Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Livstrygghet 8.4.2024

LokalTapiolas hållbarhetsrapport: För bolagen i gruppen har fastställts gemensamma ramar för hållbarhetsarbete

LokalTapiola vill vara en vägvisare inom verkningsfull hållbarhet inom sin bransch i hela Finland. Hållbarhetsrapporten 2023 berättar om framskridandet av LokalTapiolas hållbarhetsarbete med LokalTapiolas hållbarhetsprogram som ram, vilket fastställer gruppens gemensamma hållbarhetsmål och de konkreta stegen under de närmaste åren för att uppnå målen.

Risker och osäkerhet dominerar diskussionen kring vår verksamhetsomgivning år 2023

LokalTapiola-gruppens hållbarhetsrapport (FI) som getts ut idag berättar om vårt hållbarhetsarbete under förra året. Hållbarheten är en förutsättning för en långsiktig och lönsam affärsverksamhet i LokalTapiola.

– Situationen i Finland och Europa har blivit mera osäker och inom synhåll finns inga lätta eller snabba lösningar. Det långvariga kriget i Ukraina och den svaga internationella ekonomiska utvecklingen ökar spänningarna. I världens lyckligaste land är finländarna bekymrade över det skarpa debattklimatet, de differentierade regionala utvecklingstrenderna, befolkningens försvagade ekonomikunskaper samt skyddsnätverkens och tjänsternas framtid. Den bästa medicinen mot dessa orosmoment är staternas, företagens och sammanslutningarnas samt de enskilda människornas arbete för en hållbar framtid. LokalTapiola har förbundit sig till detta arbete, säger LokalTapiolas chefdirektör Juha Koponen .

Våra kunder satsade speciellt på att trygga sin hälsa och ekonomi år 2023. Vi vill i LokalTapiola öka verkningsfullheten av vårt skadeförebyggande arbete. Vid sidan av de stabiliserade delområden inom det förebyggande arbetet utmanar de nya riskerna speciellt klimatriskerna, riskerna i anslutning till den psykiska hälsan och cyberriskerna oss att utveckla vårt produkt- och tjänsteutbud.

Hållbarhetsprogrammet förverkligar LokalTapiolas hållbarhetsmål

Hållbarhetsarbetet i LokalTapiola innebär en kontinuerlig utveckling av verksamheten. I fjol påskyndade vi integreringen av LokalTapiolas hållbarhetsarbete i vardagen för bolagen i gruppen genom att sammanställa våra hållbarhetsmål i en mera tydlig form, i LokalTapiolas hållbarhetsprogram. Hållbarhetsprogrammet ger gemensamma ramar för hållbarhetsarbetet för bolagen i gruppen.

- I programmet bestäms gruppens gemensamma hållbarhetsmål och viktigaste åtgärder fram till år 2026. I LokalTapiolas hållbarhetsprogram har vi bland annat satt upp som mål att höja nivån på förebyggande av skador, att stärka vår ställning som en hållbar investerare och att inkludera hållbarheten i kund- och riskurvalet samt i partnerverksamheten, berättar LokalTapiolas hållbarhets- och kommunikationsdirektör Eeva Salmenpohja .

För att uppnå målen förutsätts en stark insats av alla LokalTapiola-bolag och uppriktigt verkningsfulla åtgärder. Vi har lyckats, när vi kan förebygga skador och erbjuda våra kunder hållbara tjänster inom försäkring, ersättning och investering. I hållbarhetsprogrammet har även satts upp mål för personalens kunnande och vi inkluderar uppnåendet av hållbarhetsmålen som en del av belöningen av ledningen och personalen.

Vi hjälper att förbereda på riskerna i anslutning till klimatförändringen och att mildra effekterna

Klimatförändringen påverkar våra kunder och tjänster eftersom förhållanden och riskerna i anknytning till arbete, företagande och levnadsförhållanden ändrar. Som en aktör inom försäkringsbranschen kan LokalTapiola för sin del inverka på förberedandet på klimatförändringens effekter.

– Genom donationsmedel stöder vi klimatforskningen och företagen i deras arbete att minska utsläppen. Som sakkunnig inom riskhantering och riskbärare kan vi hjälpa till vid förberedandet på risker i anslutning till klimatförändringen och mildrandet av deras påverkan, säger Juha Koponen. Målet med hållbarhetsprogrammet är också att vi verkar som en regional partner i anpassningen till klimatförändringen. Detta arbete främjas genom att stöda Meteorologiska institutets forskningsprojekt , som producerar mera exakta regionala data om inverkan av olika extrema väderfenomen.

Tillsammans med våra partner påverkar vi också begränsningen av klimatförändringen. LokalTapiola möjliggör det av Centralhandelskammaren förverkligade klimatprogrammet, som stöder klimatkunnande i 200 finländska sm-företag. Programmet startade i januari 2024. Vi deltar därtill i forskningsprojektet Piloting Innovative Insurance Solutions for Adaptation (PIISA) som startade år 2023, där man via produkt- och tjänsteutvecklingen inom försäkringsbranschen främjar anpassningen till klimatförändringen i Europa.

Andra hållbarhetsteman år 2023
  • Enligt LokalTapiolas hållbarhetsprogram vill vi fortsättningsvis stärka vår ställning som en hållbar investerare. Vårt mål är att inkludera hållbarhetssynpunkterna omfattande också i försäkringsbolagens egen investeringsverksamhet.

  • SFR-enkäten som riktats till institutionella investerare belönade år 2023 LokalTapiola Kapitalförvaltning redan sjätte året i rad. LokalTapiola Kapitalförvaltning fick Challenger-seriens Responsible Investment Award -pris och Gold Award -kvalitetspris.

  • Enligt våra klimatmål vill vi få LokalTapiola-gruppens koldioxidutsläpp inom försäkring och investering till nettonoll fram till år 2050.

  • Vårt mål är att uppnå koldioxidneutralitet i vår verksamhet fram till slutet av år 2025.

  • År 2023 understödde bolagen i LokalTapiola-gruppen sammanslutningar med 3,2 miljoner euro. År 2023 donerade vi 459 000 euro till projekt som stöder den psykiska hälsan och till organisationer som erbjuder förebyggande tjänster med låg tröskel. Bolagen stödde även projekt som förbättrar vardagstryggheten i lokala samhällen och i glesbygder samt den frivilliga räddningsverksamheten med 445 000 euro.

  • Genom goda ekonomiska kunskaper ökar vi de ungas framtidstro. LokalTapiola stöder utvecklingen av NU studiehelheten och ger den viktig sakkunskap samt ett äkta samband med arbetslivet. Tillsammans med NU vill vi säkerställa att barn och ungdomar lär sig viktiga ekonomi- och arbetslivskunskaper under sin skolgång.

Läs mer:

LokalTapiolas hållbarhetsrapport 2023 (pdf) (fi)