Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Halvårsresultat 2016: LokalTapiola-gruppens skadeförsäkringsverksamhet växte

5.9.2016 -

• Premieinkomsten inom direktförsäkring i LokalTapiola-gruppens skadeförsäkringsverksamhet ökade med 1,4 procent till 702,3 miljoner euro (692,3 miljoner euro). Gruppens rörelsevinst inom skadeförsäkringsverksamhet var 150,3 miljoner euro (196,7 miljoner euro). Gruppens totalresultat inom skadeförsäkringsverksamhet var 158,0 miljoner euro (191,5 miljoner euro). Gruppens totalkostnadsprocent exklusive beräkningsräntekostnad var 87,2 procent (93,7 %). Under rapportperioden minskade ersättningskostnaderna med 15,8 miljoner euro som hänför sig till upplösning av ersättningsansvar inom trafikförsäkring av engångsnatur. Utan denna post skulle totalkostnadsprocenten ha varit 90,0. Skadeförsäkringsverksamheten omfattar det sammanlagda resultatet för LokalTapiola Skadeförsäkringsbolag och de 20 regionbolagen.

• LokalTapiola Skadebolags rörelsevinst under rapportperioden var 111,3 miljoner euro (143,2 miljoner euro). Totalresultatet var 104,1 miljoner euro (115,9 miljoner euro). Totalkostnadsprocenten utan beräkningsräntekostnad var 79,1 procent (96,3 %). Utan ovan nämnda post av engångsnatur som bokförts som ersättningskostnad skulle totalkostnadsprocenten ha varit 85,7.

• LokalTapiola Livbolags rörelsevinst var 43,7 miljoner euro (126,8 miljoner euro). Den minskade rörelsevinsten beror på lägre placeringsavkastning. Totalresultatet var 47,3 miljoner euro (89,7 miljoner euro).

• LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s resultat under rapportperioden var 2,0 miljoner euro (2,5 miljoner euro). Kapitalet i LokalTapiola fonderna var 3,6 miljarder euro (3,7 miljarder euro).

• Koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning hade en rörelsevinst på 1,8 miljoner euro (1,9 miljoner euro).


Chefdirektör Erkki Moisanders kommentarer

”LokalTapiola-gruppens resultat under det första halvåret var bra. Risklivförsäkringarna fortsätter växa. Vi lyckades även bra i överföringen av lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Premieinkomsten inom LokalTapiola-gruppens skadeförsäkringsverksamhet, dvs. premieinkomsten inom direktförsäkring i LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och de 20 regionbolagen, ökade med 1,4 procent till 702,3 miljoner euro (692,3 miljoner euro). Gruppens rörelsevinst inom skadeförsäkringsverksamhet var 150,3 miljoner euro (196,7 miljoner euro).

LokalTapiola-gruppens solvensställning var stark enligt det nya solvensregelverket Solvens II som togs i bruk i början av år 2016. LokalTapiola Skadebolags solvensställning (bolagets egen förmögenhet i förhållande till solvenskravet) var nästan 2,5-faldigt (247 %) och regionbolagens solvensställningar var mellan 253 och 401 procent. LokalTapiola Livbolags solvensställning var 162 procent. Därmed kan solvensen i gruppens skade- och livbolag anses stark.

I enlighet med vår livstrygghetsstrategi fortsatte vi att utvidga vår verksamhet inom hälso- och välbefinnandetjänster. Därmed ökade LokalTapiolas skadeförsäkrings- och livbolag ägandet i Pihlajalinna Abp till 23,42 procent. I fortsättningen vill vi erbjuda kunderna fler förebyggande hälso- och välbefinnandetjänster som komplement till försäkringar.

Redan över 7 000 finländare har tecknat Smart livförsäkring som lanserades för ett drygt år sedan. Helheten omfattar elektronisk hälsokontroll, coaching, aktivitetsarband och en applikation som följer med hälsouppgifterna. Det ekonomiska skyddet i helheten utgörs av LokalTapiolas smarta livförsäkring. En enkät bland personer som tecknat Smart livförsäkring visar att försäkringen har under ett år hjälpt dem till hälsosammare levnadsvanor. Nästan 90 procent berättar att de lever hälsosammare.

Vi lanserade även en ny försäkring för allvarlig sjukdom hos barn som bidrar till familjens ekonomi och uppehälle om barnet blir allvarligt sjukt. LokalTapiola erbjuder nu skyddet till sina barnfamiljskunder avgiftfritt under första året. LokalTapiola vill vara med och göra samhället säkrare och mer hälsosamt med konkreta gärningar, t.ex. med hjälp av försäkring för alvarlig sjukdom hos barn, Smart livförsäkring och en handbrandsläckningsutbildning som går under namnet Hjälteskolning.

LokalTapiola Skadebolag hade ett positivt resultat i överföringen av olycksfallsförsäkringar

LokalTapiola Skadebolags rörelsevinst under rapportperioden var 111,3 miljoner euro (143,2 miljoner euro). Totalresultatet var 104,1 miljoner euro (115,9 miljoner euro). Förändringen i värderingsdifferenserna i placeringsverksamheten minskade totalresultatet med 7,2 miljoner euro (minskade med 27,3 miljoner euro). I förändringen av värderingsdifferensen under jämförelseperioden har beaktats affärsverksamhetsöverföringen 30.6.2015 där LokalTapiola Skadebolag överlät till LokalTapiola Huvudstadsregionen försäkringsavtal och ansvarsskulder som hänför sig till beståndet av frivilliga försäkringar i huvudstadsregionen samt tillgångar som fungerar som täckning för avtalet och ansvarsskulderna.

Premieinkomsten var 399,0 miljoner euro (434,4 miljoner euro) och premieinkomsten inom direktförsäkring 319,1 miljoner euro (359,4 miljoner euro).

Premieinkomsten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring ökade med 0,4 procent till 141,3 miljoner euro (jämförbar siffra 140,8 miljoner euro). Det uppskattade totalresultatet av överföringen under rapportperioden var 1,9 miljoner euro vinst.

LokalTapiola har hållit sin ställning som marknadsledare inom motorfordonsförsäkring med en marknadsandel på 31 procent (31,3 % 12/2015). Premieinkomsten inom trafikförsäkring minskade med 0,7 procent till 130,1 miljoner euro (131,0 miljoner euro). ”Som marknadsledare inom fordonsförsäkring är en av LokalTapiolas centrala uppgifter under slutet av året att förbereda oss för den nya trafikförsäkringslagen som träder i kraft vid årsskiftet. I enlighet med vår livstrygghetsstrategi satsar vi även på bl.a. arbetsförmågatjänster”, säger verkställande direktör Jari Sundström.

Totalkostnadsprocenten utan beräkningsräntekostnad var 79,1 procent (96,3 %). Totalkostnadsprocenten minskade med 6,6 procentenheter till följd av upplösningsposten av engångsnatur inom trafikförsäkring. Avkastningen på placeringarna till gängse värde var trots den svåra placeringsmiljön 1,8 procent (3,5 %). Bolagets solvens enligt solvensregelverket Solvens II som trädde i kraft i början av år 2016 var stark och låg på 247 procent.

LokalTapiola Livbolag växte inom riskliv- och gruppensionsförsäkring

LokalTapiola Livbolags rörelsevinst var 43,7 miljoner euro (126,8 miljoner euro). Rörelsevinsten minskades särskilt på grund av mindre placeringsavkastning. Placeringsverksamhetens värderingsdifferenser ökade totalresultatet med 3,6 miljoner euro till 47,3 miljoner euro (89,7 miljoner euro).

Under rapportperioden var nettointäkten av placeringsverksamheten till gängse värde 2,2 procent (3,6 %). Trots den turbulenta marknadssituationen var placeringsavkastningen dock enligt målen och högre än beräkningsräntan som betalas på kundernas försäkringskapital.

”LokalTapiola Livbolag växte enligt planerna i början av året och snabbare än branschen på sina tyngdpunktsområden riskliv- och gruppensionsförsäkring. Satsningarna på tjänsternas tillgänglighet och nya tjänster ökade försäljningen och antalet kunder. Den utmanande placerings- och finansmiljön samt osäkerheten kring effekterna av lagstiftningen som stöder sparande har försvårat försäljningen av spar- och placeringsprodukter”, säger verkställande direktör Minna Kohmo.

Premieinkomsten inom risklivförsäkring ökade med 6,1 procent till 46,0 miljoner euro (43,4 miljoner euro) då premieinkomsten inom branschen sjönk med 1,7 procent. Premieinkomsten inom gruppensionsförsäkring ökade med 1,3 procent till 14,0 miljoner euro (13,8 miljoner euro) då premieinkomsten inom branschen sjönk med 25,9 procent.

Premieinkomsten var 205,1 miljoner euro (224,0 miljoner euro) vilket är en nedgång på 8,3 procent jämfört med samma tidpunkt året innan. Förändringen beror i huvudsak på att det fondanknutna sparandet minskat. Enligt Finansbranschens Centralförbund sjönk premieinkomsten inom hela branschen med 37,7 procent.

Bolagets solvens enligt solvensregelverket Solvens II var bra i förhållande till ställda mål, 162 procent under hela halvårsperioden.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab uppnådde bra resultat

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s resultat under rapportperioden var bra i den turbulenta placeringsmiljön; 2,0 miljoner euro (2,5 miljoner euro). Tillgångarna som bolaget förvaltar sjönk med 0,9 procent till 9,4 miljarder euro. Kapitalet i LokalTapiola fonderna var under första halvan av året 3,6 miljarder euro (3,7 miljarder euro).

Bolagets solvens var utmärkt i slutet av rapportperioden. Kärnverksamhetskapitalet, det primära kapitalet och det totala verksamhetskapitalet i förhållande till riskvägda ansvar var 46,6 procent (36,2 %).

Under början av året och sommaren var fluktuationen stor på placeringsmarknaderna. Enligt verkställande direktör Tom Liljeström har utvecklingen på marknaderna en stor betydelse för bolagets resultat. ”Den förväntade avkastningen har minskat i praktiskt taget alla tillgångsslag. Det lönar sig alltså att förbereda sig på en ännu blygsammare utveckling av värdet på tillgångarna i en miljö av ännu högre placeringsrisker.”

Koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning ökade fastighetsinvesteringarna

Koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings omsättning under halvårsperioden var enligt planerna och uppgick till 7,7 miljoner euro (7,7 miljoner euro), en ökning på 0,6. ”Den budgeterade omsättningen för hela året är 14,8 miljoner euro, en summa som vi tror att vi uppnår”, säger verkställande direktör Vesa Immonen.

Rörelsevinsten var 1,8 miljoner euro (1,9 miljoner euro) och rörelsevinsten i procent 23,9 (25,2).
Likviditeten, dvs. quick ratio, var på en utmärkt nivå: 4,8 (5,1 12/2015). Kostnads/intäktsrelationen var 0,76 (0,75).

Enligt Immonen hade bolaget en mycket aktiv investerings- och försäljningsverksamhet. Under halvårsperioden investerades 129,9 miljoner euro (347,2 miljoner euro år 2015) i fastigheter och fastighetsförsäljningen uppgick till 178,7 miljoner euro (25,6 miljoner euro år 2015).

Siffrorna är oreviderade.