunde år och vart femtonde år. Genom att fortsätta sin regelbundna månadsplacering drar man nytta av de bästa köpställena. Försäljning av aktier kan infalla dåligt, varvid man går miste om nyttan med uppgångsdagarna.

Hur går det för mina placeringar?

Inverkan beror på diversifieringen av din placeringsportfölj. Aktieplaceringarna har lidit mest och mars var den svagaste månaden sedan den globala finanskrisen år 2008. I stressituationer strömmar pengar till skyddshamnar, såsom till statliga ränteplaceringar, vars goda avkastningar balanserar portföljen. Å andra sidan kan även kursuppgångarna vara kraftiga. April var den bästa månaden för aktiernas världsindex på 45 år. Även i företagsobligationerna och i de riskfyllda ränteplaceringarna har man sett en återhämtning under april och maj.

Hur och med vem kan jag diskutera mina placeringar i LokalTapiola?

Du får vid behov personlig betjäning per telefon och via webbmöten. Om du vill diskutera om sparande och placerande betjänar våra specialister regionalt och per telefon på nummer 09 453 8500 måndag-fredag kl. 9-17.

Vi har tyvärr kö i vår tjänst för tillfället och vi hoppas på förståelse eftersom våra svarstider är längre än normalt. Vi gör vårt bästa för att svara på meddelanden så snabbt som möjligt.

Tillsammans med specialisterna lönar det sig att bedöma placeringsmålen, placeringshorisonten och risktoleransen. Det lönar sig att regelbundet följa placeringsplanen, men undvika att göra snabba ändringar som styrs av känslor.

Man kan även följa med placeringarna i LokalTapiolas fond- och kapitalförvaltningsnättjänst i vilken man kan logga in med de vanligaste bankernas koder och mobil ID.

Varningar:
Den tidigare avkastningen på placeringsobjektet är ingen garanti för placeringens framtida värdeutveckling. Placerande innebär alltid en risk för placeringens värdeutveckling. Värdet på placeringarna kan minska så till placerandet ansluter sig alltid en risk att kapitalet förloras helt eller delvis. Sparbeloppen och placeringsfonderna omfattas inte av insättningsgarantin och inte heller av ersättningsfonden för investerare.

Presentationen är inte en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd utan varje kund ska själv uppskatta om den produkt som övervägs lämpar sig som placeringsobjekt för denne. Bekanta dig med material om placeringsprodukten eller -tjänsten innan placeringsbeslutet fattas. Faktabladen för placeringsförsäkringar och placeringsobjekt finns på adressen www.lahitapiola.fi.

Denna presentation eller del av den får inte kopieras eller överföras elektroniskt genom kopiering eller inspelning eller på annat sätt lagras utan ett skriftligt tillstånd av LokalTapiola. Denna publikation är endast avsedd för privat bruk. Alla rättigheter förbehålls. Om presentationen citeras ska LokalTapiola nämnas som källa. På LokalTapiola kan inte framställas anspråk på basis av innehållet i presentationen.

Tjänsteleverantörer: Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Kapitalförvaltning: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.