Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandEkonomi15.2.2023

Solvensen förstärktes och premieinkomsten fortsatte att öka

LokalTapiola Nylands solvens stärktes år 2022. Vi betalade våra kunder 39,7 miljoner euro i ersättningar. Donationen till SPEK för att utarbeta brandförebyggande undervisningsmaterial till lågstadiet är på slutrakan. Det goda resultatet av försäkringsverksamheten gör det möjligt att utveckla ägarkundernas förmåner även i fortsättningen.

Kommentarer från LokalTapiola Nylands verkställande direktör Erik Valros:

”År 2022 var exceptionellt. På grund av den svaga utvecklingen på placeringsmarknaderna var vårt totalresultat sämre än under jämförelseperioden men vår egentliga affärsverksamhet var fortsättningsvis stabil och lönsam. Vår solvens var fortsättningsvis stark, vilket innebär stabilitet och trygghet för våra ägarkunder.

Den växande affärsverksamheten och den ökade samhälleliga aktiviteten efter upphävandet av coronarestriktionerna ledde till att skadeanmälningarna från våra kunder ökade. Antalet skadeanmälningar var 48 000. Vi betalade sammanlagt 39,7 miljoner euro i försäkringsersättningar. Den största ökningen har skett i bil- och personförsäkringar. Bland kunderna i vårt regionbolag inträffade 8 storskador under året, det vill säga skador på över 250 0000 euro.

Vi är ett bolag som ägs av kunderna och för oss är det viktigt att öka livstryggheten och kundnyttan för våra kunder samt att förebygga skador. Som ett lokalt livstrygghetsbolag vill vi vara nära våra kunder och stöda det lokala samhället. Vi har under början av året beslutat donera 70 000  euro från dispositionsfonden. Donationer mottagarna presenteras på våren. Dessutom sponsrar vi årligen flera idrottsföreningar och -lag.

Under året som börjat kommer utmaningarna i vår verksamhetsmiljö att fortsätta. Kriget i Ukraina, högre räntor och den allmänna prisökningen påverkar även företag och människor LokalTapiola Nylands verksamhetsområde. Tack vare sin starka solvens kan LokalTapiola Nyland verkställa ägarviljan genom att stöda ägarkunderna med bland annat konkurrenskraftig prissättning och högklassiga tjänster.”

De väsentligaste resultatfaktorerna i LokalTapiola Nyland år 2022

Premieinkomsten för direkttecknad skadeförsäkring var 60,9 miljoner euro och ökningen jämfört med förra året 5,2 procent. LokalTapiola Nylands höga kundlojalitet och bra försäljning inom särskilt privat- och företagskunder stöder den positiva utvecklingen av premieinkomsten.

Ersättningskostnaderna ökade år 2022 och riskprocenten som beskriver den egentliga försäkringsverksamhetens lönsamhet har efter pandemin återgått till samma nivå som de genomsnittliga långtidsnivåerna. Restriktionerna i anknytning till coronapandemin upphävdes under våren och den ökade samhälleliga aktiviteten ledde till en ökning av utbetalda ersättningar. Det hände fler stora skador än genomsnittet. Den höga inflationen ökade ersättningskostnaderna under slutet av året. Ersättningskostnaderna var 39,7 miljoner euro och den försäkringstekniska lönsamheten mätt enligt totalkostnadsprocenten var 97,8.

Den ökade volymen inom skadeförsäkring, satsningarna på utvecklingen av affärsverksamheten och den ökade samhälleliga aktiviteten efter pandemin har ökat bolagets omkostnader jämfört med året innan. Omkostnaderna ökade med 9,2 procent jämfört med samma period föregående år.

LokalTapiola Nylands försäkringstekniska bidrag inom skadeförsäkringsverksamheten var 1,0 miljoner euro. Det försäkringstekniska bidraget utgörs av premieintäkterna minskade med ersättningskostnaderna och driftskostnaderna. LokalTapiola Nylands rörelseresultat var 1,8 miljoner euro. Totalresultatet, - 10,5 miljoner euro påverkades särskilt av den utmanande placeringsmiljön och placeringsavkastningen enligt gängse värden var – 5,7 procent.

LokalTapiola Nyland ser även till att kunderna får ekonomisk trygghet som en del av den omfattande livstrygghetshelheten. Vi förbättrade kundförmånerna inom risklivförsäkring genom att minska premierna vid nyteckning och genom att avgiftsfritt höja försäkringsskyddsbeloppet för våra nuvarande kunder. LokalTapiola Kapitalförvaltning omorganiserade sin placeringsförsäljning i början av året och nu får våra kunder personlig betjäning inom sparande och placerande i hela Finland.

Nyckeltal, ersättningar och kundförmåner

Till LokalTapiola Nylands kunder betalades ersättningar till ett belopp av 39,7 miljoner euro. Till kunderna betalades dessutom 5,3 miljoner euro som helkundsförmåner och 1,9 miljoner euro som S-gruppens bonus för premierna.

LokalTapiola Nylands nyckeltal

1-12/2022

1-12/2021

Premieinkomst för direktförsäkring, miljoner euro

60,9

57,9

Ändring av premieinkomsten för direktförsäkring, %

5,2

Totalkostnadsprocent exklusive beräkningsräntekostnad

97,8

91,5

Riskprocent

65,1

60,4

Omkostnadsprocent

32,7

31,2

Nettointäkt av placeringsverksamheten enligt gängse värden, %

-5,7

7,6

Rörelseresultat, miljoner euro

1,8

9,0

Totalresultat, miljoner euro

-10,5

18,7

Kapitaltäckningsgrad i slutet av rapportperioden, %

306

244


Siffrorna är oreviderade.

LokalTapiola Nyland är ett lokalt ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av kunderna. Över 100 livstryggare betjänar våra knappt 80 000 kunder på våra 9 kontor från Lovisa i öster till Kyrkslätt i väst. Resultatet returneras i olika former tillbaka till ägarkunderna i form av förbättrad service, konkurrenskraftiga försäkringar och satsningar på en tryggare vardag.
LokalTapiola Nylands engagemang i det lokala näringslivet är märkbart. Totalt köper vi bland annat ersättningstjänster av lokala leverantörer för ett värde på ca 16 miljoner euro. LokalTapiola Nyland är aktivt med och utvecklar och stöder tryggheten och välmående i regionen.

Tilläggsuppgifter
Erik Valros, verkställande direktör, +358 50 360 3792, erik.valros@lahitapiola.fi.