Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola-gruppens resultat 2019: Vår reform att bli ett livstrygghetsbolag går enligt planerna

13.2.2020 - Ekonomi

Resultatutvecklingen i gruppens försäkringsbolag var bra år 2019. Intäkterna av placeringsverksamheten var exceptionellt bra, vilket särskilt förbättrade rörelse- och totalresultatet.

”År 2019 var ett mycket bra år för LokalTapiola. Särskilt placeringsintäkterna gjorde att totalresultatet var bra. Även kundnöjdheten vad gäller våra produkter och tjänster hölls på en hög nivå. Vi stärkte ytterligare vår förmåga att skapa värde för våra ägarkunder både under bra och dåliga tider.

Vårt mål är att vara den mest uppskattade partner inom livstrygghet i kundernas vardag. Vi erbjuder allt flera olika förebyggande lösningar, säkerhetslösningar och välbefinnandelösningar med vars hjälp finländarnas liv blir tryggare, ekonomiskt framgångsrikare och hälsosammare. Tack vare vår kompetenta personal kan vi även i fortsättningen erbjuda kunderna utmärkt och omsorgsfull betjäning ansikte mot ansikte.

För LokalTapiola är det viktigt att den regionala livskraften hålls på en bra nivå i hela Finland. Vi är lite oroliga över att de regionala skillnaderna ökar”, säger LokalTapiola Skadebolags och Livbolags styrelseordförande Juha Koponen.

Trygghet – Vi tryggar kontinuiteten och förebygger skador

  • Finländarna litar på LokalTapiola vad gäller försäkringar för fordon. Vi är fortfarande marknadsledare inom fordonsförsäkringar. Vår marknadsandel inom trafikförsäkring överskred 32 procent och antalet försäkrade fordon ökade väsentligt.
  • Vi har startat ett nytt mångårigt projekt för att minska vattenskador och börjat installera vattenfelsbrytare i kundernas egnahemshus. Anordningen har fungerat bra. I fler än vart femte egnahemshus i vilken anordningen installerats har man upptäckt någon typ av läckage och därmed kunnat undvika en större vattenskada.

Ekonomi – Vi hjälper att skapa beredskap och öka förmögenheten

  • Vi erbjuder våra kunder ännu mera heltäckande betjäning inom bilism. LokalTapiola Finans Ab som vi grundat fortsatte att växa lönsamt och bolagets nyanskaffningsmarknadsandel var nästan 20 procent i december. LokalTapiola Finans är den tredje största bilfinansiären i Finland vad gäller finansieringsförsäljning. I sitt nya utsläppskompensationssystem kompenserar LokalTapiola Finans utsläppen från de bilar bolaget finansierar om bilen är försäkrad i LokalTapiola-gruppen.
  • Vi har utvecklat spar- och placeringstjänsterna som erbjuds våra kunder. I vår nya mobilapplikation lanserade vi ett nytt och lätt sätt att börja spara. Även våra kunder gynnas av LokalTapiola-gruppens förmåner som hänför sig till hållbara placeringar och de förmåner ett stort investerande försäkringsbolag har.

Hälsa – Vi främjar hälsan

  • Som ett livstrygghetsbolag satsar vi allt mer på att heltäckande upprätthålla kundernas hälsa och att förebygga sjukdomar. Vi har en roll i de förändringarna inom hälsovårdsbranschen som sker i Finland i och med att vår samarbetspartner, hälsovårdsbolaget Mehiläinen, gav ett anbud på att köpa hälsovårdsföretaget Pihlajalinna. Vi är en stor finsk delägare i båda bolagen.
  • Vi förenklade ersättningsprocessen för kunderna. För att kunna erbjuda effektiv hjälp vid sjukdomsfall har våra kunder tillgång till distansvårdstjänsterna HälsoHjälpen och Djurhjälpen som vi erbjuder i samarbete med våra partners.

LokalTapiola Skade- och Livbolags styrelseordförande Juha Koponens kommentarer:

Resultatutvecklingen i gruppens försäkringsbolag var bra år 2019. Intäkterna av placeringsverksamheten var exceptionellt bra, vilket särskilt förbättrade rörelse- och totalresultatet. Den lägre räntenivån ökade Solvens II-ansvarsskulden vilket minskade de egna tillgångarna medan ökningen av värdet på placeringstillgångarna höjde solvenskravet. Utvecklingen av totalresultatet skiljde sig klart och tydligt från solvensutvecklingen av Solvens II.

År 2019 var den jämförbara premieinkomsten från LokalTapiolas direktförsäkring inom skadeförsäkringsverksamheten 1 186 miljoner euro. Jämförbart ökade premieinkomsten 4,7 procent. Vad gäller skadeförsäkring så inkluderar premieinkomsten, avkastningen på premieinkomsten och ersättningskostnaderna en väsentlig andel poster av engångskaraktär i anknytning till ändringar av beräkningsgrunderna och beräkningsmetoden för ansvarsskulden och ändringen av patientskadelagen. Den försäkringstekniska lönsamheten inom skadeförsäkring mätt med totalkostnadsprocenten var 96,9 % (93,9 %) och när posterna av engångsnatur elimineras var den jämförbara totalkostnadsprocenten 93,7 %.

Livbolagets resultat var bra. Rörelsevinsten var sämre än förra året på grund av att det ränterörelseanknutna resultatet var mindre. Räntekompletteringen på 139 miljoner euro som gjordes på grund av den lägre räntenivån belastade det ränterörelseanknutna resultatet. Den jämförbara tillväxten av den totala premieinkomsten var 16 procent, det vill säga 72 miljoner euro. Sparöverföringar på nästan 100 miljoner euro som beror på förändringen av skattepraxis har avdragits från den jämförbara tillväxten.

Kapitalförvaltningens, Fastighetkapitalförvaltningens och Finansbolagets affärsverksamheter utvecklades gynnsamt och särskilt Finansbolagets tillväxt var mycket stark. Bolagens resultat var positiva.
Till LokalTapiolas kunder betalades som koncentreringsförmåner i anslutning till skadeförsäkring 73 miljoner euro (69 miljoner €) och som ersättningar 766 miljoner euro (724 miljoner €). Utgående från premierna betalades dessutom 31 miljoner euro som S-gruppens bonus till kunderna (29 miljoner €).

Vad gäller livförsäkring så uppgick ersättningarna som betalades till kunderna till sammanlagt 521 miljoner euro (353 miljoner €) och dessutom krediterades 62 miljoner euro (62 miljoner €) som avkastning på försäkringsbesparingar. Av dessa var 9 miljoner euro (8 miljoner €) kundåterbäringar.

Läs mera här