Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandEkonomi16.2.2022

LähiTapiola Uusimaa: 15 miljoonaa euroa paikallisen elinkeinoelämän tukemiseen

LokalTapiola Nylands resultat år 2021 var exceptionellt bra då resultaten från både försäkrings- och placeringsverksamheten utvecklades positivt och bolagets solvens stärktes ytterligare.

Det här skapar en utmärkt grund för att öka våra ägarkunders förmåner och för att på ett långsiktigt och kundinriktat sätt utveckla vår affärsverksamhet till nytta för våra person-, företags- och lantbrukskunder. För närvarande satsar vi särskilt på utvecklandet av datasystem och datasäkerheten samt på att utvidga förmånerna för våra ägarkunder.

Grundvalen i vårt hållbarhetsarbete är att vi är kundägda och har en aktiv roll regionalt. Målet i vår verksamhet och i vårt samarbete med utvalda partners är att bygga upp ett hållbart välbefinnande hos våra ägarkunder samt i lokala samhällen och i samhället överlag. Under verksamhetsåret har vi köpt tjänster av lokala företag vid skadefall för ca 15 miljoner euro. Vi har även understött fyra organisationer med sammanlagt 160 000 euro.

Centrala resultatfaktorer i LokalTapiola Nyland år 2021
LokalTapiola Nylandss totalresultat var 18,7 miljoner euro och rörelseresultat 9,0 miljoner euro. Den positiva utvecklingen av resultatet främjades av resultaten inom både försäkringsverksamheten och placeringsverksamheten.

LokalTapiola Nylands försäkringstekniska bidrag inom skadeförsäkringsverksamheten var 4,1 miljoner euro. Det försäkringstekniska bidraget utgörs av premieintäkterna minskade med ersättningskostnaderna och driftskostnaderna.

Premieinkomsten för direkttecknad skadeförsäkring var 57,9 miljoner euro och ökningen jämfört med året innan var 3,6 procent. Den positiva utvecklingen av premieinkomsten understöds av LokalTapiola Nylands höga kundlojalitet och bra försäljning. Driftskostnaderna var 31,2 %.

Ersättningskostnaderna var 37,1 miljoner euro och den försäkringstekniska lönsamheten mätt med totalkostnadsprocenten var 91,5 %.

Administrationen av LokalTapiola-fonderna överläts till det av LokalTapiola-gruppen ägda Seligson & Co Fondbolag Abp i slutet av år 2021. Överlåtandet av administrationen möjliggör en kostnadseffektivare förvaltning av LokalTapiola- fonderna och en smidigare utveckling av fondaffärsverksamheten. Samtidigt sålde LokalTapiola-gruppen sitt ägande i S-Banken.

LokalTapiola-gruppens strategiska samarbetet med S-gruppen fortsätter. Vi har ingått ett fortsatt avtal om bonussamarbete med S-gruppen, vilket betyder att våra ägarkunder även i fortsättningen får S-bonus för premier de betalar till LokalTapiola-gruppen.

Nyckeltal, ersättningar och kundförmåner
Till LokalTapiola Nylands kunder betalades ersättningar till ett belopp av 37,1 miljoner euro. Till kunderna betalades dessutom 5,0 miljoner euro som helkundsförmåner och 1,8 miljoner euro som S-gruppens bonus för försäkringspremierna.

Siffrorna är oreviderade.


Tilläggsuppgifter
Erik Valros, verkställande direktör, +358 50 360 3792, erik.valros@lahitapiola.