Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi26.9.2023

Hur behålla nyckelpersoner? – Tilläggspension kan vara en konkurrensfördel och ett sätt att engagera

I många företag funderar man just nu på hur man ska locka till sig nya förmågor. Lika febrilt funderar man på hur man ska kunna hålla kvar viktiga experter. Tilläggspensionen ger möjlighet till detta. För en företagare ger lösningen skydd under pensionstiden.

Allt fler är villiga att byta arbetsgivare under nästa år. YTK arbetslöshetskassan utredde faktorer som påverkar engagemanget hos personalen: Enligt en omfattande Jäsenpulssi-enkät berättar 27 procent av de som svarade på enkäten att de funderar på att byta arbetsplats. 14 procent av dessa anger att orsaken är att de inte är bundna till sin nuvarande arbetsplats.

Samtidigt finns det en verklig brist på experter inom många branscher. Problemen med tillgången på arbetskraft är precis som i fjol ett stort hinder för utvecklingen i många företag, framgår av Smf-företagsbarometern som Företagarna i Finland publicerat. Därför lönar det sig för alla företagare att fundera på hur man håller företagets resultatskapare nöjda och varifrån får man nya förmågor.

Hur kan man knyta experterna till det egna företaget?

Det är ju känt att anställningsförmåner ökar tillfredsställelsen gentemot den egna arbetsplatsen. Ett alternativ som erbjuds är tilläggspensionslösningar. Pensionsskyddsarrangemangen ger en bra arbetsgivarbild av företaget. Goda pensionsförmåner är ett sätt att visa uppskattning och med hjälp av dem kan arbetsgivaren delta i pensionssparandet. Lämpliga försäkringsprodukter finns för både belöning av företagets nyckelpersoner och komplettering av pensionsskyddet för företagets anställda.

– Tilläggspensionen kan både vara en rekryteringsfördel och ett sätt att belöna personalen och på detta sätt engagera dem, säger LokalTapiola Livförsäkringsbolagets försäljningschef Markus Kauppila.

Vi kan säga att en frivillig pensionsförsäkring är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att engagera och belöna personalen. Försäkringspremierna räknas inte som lön, så företaget behöver inte betala arbetsgivaravgifter för dem. Premierna är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. Nyttan med tilläggspensionen kan överstiga en löneförhöjning eller den nytta som bonusar ger.

Tilläggspension intjänas genom ett omfattande investeringsurval. I LokalTapiola kan man utöver LokalTapiolas egna fonder även ansluta populära Seligsons fonder till försäkringar. Även skydd vid dödsfall är en av fördelarna med tilläggspensionen. Pensionsbesparingen, som intjänas, betalas till fullt belopp som dödsfallsskydd till en vald förmånstagare.

Företaget deltar i personalens pensionssparande

Fördelen med en gruppensionsförsäkring som lämpar sig för att komplettera personalens pensionsskydd är dess flexibilitet: premierna är frivilliga och kan anpassas enligt företagets ekonomiska situation. Premierna kan vid behov pausas om omständigheterna så kräver.

- Försäkringen kan tecknas för en viss personalgrupp eller för företagets hela personal. Gruppen ska i början bestå av minst två personer. Försäkrad kan till exempel vara företagets ledning, försäljningspersonal eller företagets chefer, säger Kauppila.

För en företagare ger tilläggspensionen skydd under pensionstiden

Att spara i en tilläggspension ger företagaren möjlighet till en bättre levnadsstandard under pensionstiden: med hjälp av den kan företagaren förbättra uppehället under pensionstiden. Lösningen är även flexibel för företagare: betalningarna kan planeras. Pensionspremierna kan vid behov pausas om företagsverksamheten tillfälligt försvåras.

Det är vanligt att man förstår behovet av tilläggspension först när pensionsåldern närmar sig, berättar Kauppila. Det kan vara särskilt nödvändigt om det finns avbrott i arbetskarriären eller om man till exempel har jobbat utomlands. Många vill också ha mera tillgångar under början av pensionstiden så att man kan förverkliga sina drömmar, till exempel resa. Den frivilliga pensionsförsäkringen fungerar även som skydd vid arbetsoförmåga eftersom pensionen kan lyftas före pensionsåldern.

- Tilläggspensionen gör det möjligt att kontrollerat lämna arbetslivet om du till exempel inte längre klarar av ett heltidsarbete. Det är något som många borde fundera på nu när pensionsåldrarna stiger, säger Kauppila.

På LokalTapiolas webbinarium om investeringslösningar för företagskunder 12.10 kl. 9.00 får du höra mera om engagering och belöning av personal och hur rekrytera de bästa experterna inom branschen. På webbinariet ger LokalTapiola Kapitalförvaltnings ekonom Hannu Nummiaro en översikt av ekonomiska utsikter. LokalTapiola Kapitalförvaltnings regiondirektör Johanna Sarviaho berättar om investeringstjänster som byggts upp för företagskundernas behov och LokalTapiola Livbolagets försäljningsdirektör Noora Grönlund delar med sig av sina erfarenheter av tilläggspension och av dess betydelse för personalengagemang och som en rekryteringstrumf. Webbinariet är speciellt riktat till dem som svarar för företagens ekonomi- och HR-ärenden. Webbinariet ordnas på finska.

Anmäl dig här!