Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi11.4.2022

LokalTapiola Livbolags och LokalTapiola Skadebolags bolagsstämmor 19.5.2022

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags (LokalTapiola Livbolag) och LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolags (LokalTapiola Skadebolag) ordinarie bolagsstämmor hålls torsdagen 19.5.2022 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.

LokalTapiola Livbolags stämma börjar klockan 9.30 och LokalTapiola Skadebolags stämma börjar klockan 11.00.

LokalTapiola Livbolags bolagsstämma behandlas utöver ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman ett förslag på ändring av bolagsordningen.

LokalTapiola Skadebolags bolagsstämma behandlas utöver ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman ett förslag på ändring av bolagsordningen samt planen på försäkringsbeståndsöverlåtelsen som gäller mottagandet av Alandia Försäkring Abp:s försäkringsbestånd av lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring och patientförsäkring.

Rätt att delta i bolagsstämmorna har bolagets delägare, som i LokalTapiola Skadebolag är försäkringstagarna och i LokalTapiola Livbolag utöver försäkringstagarna även garantiandelsägarna. Försäkringstagarens rätt att delta kräver att denne har en gällande försäkring i bolaget, vilken tecknats senast under det föregående kalenderåret.

Bekanta dig med kallelserna till bolagsstämmorna och ärenden som behandlas på stämmorna:

LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokouskutsu
LokalTapiola Livbolags kallelse till ordinarie bolagstämma
LähiTapiola Vahinkoyhtiön yhtiökokouskutsu
LokalTapiola Skadebolags kallelse till ordinarie bolagstämma

Stämmoarrangemang

På grund av coronavirusepidemins inverkan avviker stämmoarrangemangen fortfarande från det normala.

  • Bolagsstämman hålls så begränsad som möjlig men ändå så att den uppfyller de i lagen föreskrivna minimikraven.

  • Vad gäller deltagandet på stämman så beaktas alla eventuella myndighetsbestämmelser som gäller vid tidpunkten för stämman och som kan leda till att antalet deltagare som vistas i samma lokal på stämman måste begränsas.

  • På stämman representeras bolagen fysiskt endast av styrelseordförande och verkställande direktören. På plats är även stämmans ordförande och sekreterare.

  • Det är ingen traktering på stämman.

Bolagets delägare ombeds överväga om de i stället för personligt deltagande kan delta i stämman via en representant de befullmäktigat. Om de så önskar kan delägare i bolagen med en fullmakt befullmäktiga jurist Anne Lauriala eller en person hon utsett att representera delägaren och använda yttrande- och rösträtt på stämman. Vänligen skicka begäran om fullmakt per e-post till adressen: yhtiokokous@lahitapiola.fi.

Anmälan till bolagsstämmor

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen 12.5.2022 kl. 16.00.

Du kan anmäla dig till bolagsstämman:

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden. Vänligen skicka en eventuell fullmakt per e-post till yhtiokokous@lahitapiola.fi eller per post till adressen LokalTapiola-gruppen/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA.