Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola ÖsterbottenEkonomi14.2.2023

Österbotten: Solvensen förstärktes och premieinkomsten fortsatte att öka. Premierna höjdes inte för år 2023.

LokalTapiola Österbottens solvens stärktes år 2022. Vi betalade våra kunder 29,2 miljoner euro i ersättningar och stödde Österbotten med 0,4 miljoner euro. Det goda resultatet av försäkringsverksamheten gör det möjligt att inte höja försäkringspremiernas pris under 2023. Placeringsavkastningen minskade på grund av den utmanande placeringsmiljön.

Kommentarer från LokalTapiola Österbottens direktör Joel Sunabacka:

”År 2022 var exceptionellt. På grund av den svaga utvecklingen på placeringsmarknaderna var vårt totalresultat sämre än under jämförelseperioden men vår egentliga affärsverksamhet var fortsättningsvis stabil och lönsam. Vår solvens var fortsättningsvis stark, vilket innebär stabilitet och trygghet för våra ägarkunder.

Den växande affärsverksamheten och den ökade samhälleliga aktiviteten efter upphävandet av coronarestriktionerna ledde till att skadeanmälningarna från våra kunder ökade. Antalet skadeanmälningar var 24 tusen. Vi betalade sammanlagt 29,2 miljoner euro i försäkringsersättningar. Den största ökningen har skett i företagsförsäkringar och frivilliga personförsäkringar. Bland kunderna i vårt regionbolag inträffade 14 storskador under året, det vill säga skador på över hundra tusen euro.

Vi är ett bolag som ägs av kunderna och för oss är det viktigt att öka livstryggheten och kundnyttan för våra kunder samt att förebygga skador. Som ett lokalt livstrygghetsbolag vill vi vara nära våra kunder och stöda det lokala samhället. Vi har under början av året donerat 250 000 euro från dispositionsfonden. Donationer har bland annat gjorts till Finlands svenska Marthaförbund, Österbottens välfärdsområde och frivilliga brandkårer i regionen. Dessutom sponsrar vi årligen över 200 idrottsföreningar och -lag.

Under året som börjat kommer utmaningarna i vår verksamhetsmiljö att fortsätta. Kriget i Ukraina, högre räntor och den allmänna prisökningen påverkar även företag och människor i LokalTapiola Österbottens region. Tack vare sin starka solvens kan LokalTapiola Österbotten verkställa ägarviljan genom att inte höja försäkringspremierna år 2023.

I största delen av försäkringsavtalen påverkas prisförändringar även av en indexhöjning, som i sin tur beror på förhöjda utgifter. Även denna indexförhöjning kommer att utelämnas för den stora majoriteten av försäkringarna under år 2023. Beslutet innebär att försäkringspremierna inte kommer att höjas för år 2023 samt att bolaget tar på sig att bära det kostnadstryck som inflationen orsakar. Försäkringspremierna kommer således vara de samma som under år 2022 för de flesta kunder, bortsett från några få undantag.”

Premieinkomsten för direkttecknad skadeförsäkring var 56,1 miljoner euro och ökningen jämfört med förra året 5,2 procent. LokalTapiola Österbottens höga kundlojalitet och stora mängd kunder stöder den positiva utvecklingen av premieinkomsten.

Ersättningskostnaderna ökade år 2022, men riskprocenten, som beskriver den egentliga försäkringsverksamhetens lönsamhet, hölls ändå på en låg nivå om 49%. Restriktionerna i anknytning till coronapandemin upphävdes under våren och den ökade samhälleliga aktiviteten ledde till en ökning av utbetalda ersättningar. Den höga inflationen ökade ersättningskostnaderna under slutet av året. Ersättningskostnaderna var 29,7 miljoner euro och den försäkringstekniska lönsamheten mätt enligt totalkostnadsprocenten var 81,90 procent.

Den ökade volymen inom skadeförsäkring, satsningarna på utvecklingen av affärsverksamheten och den ökade samhälleliga aktiviteten efter pandemin har ökat bolagets omkostnader jämfört med året innan. Omkostnaderna ökade med 11,1 procent jämfört med samma period föregående år.

LokalTapiola Österbottens försäkringstekniska bidrag inom skadeförsäkringsverksamheten var 9,3 miljoner euro. Det försäkringstekniska bidraget utgörs av premieintäkterna minskade med ersättningskostnaderna och driftskostnaderna. LokalTapiola Österbottens totalresultat var -3,7 miljoner euro och rörelseresultat 10,2 miljoner euro. Totalresultatet påverkades särskilt av den utmanande placeringsmiljön och placeringsavkastningen enligt gängse värden var -6,50 procent.

LokalTapiola Österbotten ser även till att kunderna får ekonomisk trygghet som en del av den omfattande livstrygghetshelheten. Vi förbättrade kundförmånerna inom risklivförsäkring genom att minska premierna vid nyteckning och genom att avgiftsfritt höja försäkringsskyddsbeloppet för våra nuvarande kunder. LokalTapiola Kapitalförvaltning omorganiserade sin placeringsförsäljning i början av året och nu får våra kunder personlig betjäning inom sparande och placerande i hela Finland.

Nyckeltal, ersättningar och kundförmåner

Till LokalTapiola Österbottens kunder betalades ersättningar till ett belopp av 29,2 miljoner euro. Till kunderna betalades dessutom 5,0 miljoner euro som helkundsförmåner och 1,8 miljoner euro som S-gruppens bonus för premierna.

LokalTapiola Österbottens nyckeltal

1-12/2022

1-12/2021

Premieinkomst för direktförsäkring, miljoner euro

56,1

53,4

Förändring av premieinkomst för direktförsäkring, %

5,2

4,8

Totalkostnadsprocent exklusive beräkningsräntekostnad, %

81,9

87,4

Riskprocent, %

49,0

56,6

Omkostnadsprocent, %

32,9

30,8

Nettointäkt av placeringsverksamheten enligt gängse värden, %

-6,5

6,9

Rörelseresultat, miljoner euro

10,2

10,6

Totalresultat, miljoner euro

-3,7

19,4

Kapitaltäckningsgrad i slutet av rapportperioden %

332,6

276,1

Marknadsandel för trafikförsäkringar (Trafi), %

41,9

40,4

Siffrorna är oreviderade.