Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Försäkringsbolagen märker när snöskotersäsongen börjar – ”för många allvarliga olyckor”

3.12.2019 - Turvallisuus

Att snöskotersäsongen börjar märks genom att registrerandet och försäkrandet av snöskotrar ökar. Försäkringsbolagen betalar årligen ersättning för över 700 personskador som uppstått i samband med snöskoterolyckor. Försäkringsbolagens statistik visar att snöskoterolyckor ofta leder till allvarliga personskador som kräver stora ersättningar men man har även vidtagit olika åtgärder för att minska skadorna.

I Lappland och norra Finland har snöskotersäsongen redan pågått en lång tid. LokalTapiolas skadestatistik visar att snöskotrar dock används i hela Finland när vädret tillåter.

- I Lapplandsregionen har det genomsnittliga ersättningsbeloppet som betalats med stöd av trafikförsäkring för snöskoter varit över 7 000 euro under de senaste åren, säger ersättningsdirektör Janne Koskela vid LokalTapiola Lappi.

Enligt Lappi är det genomsnittliga ersättningsbeloppet mycket högt eftersom ersättningarna även omfattar mindre skador, t.ex. skador som endast kräver ett kontrollbesök hos läkare. Redan en lite allvarligare skada leder lätt till försäkringsersättningar på tiotusentals euro.

- De allvarligaste personskadorna kan ge upphov till ersättningar på hundratusentals euro eller rentav över en miljon euro om olycksfallet gör en ung person arbetsoförmögen. Just dessa mest allvarliga skador som leder till arbetsoförmåga och ersättningar under tiotals år är orsaken till att den lagstadgade trafikförsäkringen existerar.

Den lagstadgade trafikförsäkringen täcker personskador som uppstår i snöskoterolyckor och materiella skador som orsakas andra personer än personen som vållat olyckan.

Oerfarenhet kan leda till olyckor

Utgående från olycksfallsstatistiken indelar Koskela skadorna i olycksfall som drabbat erfarna förare och olycksfall som drabbat oerfarna förare, till exempel i samband med snöskotersafarin.

- Olycksfall som inträffar under snöskotersafarin beror ofta på att personen inte är van med att använda snöskoterns reglage. I stället för ta bort tummen från gasen så gasar man mer i misstag. Liknande situationer inträffar i vänsterkurvor då man med höger hand vänder styrstången och samtidigt i misstag ökar på gasen, säger Koskela.

Enligt Koskela kunde dylika olycksfall minskas väsentligt genom att ta i bruk snöskotrar vars hastighet och acceleration begränsats.

- Vissa turistföretag har redan börjat använda snöskotrar som har ett så kallat säkert gasreglage med olika körprogram. Sådana snöskotrar har även en säkerhetsbrytare.

Olycksfall som uppstår då hastigheten ökar överraskande har ofta allvarliga följder när man i hög hastighet kolliderar med snöskotern som ligger framför eller med till exempel ett träd.

- I sådana olycksfall är skador på bröstkorgen vanliga. Bröstkorgen träffar styrstången varvid revbenen kan gå av och skada de inre organen. Även frakturer på armar och ben och nackskador är vanliga. Allvarliga personskador uppstår redan i låga hastigheter, säger Koskela.

Alkoholen ofta en bidragande orsak

Erfarna förare råkar ofta ut för olycksfall på grund av för hög situationshastighet.

- Ett typiskt olycksfall när man kör snöskoter på is är att man kolliderar med packis eller snövallar som vinden skapat. När man kör i skymningen är det svårt att tydligt urskilja terrängen och då kan det uppstå överraskande situationer, säger Koskela.

- Olycksfall uppstår även ofta när man kör utanför märkta rutter då det kan finnas stenar och stubbar under snön. Olycksfallsrisken ökar också när man kör i branta sluttningar.

Även körning på svag is orsakar allvarliga olycksfall varje år. Enligt Koskela är alkoholen fortfarande en bidragande orsak till många olycksfall.

- I olycksfall har snöskotrar liksom terränghjulingar och motorcyklar inget skyddande ramverk som det finns på bilar. I höga hastigheter leder olycksfall allt som oftast till personskador. Därmed är en rätt situationshastighet en viktig faktor för att minska skadorna. Även skyddsutrustning såsom hjälm och bröstpansar förhindrar effektivt allvarliga skador. Alkohol ska man absolut inte dricka när man kör snöskoter, säger Koskela.

Så här försäkrar du snöskotern

En snöskoter ska alltid vara registrerat som påställt och den lagstadgade trafikförsäkringen ska vara i kraft. Även när man kör på sin egen gård eller väg ska den lagstadgade försäkringen gälla.

- Vid val av frivillig kaskoförsäkring för snöskoter gäller i princip samma saker som vid val av kaskoförsäkring för bil. Nya snöskotrar är det bäst att försäkra med omfattande kaskoförsäkring som täcker kollisioner och äldre snöskotrar kan man försäkra med en reducerad kaskoförsäkring som inkluderar bland annat brand- och stöldförsäkring. Typen av snöskoter och försäkringstagarens ålder påverkar priset på försäkringarna och det lönar sig därmed att kontrollera priserna före man köper en snöskoter.

Bekanta dig med LokalTapiolas snöskoterförsäkringar.