Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Inkomstregistret tas i bruk 1.1.2019 – beakta åtminstone följande

21.12.2018 - Ekonomi

Inkomstregistret är en elektronisk databas för inkomst-, pensions- och förmånsuppgifter. Lagen om inkomstdatasystemet trädde ikraft 16.1.2018 och registret tas i bruk stegvis från och med början av 2019. Arbetsgivarna ska i fortsättningen från och med 1.1.2019 anmäla utbetalda löner inom fem dagar från lönedagen till inkomstregistret som Skatteförvaltningen upprätthåller.

Inkomstregistret skapar inte ny rätt till informationsåtkomst för medborgare och myndigheter, utan användaren får endast de uppgifter som de även nu är berättigade till. Läs nedan LokalTapiolas utvecklingschef Matti Alankos tips på hur man förbereder sig för inkomstregistret:

Allmänt

  • Arbetsgivaren ska till inkomstregistret meddela alla löner oberoende av lönebeloppet eller arbetstagarens ålder. Utöver löneuppgifter ska arbetsgivarna till inkomstregistret meddela dagpenningar, måltidsersättningar, kilometerersättningar och skattepliktiga kostnadsersättningar. Även naturaförmånerna (såsom telefon- och bilförmån) ska meddelas till inkomstregistret. Dessutom ska arbetsgivaren ge en särskild anmälan om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter.
  • Det är viktigt att arbetsgivaren kommer ihåg att göra anmälan till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningen. Anmälan ska göras efter varje löneutbetalning.

Vad gäller LokalTapiola och arbetsolycksfallsförsäkringen

  • Det är skäl att arbetsgivaren senast nu antecknar i sina egna system/uppgifter för varje arbetstagare:
    • uppgift om yrkesklass, dvs. vilket arbete arbetstagaren utför. Yrkesklassen är obligatorisk uppgift, när arbetstagaren omfattas av arbetsolycksfallsförsäkringen. Du kan kontrollera yrkesklassen här: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/017-2018-05-15/index.html
    • Om arbetsgivaren har flera arbetsolycksfallsförsäkringar, ska vid lönemottagaren utöver yrkesklass även antecknas försäkringsnummer, dvs. till vilken försäkring arbetstagaren hör. Med hjälp av detta riktas lönerna till korrekt försäkring.
    • Vi rekommenderar att arbetsgivaren från och med början av året i samband med löneuppgifterna även meddelar frivilliga uppgifter (såsom t.ex. noggrannare lönedelar och intjäningsperioden). De frivilliga uppgifterna behövs för arbetsolycksfallsförsäkringens förmånsbeslut och ersättningshandläggning. Att ge även dessa uppgifter i samband med lönebetalningen minskar det manuella utredningsarbetet.

Läs mer om inkomstregistret här.