Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Livstrygghet 14.2.2024

LokalTapiola-gruppens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2023: Under rekordåret var behovet av livstrygghet större än någonsin

LokalTapiolas ställning som ett starkt och solvent livstrygghetsbolag tilltalade under osäkra tider. En ökad riskmedvetenhet och oro över möjligheterna att få vård ökade efterfrågan på försäkringar. LokalTapiola-gruppens rörelseresultat ökade till 494 miljoner euro och totalresultatet till 628 miljoner euro. Vi betalade kunderna 928 miljoner euro i ersättningar utifrån skadeförsäkringar.

Ingången till LokalTapiolas huvudkontor i Esbo, Tapiola.

Nyckeltal, LokalTapiola-gruppen, 1–12/2023 (1–12/2022)

  • Premieinkomst, direkttecknad skadeförsäkring, miljoner euro: 1 408 (1 308)

  • Premieinkomst, risklivförsäkring, miljoner euro: 137 (127)

  • Nettoförsäljning inom sparande, miljoner euro: 301 (-5)

  • Förvaltade tillgångar (brutto), miljarder euro: 28,9 (26,5)

  • Kundåterbäringar, miljoner euro: 149 (135)

  • Kundantal i slutet av året, tusen: 1 792 (1 588)

  • Totalkostnadsprocent för skadeförsäkring, %: 85,7 (90,6)

  • Omkostnadsprocent för skadeförsäkring, %: 30,8 (30,2)

  • Rörelseresultat, miljoner euro: 494 (194)

  • Totalresultat, miljoner euro: 628 (-470)

Chefdirektör Juha Koponens kommentar:

”Förändringarnas år 2023 fick finländarna att förbereda sig på både sämre tider och på det värsta. Risker och osäkerhetsfaktorer dominerade verksamhetsmiljön både internationellt och nationellt. Välfärdsområdena tog i början av året över ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna, vilket visade allt tydligare att det finns brister i vård- och omsorgssystemet. Nyheterna om långa vårdköer fick många finländare att förbereda sig självmant för att inte behöva oroa sig. Högre priser och räntor belastade hushållen och gjorde att företagen gick på sparlåga. På investeringsmarknaderna var året trots allt bra: de globala aktiemarknaderna gick upp med över 20 procent. Tyvärr var utvecklingen på börsen i Finland den motsatta och den visade minus.

LokalTapiolas uppgift är att erbjuda finländare rätt och tillräckligt skydd för hälsa, ekonomi och egendom. År 2023 låg fokus särskilt på hälsa och ekonomi. Oron över problemen i den offentlig hälsovården och tillgången på vård märktes tydligt: försäljningen av frivilliga personförsäkringar ökade med 15,2 procent. Många ville även ha ett skydd som täcker allvarliga sjukdomar och försäljningen av försäkring vid allvarlig sjukdom ökade med över 50 procent. Även försäljningen av risklivförsäkringar ökade med 10,2 procent från förra året.

Som en ömsesidig bolagsgrupp finns vi till för våra kunder: enligt vår ägarstrategi koncentrerar vi oss på att kontinuerligt öka kundnyttan. År 2023 betalade vi 149 miljoner euro i kundåterbäringar vilket är 10 procent mer än förra året. Våra livförsäkringskunder fick även återbäringar i form av en kundförmån. Förra året var kundåterbäringen antingen ett 25 procent högre försäkringsbelopp eller 20 procent rabatt på premien, beroende på kundens avtal.

År 2023 påverkades finländarnas ekonomi av de högre konsumentpriserna och den lägre köpkraften under årets första kvartal. Högre löneförhöjningar än normalt under årets andra kvartal gjorde att köpkraften ökade, vilket den fortsatte att göra under slutet av året. Allt fler ville ha avkastning på sina överloppstillgångar och det långsiktiga arbetet för att öka människornas kännedom om LokalTapiolas placeringstjänster belönades. Vi lyckades utvidga vår starka ställning som kapitalförvaltare av tillgångarna i LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag och i andra institutionella investerare att även omfatta allt fler privatkunder. Tillgångarna vi förvaltar ökade med 9 procent och de uppgår nu till 28,9 miljarder euro.

Den snabba ränteökningen ledde till en nivåkorrigering på fastighetsmarknaderna men å andra sidan aktiverade den ränteplacerarna. Försäkringsbolagen har stor kunskap om räntemarknaden och förra året förvaltade vi ett rekordhögt belopp räntetillgångar. I fjol var avkastningen på ränteplaceringarna gjorda av försäkringsbolagen i LokalTapiola-gruppen nästan 8 procent. Avkastningen på placeringar i listade aktier som försäkringsbolagen i gruppen gjort var hela 12 procent.

Antalet skador som finländarna råkade ut för fortsatte att öka, vilket de gjort alltsedan coronapandemin var över. Den största ökningen skedde inom kasko-, djur-, sjukkostnads- och fritidsolycksfallsskador, vilka ökade med över 10 procent från förra året. Högre priser, fler skador och nedskärningarna i FPA-ersättningarna märktes i ersättningarna utifrån skadeförsäkringar, vilka ökade med 13,7 procent. Sammanlagt betalade vi kunderna 928 miljoner euro i ersättningar utifrån skadeförsäkringar.

LokalTapiolas anseende som ett starkt, solvent och lokalt livstrygghetsbolag tilltalade under osäkra tider. Vårt totalresultat ökade till 628 miljoner euro, premieinkomsten för direkttecknad skadeförsäkring ökade med 7,7 procent och vår solvens var 204 procent i slutet av året. Vår marknadsandel inom fordonsförsäkringar ökade för femte året i rad och vi stärkte ytterligare vår ledande marknadsställning.

Under året satsade vi på en bättre digital kundupplevelse. Enligt strategin är vårt mål att erbjuda våra kunder den bästa betjäningen inom branschen personligen, lokalt och digitalt. Det ändrade kundbeteendet och fokuseringen på digitala tjänster är en central del av LokalTapiolas tillväxtstrategi. På lång sikt investerar vi flera hundra miljoner euro för att förnya våra grundläggande system och därigenom erbjuda en ännu bättre kundupplevelse. För att främja den här förnyelsen köpte vi i mars majoriteten av Suomen Vahinkovakuutus Oy, även känd som POP Försäkring. Delvis tack vare företagsaffären ökade antalet kunder med 13 procent och kundantalet är nu nästan 1,8miljoner. Försäljningen av försäkringar på nätet ökade med 86 procent från förra året.

Även intresset för LokalTapiola som arbetsgivare ökade tydligt i fjol. Att få ett rykte som en bra arbetsgivare kräver bra ledarskap och för att främja det, implementerade vi år 2023 gruppens gemensamma ledarskapslöften. Vår roll som en hållbar bolagsgrupp i vilken ledarskapet grundar sig på värderingar märktes även i hur gruppens bolag år 2023 understödde olika organisationer med cirka 3,2 miljoner euro. Vi sammanfattade de strategiska målen för vårt hållbarhetsarbete i hållbarhetsprogrammet och för att programmet ska lyckas, behövs alla anställdas insats under de kommande åren.

Klimatförändringen och den gröna övergången sporrar LokalTapiola och hela försäkringsbranschen att utveckla produkterna och tjänsterna. Extrema väderförhållanden, till exempel de stora skogsbränderna i Grekland på sommaren, har höjt priserna på återförsäkring. I Finland har skadorna orsakade av översvämningar, stormar och skadedjur ökat, och de förväntas öka även framöver. Elektrifieringen av trafiken innebär en hel del förändringar när det gäller försäkringar för fordon och den kalla vintern har visat att barnsjukdomarna i samband med elektrifieringen är många. Den gröna övergången väcker även frågor om hur vi bedömer risker i anknytning till nya former av energiproduktion, till exempel väteproduktionsanläggningar eller vindkraftverk, och å andra sidan hur vi ska förhålla oss till dem som investeringsobjekt. Samtidigt stöter vi på nya slags skador såsom läckagen och bränder orsakade av felmonterade solpaneler.

När vi blickar framåt, är finländarnas framtidsoro på många sätt befogad. På 2020-talet kommer ett flertal långsiktiga risker att realiseras för både Finland och finländarna, vilket kräver förändringar i både det finländska samhället och i finländarnas beredskap. Att få statsekonomin in på ett hållbart spår är ett arbete som tar flera regeringsperioder och vad gäller hushållens förmögenhet, ligger de finländska hushållen lång efter hushållen i övriga nordiska länder. En kursförändring mot en ekonomiskt och ekologiskt hållbar framtid kräver långsiktigt arbete och mod att förnyas. LokalTapiola-gruppen är ett bra exempel på hur ett traditionellt blåvitt bolag strävar efter att möta världstrender och de möjligheter den allt snabbare förändringen för med sig genom att satsa stort på en svår men nödvändig förnyelse, som är värdefull för både ägarkunderna och hela samhället.”

Här kan du läsa den kompletta bokslutskommunikén och uppgifterna per affärsverksamhet.