Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandEkonomi21.2.2021

Nylans: LokalTapiola Nylands resultat och solvens bibehölls som bra trots coronapandemin

År 2020 var exceptionellt på grund av den globala coronapandemin (covid-19). Pandemin ledde till en kraftig chock på placeringsmarknaderna under våren till följd av vilken värden för de riskfyllda tillgångsslagen sjönk men vände starkt uppåt tack vare centralbankernas och regeringarnas kraftiga stimulansåtgärder.

Den ekonomiska aktiviteten minskade betydligt i Finland under våren och antalet skador inom försäkringsverksamheten sjönk speciellt inom person- och fordonsförsäkringar.  Med beaktande av händelserna i världen var LokalTapiola Nylands resultat bra år 2020 och bolagets solvens förblev stark.

LokalTapiola Nylands totalresultat var 3,7 miljoner euro. Det positiva totalresultatet berodde på placeringsavkastningarna.  Överskottet från LokalTapiola-gruppens verksamhet används till förmån för ägarkunderna genom förmåner, skadeförebyggande åtgärder och utveckling av tjänster. En del av resultatet används för att öka bolagets tillgångar för att även i framtiden säkerställa kundernas förmåner.

Premieinkomsten för skadeförsäkringen var sammanlagt 52,2 miljoner euro år 2020 och tillväxten jämfört med föregående år var 2,8 procent.
Den exceptionellt låga ekonomiska aktiviteten på grund av coronapandemin och den milda och snöfattiga vintern i stora delar av Finland under det första kvartalet år 2020 minskade antalet skador år 2020. Skadekostnaderna inom skadeförsäkring var 40,2 miljoner euro och den försäkringstekniska lönsamheten mätt med totalkostnadsprocenten var 98,9 procent.

Driftskostnaderna var 12,0 miljoner euro och omkostnadsprocenten var 30,8 procent. Omkostnadsprocenten som mäter verksamhetens effektivitet var på samma nivå jämfört med motsvarande tid i fjol.
LokalTapiola-gruppen köpte under hösten 2020 fondbolaget Seligson & Co för att stärka tjänsterna inom långsiktigt sparande och placerande. Seligson & Co förvaltar cirka två miljarder euro i sina fonder.

LokalTapiola Nyland ersatte 35,5 miljoner euroa till kunderna. Dessutom betalades 4,6 miljoner euro helkundsförmån och 1,8 miljoner euro som S-gruppens bonus för försäkringspremierna.

LokalTapiola Nylands uppgift är att trygga våra kunder och förebygga skador. Som ett ömsesidigt bolag vill vi befrämja trygghet, säkerheten och välbefinnande på vårt verksamhetsområde. Vår drivkraft är förebyggande livstrygghet, personalupplevelse, bra arbetsgemenskap, data och datasäkerhet, påverkan av klimatförändringen och samhällsansvarsfrågor.

På hösten 2020 undertecknade vi FN:s deklaration om etisk försäkringsverksamhet. Vi har förbundit oss att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt. Vi uppmärksammar även etisk hållbarhet i vår placeringsverksamhet.

Samhällsansvarfulla gärningar 2020.

År 2020 har LokalTapiola Nyland donerat 30.000 euro till Röda Korsets Helsingfors- och Nylands distrikt till förmån för deras arbete mot coronapandemin på vårt verksamhetsområde. Tillsammans med dem har vi också låtit installera sju defibrillatorer på vårt verksamhetsområde. I samarbete med Finlands simundervisnings och livräddningsförbund rf har vi låtit placera fem livräddningsringar på vårt verksamhetsområde. Placeringsplatserna för defibrillatorerna och livräddningsringarna har valts utgående på förslag av allmänheten. Vi har utbildat 297 skolelever i nödförstahjälp och över 60 personer i förstahandsbrandsläckning. Hösten 2020 donerade vi 800 reflexvästar till daghem, föreningar, klubbar och seniorboende samt 6000 reflexer.

Siffrorna är oreviderade.

Tilläggsuppgifter
Erik Valros, verkställande direktör, +358 50 360 3792, erik.valros@lahitapiola.