Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola-gruppens resultat 1-6/2019 var bra och tjänsterna som vi erbjuder våra kunder utvecklades positivt

20.8.2019 - Ekonomi

Vi hjälper våra kunder att trygga sina liv och sin affärsverksamhet. Kundernas nöjdhet vad gäller våra produkter och tjänster ökar fortsättningsvis. Skadeförsäkringens ersättningskostnader uppgick till 438,8 miljoner euro, viket visade en nedgång på nästan 5 procent jämfört med fjolåret. Avkastningen på placeringarna utvecklades bra på grund av att den allmänna räntenivån sjönk och aktiemarknaderna utvecklades gynnsamt.

Viktiga händelser under januari-juni 2019:

Trygghet – Vi tryggar kontinuiteten och förebygger skador

  • Försäljningen och premieinkomsten inom frivilliga bilförsäkringar utvecklades bra. Vi är fortfarande marknadsledare inom trafikförsäkring och vår marknadsandel förblev nästan oförändrad.
  • Företagsförsäkring växte starkt inom alla centrala produktområden.
  • Våra kunder vill allt mera uträtta ärenden mobilt. Med hjälp av den nya applikationen Livstrygghet kan du uträtta försäkringsärenden och följa besparingar och placeringar även mobilt.

Ekonomi – Vi hjälper att förbereda och att öka förmögenheten

  • Vi erbjuder våra kunder ännu mera heltäckande betjäning inom bilism. Finansieringsportföljen för LokalTapiola Finans Ab som vi grundat har ökat kraftigt och portföljens värde var 347,2 miljoner euro i slutet av juni.
  • Ekonomisk självförsörjning är viktig för våra kunder. Redan över 20 000 finländare har tillägnat sig LokalTapiolas nya placeringstjänst som ger alla våra kunder förmånerna för en stor försäkringsbolagsinvesterare.

Hälsa – Vi främjar hälsan

  • Den populära tjänsten HälsoHjälpen utvidgar sig med fart. Välbefinnandetjänsterna som ingår i Smart livförsäkring är nu en del av applikationen HälsoHjälpen. Tjänsten som förverkligats i samarbete med Mehiläinen erbjuder distansläkartjänster via en mobilapplikation dygnet runt, året om.
  • Hjälpen-tjänsterna utökades att också omfatta sällskapsdjur, när pilotprojektet med tjänsten LemmikkiHelppi började i slutet av år 2018. LemmikkiHelppi som erbjuder distansveterinärtjänster har producerats tillsammans med Omaeläinklinikka.


Kommentarer av LokalTapiola-gruppens chefdirektör Erkki Moisander:

Början av år 2019 gick bra både affärsmässigt och resultatmässigt. Kundernas nöjdhet vad gäller våra produkter och tjänster utvecklas fortsättningsvis positivt. Premieinkomsten ökade både inom skade- och livförsäkring. Skadeförsäkringens ersättningskostnader uppgick till 438,8 miljoner euro, viket visade en nedgång på nästan 5 procent jämfört med fjolåret. Riskprocenten inom skadeförsäkring sjönk jämfört med motsvarande tid år 2018 och driftskostnaderna hölls under kontroll. Placeringsavkastningen var på en bra nivå. För placeringsprodukternas del är utsikterna för resten av året utmanande på grund av den låga räntenivån på marknaderna.

Inom trafikförsäkring är vi marknadsledare och vår marknadsandel har bibehållits nästan oförändrad. Premieinkomsten från frivilliga bilförsäkringar ökade till följd av ökad försäljning och av att ökningen av skadekostnaderna har varit måttliga till följd av tariffhöjningar.

Början av året överträffade förväntningarna för LokalTapiola Finans. Finansieringsportföljen ökade mer än förväntat och var 347 miljoner euro i slutet av juni. Även resultatet var bättre än förväntat och klart positivt, mycket tidigare än planerat. Den starka uppgången i marknadsandelarna i den utmanade marknadssituationen för bilhandeln torde jämna ut sig under slutet av året, men utsikterna för finansbolaget är positiva.

Finländarna vill allt mera sköta försäkring, finansiering och hälsovårdstjänster digitalt och mobilt. Nya livstrygghetsapplikationen gör det lättare för våra kunder att uträtta sina ärenden. Utöver försäkringsärenden kan man i applikationen enkelt förvalta och följa sina besparingar.

Ett bra exempel på våra kunders mobiltjänster är tjänsten HälsoHjälpen, som förverkligats i samarbete med Mehiläinen, med vilken våra kunder kan sköta sina hälsotjänster på distans. Nu kan även välbefinnandetjänsterna som ingår i vår Smart livförsäkring användas via tjänsten HälsoHjälpen.

Tack vare de goda erfarenheterna från tjänsten HälsoHjälpen utvidgade vi distansläkartjänsterna att även omfatta distansvård av sällskapsdjur. Pilotprojektet LemmikkiHelppi som förverkligats i samarbete med Omaeläinklinikka erbjuder kunderna, som har sällskapsdjurförsäkringar, möjlighet att via en mobilapplikation sköta ärenden med en veterinär.

Beredskap inför framtiden är en väsentlig del av våra kunders livstrygghet. Vår position som marknadsledare inom risklivförsäkring har förstärkts ytterligare tack vare den ökade marknadsandelen.

Även vår marknadsandel inom grupplivförsäkringar har fortsatt att öka. Andelen är redan nästan 20 procent och under de senaste fyra åren har vår marknadsandel ökat med nästan åtta procentenheter. Till följd av förnyelserna under förra hösten kan våra gruppensionskunder dra nytta av LokalTapiolas placeringskunnande och förmånerna för stora investerare. Kunderna har tagit väl emot förnyelsen och kundantalet har fortsatt att öka under 2019.

Enligt vår åsikt ska alla ha rätt till ett kostnadseffektivt sparande och placerande, därför erbjuder vi förmånerna för stora försäkringsbolagsinvesterare åt alla våra kunder. Över 20 000 finländare har redan tillägnat sig LokalTapiolas försäkringsbaserade kapitalförvaltning.

Våra kunder uppskattar professionell och pålitlig kapitalförvaltning. Redan för tredje gången i rad valde Lipper, som är en internationell utgivare av fondanalyser och -jämförelser, LokalTapiola Kapitalförvaltning till den bästa kapitalförvaltaren i Norden i klassen för små bolag. Suomen Laatuyhdistys beviljade för sin del LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Suomen laatupalkinto.

LokalTapiola är en av Finlands största försäkrare av företag. Vi har redan länge vuxit kraftigt inom företagskunder och under denna resultatperiod har allt fler företagar- och företagskunder valt vårt bolag som samarbetspartner. Våra nuvarande kunders lojalitet och nöjdhet har fortsättningsvis utvecklats positivt.

De små- och medelstora bolagen erbjuds mera finansiellt stöd. LokalTapiola anslöt sig som första finländska försäkringsbolag till InnovFin SME Guarantee –kreditgarantiprogrammet som finansieras av Europeiska Investeringsbanken. LokalTapiolas andel i programmet är 100 miljoner euro.

För små och medelstora företag och lantbruksföretagare lanserade vi cyberförsäkringen och -tjänsten, som är en heltäckande tjänst för hanteringen av företagets datasäkerhetsrisker.
Vår marknadsställning inom lantbruksaffärsverksamheten har förstärkts ytterligare i och med att marknadsandelen har ökat. Vi främjar ekonomiska tjänster för lantbruksföretagare även genom lantbruksfinansiering som erbjuds av våra banksamarbetspartner OMA Säästöpankki och Sparbankerna.

Premieinkomsten för LokalTapiolas direktförsäkring inom skadeförsäkring var under perioden januari-juni 750,5 miljoner euro. Det var 4,2 procent mera än under samma period i fjol. Premieinkomsten inom livförsäkring var 243,3 miljoner euro under januari-juni. Avkastningen på placeringstillgångarna förvaltade av Kapitalförvaltning och Fastighetskapitalförvaltning utvecklades bra.

Till kunderna krediterades 36,8 miljoner euro som helkundsförmåner för skadeförsäkring och 375,0 miljoner euro som ersättningar. Till kunderna krediterades 15,7 miljoner euro som S-gruppens bonus för försäkringspremierna. Inom livförsäkring betalades 180,2 miljoner euro i ersättningar till kunderna.

Vi har godkänt livstrygghetsstrategin för åren 2019- 2021 och vi har förbundit oss till att vara den mest uppskattade vardagspartnern inom livstryggheten för våra kunder. Enligt vår livstrygghetsstrategi erbjuder vi allt flera lösningar och tjänster för förutseende, trygghet och välbefinnande, med hjälp av vilka finländarnas vardag blir tryggare, hälsosammare och ekonomiskt framgångsrikare.

Vi betjänar våra kunder lokalt genom att dra nytta av digitalitet samt kundförståelse som grundar sig på analyser och lokal närvaro. Vår kunniga personal möjliggör även i fortsättningen en god och omsorgsfull betjäning.

Vid årsskiftet tillträder LokalTapiolas nya chefdirektör. Ekonomie magister Juha Koponen har valts till ny lots för livstrygghetsbolaget.

Siffrorna är oreviderade.

HälsoHjälpen hjälper dig varje dag